Zapytanie ofertowe w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu

Logo RPO

Biblioteka Pedagogiczna
w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg
ul. Wyspiańskiego 2 A

Tarnobrzeg, 20 stycznia 2010r.

BP. 2221C-4/09-10


     Informuję, że postępowanie na pełnienie funkcji Kierownika Projektu dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna” schemat B „System oświaty” zostało unieważnione.


Maria Dziamba
Dyrektor


Kopia:
Tablica ogłoszeń


 1. Zamawiający.

    Biblioteka Pedagogiczna
    ul. Wyspiańskiego 2A
    39-400 Tarnobrzeg
    Tel.: 0 15 822 22 77, 822 13 73
    Fax: 0 15 822 13 73 w.20

 1. Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i oferenci przekazują pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest
Pełnienie funkcji Kierownika Projektu dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna” schemat B „System oświaty”.
3.2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Kierownika Projektu dla świadczenia usług związanych z : przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i prowadzeniem inwestycji (przy współpracy z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego), rozliczaniem robót budowlanych i dostaw wyposażenia obiektu, bieżącą sprawozdawczością oraz promocją Projektu pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna” schemat B „System oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, składającego się z:
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w projekcie (wzorze) umowy wraz z Załącznikiem Nr 1 do umowy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego.

 1. Planowane termin realizacji zamówienia:

4.1 rozpoczęcie projektu: styczeń 2010r.
4.2 zakończenie projektu : 31 grudnia 2010r.
4.3 końcowe rozliczenie projektu: 28.02.2011 r.
4.4 gwarancja usługi: 12 miesięcy od daty zakończenia projektu

 1. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1 są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
5.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
5.3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 1. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym

6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Maria Dziamba, adres mailowy: mdziamba@pbw.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Informacja zostanie udzielona w terminie 3 dni roboczych, chyba, że pytanie wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
6.2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania.

 1. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

7.1. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 19 stycznia 2010r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Zamawiającego.
7.2. Do każdej oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5 niniejszego zapytania - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
b) w celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy spełnić niżej wymienione warunki i złożyć następujące dokumenty:
1) wymagane jest aby Wykonawcy wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Kierownika projektu tj. zarządzającego kontraktem, nadzorującego, kontrolującego i rozliczającego projekty, w tym realizowane z funduszy krajowych i unijnych, o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje poprzednich Zamawiających).
2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
7.3. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę.
7.4. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego w szczelnie zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z napisem „Oferta na pełnienie funkcji Kierownika Projektu dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

 1. Termin związania ofertą.

Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 14 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 1. Przesłanki odrzucenia ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
c) zostanie złożona po terminie składania ofert,
d) będzie zawierać rażąco niską cenę,
e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Wybór oferenta:

Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i wykluczonych Wykonawcach. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Odpowiedzialny za treść: Stefania Stefania
Wprowadził informację: Stefania
Ostatnio zmodyfikował: Stefania
Data wytworzenia informacji: 08.01.2010
Data udostępnienia informacji: 08.01.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2010 09:32 Dodanie ogłoszenia Stefania