REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TARNOBRZEGU


§ 1
PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Zbiory są powszechnie dostępne dla zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego:
  1. nauczycieli i nauczycieli akademickich
  2. studentów uczelni wyższych, słuchaczy szkół pomaturalnych, zakładów kształcenia nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  3. studentów innych uczelni, które podpisały z biblioteką umowę o warunkach wypożyczania książek
  4. innych osób zainteresowanych kształceniem.
 2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

  1. okazać dowód osobisty, student dodatkowo legitymację studencką, uczeń legitymację szkolną,
  2. zapłacić 1 zł za kartę czytelnika.
 4. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu 39-400, ul. Wyspiańskiego 2A, jako administrator danych osobowych informuje, że dane czytelników będą przetwarzane w celu związanym z udostępnianiem zbiorów Biblioteki, pobieraniem przewidzianych regulaminem opłat, wysyłką systemowej poczty elektronicznej (przypomnienie o zwrocie dokumentu ze zbioru, potwierdzenie prolongaty dokumentu, informacja o dostępności zarezerwowanego przez czytelnika dokumentu, upomnienie o przetrzymaniu dokumentu, zmiana hasła czytelnika, przypomnienie o aktywacji konta, kontakt z czytelnikiem) i statystyk.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania w Bibliotece.
 6. Dane czytelników mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 7. Czytelnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Zapisanie się do Biblioteki i odebranie karty czytelnika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu i jej filii.

 

§ 2
WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

 1. Czytelnik wypożycza zbiory osobiście za okazaniem karty czytelnika lub dowodu tożsamości.
 2. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć do 10 jednostek.
 3. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca, z możliwością trzykrotnej prolongaty.
 4. Książki, szczególnie poszukiwane wypożycza się na okres 10 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty.
 5. Zbiory audiowizualne wypożycza się na 7 dni, z możliwością trzykrotnej prolongaty.
 6. Prolongata wypożyczonych zbiorów możliwa jest w przypadku, gdy nie są zarezerwowane przez innych czytelników.
 7. Czytelnik zalegający z opłatami za przetrzymanie zbiorów nie ma prawa do przedłużenia terminu ich zwrotu.
 8. Wypożyczenia rejestrowane są na komputerowym koncie czytelnika w systemie bibliotecznym PROLIB. Zapis komputerowy stanowi podstawę wzajemnych roszczeń pomiędzy Biblioteką reprezentowaną przez Dyrektora a czytelnikiem.

 

§ 3
POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i odpowiada materialnie za ich zniszczenie uszkodzenie lub zagubienie.
 2. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik jest zobowiązany:
  1. odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania lub:
  2. zakupić wskazane przez bibliotekarza inne pozycje
  3. zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora
  4. zapłacić równowartość 10-krotnej wartości antykwarycznej książki.

§ 4
PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  1. Trzy zwykłe pisemne upomnienia, czwarte ostateczne, wszystkie na koszt czytelnika
  2. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu każdego woluminu po 1 zł za każdy tydzień
  3. Czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni
  4. Wystąpienie na drogę sądową.

 

§ 5
WARSZTAT INFORMACYJNO-USŁUGOWY

 1. Dyżurny bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz informuje o zasadach korzystania z katalogów.
 2. Czytelnik może korzystać odpłatnie z usług kserograficznych wg ustalonego cennika

 

§ 6
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnicy korzystający z usług wypożyczalni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 2. Czytelnicy nieprzestrzegający przepisów Regulaminu tracą prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 3. Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki (kierownika filii).
 4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat określonych w § 1 i 4 Regulaminu.

 

 

 


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here