Przegląd prasy pedagogicznej - wrzesień

Dla nauczycieli

Umiejętności językowe w trzecim, czwartym, piątym i szóstym roku życia dziecka / Katarzyna Socha // Bliżej przedszkola. – 2022, nr 9, s. 5 – 9
Rozwój mowy dziecka trwa od narodzin do około siódmego roku życia.  Są to granice umowne, ponieważ już w życiu płodowym dziecko przygotowuje się do podjęcia czynności mówienia. Od połowy ciąży reaguje na dźwięki płynące z otoczenia zewnętrznego, a od szóstego miesiąca zaczyna ssać swój palec, co jest pierwszym ćwiczeniem narządów mowy. W wieku wczesnoszkolnym dziecko w dalszym ciągu rozwija mowę, przy opanowanych już podstawach systemu językowego.
Katarzyna Socha w swoim artykule szczegółowo opisuje rozwój mowy dziecka kolejno w trzecim, czwartym, piątym i szóstym roku życia: rozwój systemu fonetyczno – fonologicznego, poznawania poszczególnych głosek, rozwój słownictwa oraz słowotwórstwa.
Dziecko rozpoczynające naukę w szkole powinno mieć na tyle ukształtowaną mowę, aby móc swobodnie porozumiewać się z otoczeniem, nawiązywać rozmowę, wchodzić w interakcje społeczne ze swoimi rówieśnikami, zdobywać umiejętności w szkole takie jak pisanie, czytanie i liczenie.

Wrześniowe zmiany w prawie / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły.- 2022, nr 9, s. 20 -24            
Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych, dodatkowa godzina na konsultacje dla rodziców i uczniów, zwiększenie liczby etatów specjalistów oraz ogromna nowelizacja Karty Nauczyciela zmieniająca system awansu, wynagradzania i oceniania – to kluczowe zmiany rozpoczynającego się  roku szkolnego 2022/2023. Inne zmiany to:
· Obowiązkowe stołówki: od września szkoły podstawowe muszą zapewnić uczniom w ciągu dnia jeden gorący posiłek i możliwość jego spożycia.
· Mniej stopni awansu zawodowego: likwiduje się dwa pierwsze stopnie nauczyciela stażysty i kontraktowego, osoba rozpoczynająca prace w szkole będzie zobligowana do zdobycia stopnia nauczyciela mianowanego po trzech latach i dziewięciu miesiącach i po zdaniu egzaminu.
· Dyrektor szkoły nie o wszystkich czynach karalnych musi zawiadomić sąd rodzinny lub policję, w drobnych sprawach, nie będących przestępstwami ściganymi z urzędu, może teraz zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego lub pisemnego, wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.
· Zmiany dotyczące oceniania pedagogów – ocena będzie dokonywana obligatoryjnie w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu w ocenie przewidziano  dziewięć obowiązkowych kryteriów oraz dwa dodatkowe: jedno wybierze dyrektor, drugie sam nauczyciel.
Więcej zmian i szczegółów w artykule.

Pasowanie na czytelnika / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole.- 2022, nr 9, s. 20 – 22
W tym numerze „Biblioteki w Szkole” znajdziemy scenariusz spotkania bibliotecznego dla pierwszoklasistów wprowadzającego uczniów w świat książek, czytania i biblioteki szkolnej połączonego z uroczystością pasowania na czytelnika.
Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy ucznia o książkach (jako przedmiocie) i literaturze, zaznajomienie ucznia z etapami powstawania książki oraz z zasadami panującymi w bibliotece szkolnej. Ponadto utrwalenie pozytywnego wizerunku biblioteki szkolnej jako przestrzeni do kreatywnej zabawy oraz kształtowanie postawy szacunku dla odmiennych poglądów.

Autor: BP Tarnobrzeg