REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO

„Powróćmy do korzeni – co nam przekazali dawni mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego”

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie libritbg.strefa.pl. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 664470861 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe LIBRI, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 10.
 2. Konkurs trwa od 1.04 – 30.06.2018 r.
 3. Konkurs jest realizowany ze środków Powiatu Tarnobrzeskiego w ramach zadania publicznego.
 4. Konkurs jest na liście konkursów Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Cele konkursu:
- Propagowanie wiedzy na temat życia dawnych mieszkańców regionu
- Rozbudzanie zainteresowań młodzieży rodzimym dziedzictwem kulturowym.
- Opracowanie publikacji będącej pomocą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, także z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

II. Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół z terenu powiatu tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega.
 2. Uczestnicy wykonują prace, w których mają za zadanie pokazać wartości, tradycje, kulturę, sposób życia dawnych mieszkańców rejonu powiatu tarnobrzeskiego, które są kontynuowane do dzisiaj lub które warto byłoby przypomnieć i zapoznać z nimi ludzi współczesnych.
 3. Formy pracy do wyboru: prezentacja multimedialna, film, forma literacka (dowolny gatunek).
  - prezentacje należy wykonać w jednym z formatów plików: ppt, pptx, odp, maksymalna objętość prezentacji multimedialnej: 10 MB;
  - prace literackie powinny być napisane czcionką w rozmiarze 12, nie powinny przekraczać 3 stron druku.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę (dopuszczone jest wykonanie pracy przez zespoły).
  III. Wyłanianie laureatów
 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją.
 2. Prace uczniów będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 8-14 lat, ponad 14 lat oraz formy pracy.
 3. Komisja Konkursowa przy ocenianiu będzie brała pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, walory artystyczne, oryginalność pomysłu, różnorodność treści, podanie źródeł.
 1. Prace niezgodne z wytycznymi regulaminu nie będą oceniane.
 2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
 3. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w czerwcu 2018 r.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród e-mailowo oraz pisemnie.
 6. Laureaci są zobowiązani do osobistego odbioru nagród.
 7. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej Stowarzyszenia http://libritbg.strefa.pl w terminie do 25 maja 2018 r.
 8. Nagrodzone prace zostaną wydane w publikacji, którą otrzymają uczestnicy konkursu.

IV. Harmonogram działań

           Konkurs trwa od 1.04.2018 – 30.06.2018

kwiecień 2018 r. – rozesłanie informacji o konkursie

11.05.2018 r. - ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych

25.05.2018 r. - ogłoszenie wyników konkursu

czerwiec 2018 r. – uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród

V. Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace można przekazywać pocztą elektroniczną, listownie lub osobiście na adres Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe LIBRI, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 10 lub do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, ul.Wyspiańskiego 2a.
 2. Prace należy składać:
 • na kopercie należy dopisać: Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny „Powróćmy do korzeni – co nam przekazali dawni mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego”
 • do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia uczestnika do konkursu (przy przesłaniu pocztą elektroniczną – skan zgłoszenia w formacie pdf lub jpg). Bez karty zgłoszenia praca nie będzie oceniana.
 1. Ostateczny termin nadsyłania prac: 11 maja 2018 r.;
 2. W konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe.
 3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

 

Karta zgłoszenia uczestnika do Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego

„Powróćmy do korzeni – co nam przekazali dawni mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego”

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika..................................................................                
 2. Nazwa szkoły....................................................................................
 3. Adres szkoły......................................................................................
 4. Wiek uczestnika (liczba lat)....................................................................
 5. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego..........................................

 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. Konkursu,

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, a w szczególności na stronie Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego LIBRI w Tarnobrzegu (relacja z konkursu wraz ze zdjęciami),

3) podanie danych jest dobrowolne,

4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna/nauczyciela       Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

…...........................................................................................................

Miejscowość, data

............................... 

 


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here