„Największym skarbem człowieka są dobre obyczaje.” /Jan Słomka/

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych w Tarnobrzegu do udziału w KONKURSIE o Nagrodę im. Jana Słomki.

 

Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Jana Słomki

I. ORGANIZATORZY

Organizatorami Konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu oraz Duszpasterstwo Dominikańskie i rodzina Słomków

CELE KONKURSU:

-promowanie uczniów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły i miasta, wyróżniających się aktywnością społeczną,

- krzewienie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań dziedzictwem kulturowym regionu,

- promowanie nauczycieli i szkół propagujących idee społeczne,

- wskazywanie na najważniejsze wartości w życiu człowieka na przykładzie życia i działalności Jana Słomki,

- motywowanie uczniów do pracy nad sobą,

- rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych w Tarnobrzegu.
Warunkiem zgłoszenia kandydata jest przekazanie przez szkołę pisemnego uzasadnienia wniosku na specjalnym druku przygotowanym przez Kapitułę Konkursu w terminie przewidzianym w kalendarium. Uczeń ubiegający się o Nagrodę im. Jana Słomki powinien postępować zgodnie z „dobrymi obyczajami”, czyli wzorcami zachowania opracowanymi na podstawie pamiętników Jana Słomki.

DOBRE OBYCZAJE to:
-nienaganna postawa moralna w życiu codziennym,
- dbanie o honor i dobrą tradycję szkoły,
- aktywny udział w obchodach świąt szkolnych i państwowych,
- aktywna działalność na rzecz otoczenia, stanowiąca wzorzec dla rówieśników,
- odwaga i umiejętność bronienia własnego zdania w podejmowaniu trudnych decyzji,
- podejmowanie działań przeciwko przemocy i agresji w szkole,
- okazywanie szacunku pracownikom szkoły,
- poszanowanie mowy ojczystej i propagowanie „czystego języka” wśród rówieśników,
- aktywna pomoc kolegom mających problemy w nauce,
- zdecydowany sprzeciw dla szkodliwych nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki) i włączanie się do prac mających wyeliminowanie ich wśród dzieci i młodzieży,
- wrażliwość na cierpienie ludzkie (pożądana własna inicjatywa przy organizowaniu akcji charytatywnych),
- pasja zdobywania wiedzy,
- sympatia koleżanek i kolegów,
- wola zmieniania świata na TAK,
- znajomość życia i działalności Jana Słomki,
- kierowanie się dobrymi obyczajami, wzorcami postępowania nakreślonymi przez Jana Słomkę w jego pamiętnikach.

III PRZEBIEG KONKURSU 

Czas realizacji: kwiecień – czerwiec 2018 roku.

KALENDARIUM KONKURSU:

  1. Kwiecień – zapoznanie się dyrekcji szkół, nauczycieli i uczniów z regulaminem Konkursu o Nagrodę im. Jana Słomki, wybranie uczniów spełniających wymogi konkursu,
  2. Maj – opracowanie przez wychowawców opinii (po konsultacjach z nauczycielami uczącymi oraz uczniami danej klasy) o wytypowanych przez szkołę uczniach (maksymalnie 3),
  3. Do 20. 05. 2018 r. – pisemne zgłoszenia kandydatów do Konkursu o Nagrodę im. Jana Słomki przez szkołę w sekretariacie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2a, tel. 15 822 13 73. Zgłoszenie powinno zawierać dokładne uzasadnienie wniosku zgodnie z wymogami konkursu.
  4. Do 30. 05. 2018 r. – wytypowanie przez Kapitułę Konkursu o Nagrodę im. Jana Słomki 10 najlepszych kandydatów do przesłuchań.

Uwaga! W pracach Kapituły uczestniczą nauczyciele oraz osoby wybrane przez rodzinę Słomków.
E.         Czerwiec 2018 r. – przesłuchania kandydatów przez Kapitułę i rozstrzygnięcie konkursu.

IV. NAGRODY

Fundatorem Nagrody im. Jana Słomki jest rodzina Słomków przy wsparciu pana Artura Romana, dyrektora Szkoły Języków Obcych „WORD” w Tarnobrzegu. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę w postaci rocznego kursu języka angielskiego w Szkole Języków Obcych „WORD” w Tarnobrzegu. Pozostali finaliści otrzymują pamiątkowe dyplomy. Dyplom uznania otrzymuje także nauczyciel – opiekun oraz szkoła, którą nagrodzony uczeń reprezentuje.

Uwaga! Laureatem Nagrody im. Jana Słomki można zostać jednorazowo.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas okolicznościowej uroczystości podsumowującej Konkurs o Nagrodę im. Jana Słomki zorganizowanej w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu przy udziale Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here