Deklaracja dostępności - BIP Tarnobrzeg

bip-pl

Deklaracja Dostępności dla Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu

Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-01.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część dokumentów to skany w formacie pdf.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Fajt, Ewa.Fajt@pzpw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 822 22 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu i jej filii

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
tel/fax 15 822 22 77, 15 822 13 73 e‑mail: bptarnobrzeg@pzpw.pl

Budynek spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia.
 • Funkcjonuje 1 wejście z podjazdem, dostępne dla osób poruszających się na wózkach bezpośrednio z chodnika obok budynku Biblioteki.
 • Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście 2, do którego prowadzą schody.
 • Wejście 3 – przeznaczone wyłącznie dla pracowników i gości - część administracyjna, do której prowadzą schody.
 • Wejście 4 – przeznaczone wyłącznie dla celów służbowych.
 • W budynku - przejścia między pomieszczeniami są odpowiednio wyprofilowane bez progów.
 • Stanowiska pracy w wypożyczalni i w czytelni są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
 • Na piętrze znajduje się sala wystawowo-konferencyjna - brak windy.
 • Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, wejście bezpośrednio z holu.
 • Brak jest wydzielonego bibliotecznego parkingu, jednak obok budynku jest parking ogólnodostępny z miejscem wydzielonym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W zakresie dostępności komunikacji miejskiej: w odległości ok. 70 m od budynku Biblioteki znajduje się przystanek autobusowy. MKS-y, które dostępne są dla podróżnych po drugiej stronie biblioteki przy ul. Wyspiańskiego: Linia A, Linia B, Linia 10, Linia 12, linia14.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.


Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu filia w Nisku
ul. Paderewskiego 4 37-400 Nisko
Telefon/Fax 15 841 25 18 bpnisko@pzpw.pl

 • W budynku funkcjonuje 1 wejście dla pracowników i czytelników z podjazdem - dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Stanowiska pracy w czytelni są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
 • Toaleta przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
 • Parking dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.


Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu filia w Stalowej Woli

ul. Orzeszkowej 2 37-450 Stalowa Wola
Telefon/Fax 15 842 05 65 bpstalowa@pzpw.pl

 • W budynku funkcjonuje 1 wejście dla pracowników i czytelników - brak podjazdu dla osób na wózkach.
 • Stanowiska pracy w czytelni są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
 • Bezpośrednio przy budynku – brak wydzielonego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami, jednak w pobliżu budynku jest parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku, wypożyczalni i czytelni można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Brak wydzielonej toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
 • umieszczenie tablicy – rozkład pomieszczeń w budynku
 • zamieszczenie na stronie internetowej adresu do korespondencji
 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Biblioteki - czytelnego tekstu
 • umożliwienie osobom z trudnościami w komunikowaniu się następujących form kontaktu:
  • tel/fax 15 822 22 77, 15 822 13 73
  • e‑mail: bptarnobrzeg@pzpw.pl

Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne

Autor: Stefania Dudzik-Bartosiewicz