Nasza oferta (wybór nowości)

Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego / Krzysztof Warchoł. - Rzeszów : "Fosze", 2015, sygn. 108791

Proces wychowania fizycznego we współczesnej szkole realizowany jest poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą, którą stanowi zespół czynności opartych na poznaniu i rozumieniu zjawisk pedagogicznych, wprowadzających celowe zmiany w rozwoju psychofizycznym ucznia.

W ostatniej dekadzie – w odniesieniu do wychowania fizycznego – pojawiło się wiele zjawisk, procesów, przeobrażeń, które wynikały bezpośrednio z reformy całego systemu edukacji. Stąd m. in. wzięła się potrzeba nowego spojrzenia na pewne mechanizmy, prawa i procesy, które występują w teorii i metodyce wychowania fizycznego a co za tym idzie, potrzeba napisania nowego podręcznika z metodyki wychowania fizycznego.

Niniejszy podręcznik zawiera wybór aktualnych problemów metodyki wychowania fizycznego, wynikający m.in. z przyjęcia w 2009 roku nowej podstawy programowej wychowania fizycznego.

Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów / Janusz Bielski, Ewa Blada. - Kraków : "Impuls", 2014, sygn. 104657

Monografia naukowa autorstwa Janusza Bielskiego oraz Ewy Bladej to godna uwagi czytelników, niesłychanie aktualna, a przy tym wartościowa pod względem naukowym książka.  Przedmiotem rozważań jest ewolucja myśli o zdrowiu i kulturze fizycznej od starożytności do czasów współczesnych. Ukazano w niej, jak wychowanie do zdrowia i kultury fizycznej przebiegało w poszczególnych epokach historycznych, jak kształtowały się myśli dotyczące zdrowia i kultury fizycznej. Opisano też zależności występujące między zdrowiem i kulturą fizyczną, a także bezpośredni związek ruchu ze zdrowiem, obserwowany od najdawniejszych czasów.

Obiektem dociekań są kraje starożytnego Wschodu (Egipt, Chiny, Indie), Grecja i Rzym, które są niewyczerpaną skarbnicą wiedzy o człowieku, kolebką cywilizacji i kultury, a także kraje średniowiecznej i nowożytnej Europy, aż po wiek XVIII i XIX oraz czasy współczesne. Publikacja pokazuje dokładnie, a przy tym rzeczowo, treść oraz przebieg ewolucji myśli o zdrowiu i kulturze fizycznej – od starożytności, aż do czasów współczesnych.

Po książkę powinni sięgnąć wszyscy zafascynowani sportem, kulturą fizyczną i zdrowiem, którzy pragną lepiej zrozumieć obiekt swojego zainteresowania. Monografia ta przede wszystkim pozwala bowiem pojąć człowieka oraz jego predylekcje do pewnych zachowań, strach przed innymi oraz ogień pasji płonącej w sercach tych, co umiłowali ruch. Jest to również wartościowa publikacja pod względem naukowym. Będzie nieocenioną pomocą dla tych, którzy pragną zainicjować własne badania.

Zachowania żywieniowe młodzieży w perspektywie edukacji zdrowotnej / Agnieszka Buczak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2014, sygn. 105015

Praca zasługuje na polecenie czytelnikom interesującym się problematyką z zakresu psychologii i pedagogiki zdrowia. Przede wszystkim jej wielką zaletą jest to, że podejmuje ważne zagadnienie społeczne, jakim są zachowania żywieniowe młodzieży, będące w centrum zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków z różnych dziedzin. Pod tym względem autorka wykazała wiele starań, aby przedstawić je w formie zrozumiałej nie tylko dla teoretyków zajmujących się na co dzień tą problematyką, ale również praktyków, jak np. wychowawców i rodziców młodzieży zagrożonej otyłością i innymi schorzeniami. Dodatkowo swoje rozważania teoretyczne zilustrowała przykładami wziętymi z literatury przedmiotu, co ułatwia czytelnikowi znalezienie elementów wspólnych pomiędzy płaszczyzną teoretycznąi aplikacyjną.

Warto też zaznaczyć, że praca ukazuje się w okresie zwiększonego zainteresowania społeczeństwa polskiego problematyką dotyczącą kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, której znaczny odsetek przejawia symptomy nadwagi i otyłości. Prezentowana w niej analiza zachowań żywieniowych młodzieży ujawniła potrzebę intensyfikacji działań związanych z edukacją żywieniową rozumianą jako forma skutecznej profilaktyki.

Ciało w kulturze konsumpcji : efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie / Anna Wójtewicz. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014. sygn. 106486

Książka łączy perspektywę edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia z socjo-antropologicznymi rozważaniami na temat ciała w kulturze konsumpcji. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi na wiele aktualnych pytań dotyczących systemu nauczania. Czy edukacja zdrowotna w obecnym kształcie wyposaża młodzież w umiejętności pozwalające bezpiecznie żyć i zrozumieć otoczenie? Czy umożliwia jej zaadaptowanie się do zmian społecznych i kreowanie własnej przyszłości? Czy szkoły promujące zdrowie dostarczają młodym ludziom wiedzy potrzebnej do funkcjonowania w społeczeństwie somatycznym? Czy program nauczania jest dostosowany do realiów społeczeństwa masowej konsumpcji, w którym wszystkie aspekty cielesności są przedmiotem nie tylko jednostkowej refleksji, ale podlegają też ocenie społecznej oraz stanowią przedmiot zainteresowania podmiotów rynkowych i mediów? 
Przeprowadzone przez autorkę badania są dowodem, że socjologiczna refleksja na temat ciała może znaleźć zastosowanie w promocji zdrowia, pokazują także kierunek, w jakim powinna zmierzać edukacja zdrowotna w kulturze konsumpcji.


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here