REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ w TARNOBRZEGU i FILII

Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TARNOBRZEGU i FILII

§ 1

I. KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych Czytelników jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2A, dalej Biblioteka.
Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres email  iodtg@pbw.org.pl.
Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą w szczególności:
1.   Na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej, w celu:
a.      udostępniania zbiorów Biblioteki,
b.      pobierania przewidzianych regulaminem opłat,
c.      wysyłki systemowej poczty elektronicznej (przypomnienie o zwrocie dokumentu ze zbioru, potwierdzenie prolongaty dokumentu, informacja o dostępności zarezerwowanego przez Czytelnika dokumentu, upomnienie o przetrzymaniu dokumentu, zmiana hasła Czytelnika, przypomnienie o aktywacji konta),
d.      prowadzenia badań statystycznych.
2.   Na podstawie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody, w celu:
a.      realizacji usługi zdalnego wypożyczania i zwrotów książek bez konieczności osobistej wizyty Czytelnika w Bibliotece,
b.      realizacji usługi internetowego zamawiania skanu dokumentów bez osobistej wizyty Czytelnika w Bibliotece,
c.      realizacji usługi internetowego zamawiania kserokopii dokumentów bez osobistej wizyty Czytelnika w Bibliotece,
d.      komunikacji Czytelnika z pracownikami wybranej Biblioteki,
e.      zgłaszania propozycji zakupowych przez Czytelnika z możliwością głosowania,
f.       internetowej rezerwacji komputerów udostępnionych dla Czytelnika w Bibliotece,
g.      komunikacji z czytelnikiem (email, poczta, sms, telefon),
h.      wysyłki newsletteru.
Kategorie odbiorców danych Czytelników (podmiotów przetwarzających dane osobowe Czytelników
w imieniu Biblioteki): pedagogiczne biblioteki województwa podkarpackiego, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmioty świadczący usługi pocztowe i kurierskie, firmy windykacyjne.
Dane osobowe Czytelnika zapisanego w Bibliotece przetwarzane będą przez okres 6 lat od dnia ostatniej operacji na jego koncie, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń pod warunkiem uregulowania przewidzianych regulaminem opłat, dalsze przetwarzanie danych osobowych po tym terminiejest możliwe do celów archiwalnych w interesie publicznym lub z innych względów wynikających z przepisów prawa.
Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
Czytelnik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na procesy przetwarzania, które miały miejsce do momentu odwołania.
Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na sposób przetwarzania jego danych przez Bibliotekę.
                                                                 II.  PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

Zbiory są powszechnie dostępne dla zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego:
nauczycieli i nauczycieli akademickich, studentów uczelni wyższych, słuchaczy szkół pomaturalnych, zakładów kształcenia nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów innych uczelni, które podpisały z biblioteką umowę o warunkach wypożyczania książek innych osób zainteresowanych kształceniem.
 1.  Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat określonych w załączniku nr 1 do REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ  W TARNOBRZEGU i filii w Nisku i Stalowej Woli.
 2.  Przy zapisie zgłaszający się powinien : okazać dowód osobisty, student dodatkowo legitymację studencką, uczeń legitymację szkolną. 
 3. Zapisanie się do Biblioteki i odebranie karty czytelnika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu i jej filii.
§ 2
 1. Czytelnik wypożycza zbiory osobiście za okazaniem karty czytelnika lub dowodu tożsamości.
 2. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć do 15 jednostek.
 3. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca, z możliwością trzykrotnej prolongaty.
 4. Książki, szczególnie poszukiwane wypożycza się na okres 10 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty.
 5. Zbiory audiowizualne wypożycza się na 7 dni, z możliwością trzykrotnej prolongaty.
 6.  Prolongata wypożyczonych zbiorów możliwa jest w przypadku, gdy nie są zarezerwowane przez innych czytelników.
 7. Czytelnik zalegający z opłatami za przetrzymanie zbiorów nie ma prawa do przedłużenia terminu ich zwrotu.
 8. Wypożyczenia rejestrowane są na komputerowym koncie czytelnika w systemie bibliotecznym PROLIB. Zapis komputerowy stanowi podstawę wzajemnych roszczeń pomiędzy Biblioteką reprezentowaną przez Dyrektora a czytelnikiem.
§ 3

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i odpowiada materialnie za ich zniszczenie uszkodzenie lub zagubienie.
 2. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik jest zobowiązany:
 • odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu  tego samego lub nowszego wydania lub zakupić wskazane przez bibliotekarza inne pozycje,
 • zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora,
 • zapłacić rynkową wartość, książki, nie mniej niż 40 zł.
§ 4
 1. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  - Trzy zwykłe pisemne upomnienia, czwarte ostateczne.
  - Opłata pieniężna za każdy dzień zwłoki.
  - Czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni
   - Wystąpienie na drogę sądową.
 2. Użytkownik może rozliczyć naliczone opłaty w formie ekwiwalentu w postaci książek, po ustaleniu z bibliotekarzem.

§ 5
WARSZTAT INFORMACYJNO-USŁUGOWY
 1. Dyżurny bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz informuje    o zasadach korzystania z katalogów.
 2. Czytelnik może korzystać odpłatnie z usług kserograficznych wg ustalonego cennika

 
III.           WARUNKI KORZYSTANIA  Z CZYTELNI
 
 1. Z czytelni może korzystać każda osoba, niezależnie od tego czy jest  czytelnikiem biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się do czytelni pozostawia u nauczyciela bibliotekarza kartę  biblioteczną.
 4. Wierzchnie okrycie należy pozostawić w przeznaczonym na to miejscu.
 5. W czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

§ 6
 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru czytelni i wypożyczalni.
 2. Czytelnia może sprowadzić książki na koszt czytelnika w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego nauczyciela-bibliotekarza.
 4. Książki i czasopisma czytelnik zamawia u nauczyciela bibliotekarza.
 5. Z dokumentów udostępnionych w czytelni można korzystać tylko na miejscu.
 6. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje kartę biblioteczną.
 7. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury i sposobu korzystania z katalogów
 § 7
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed korzystaniem z niej.
 2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia. 
IV. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ
 
 1. Z urządzeń czytelni może korzystać każda osoba posiadająca kartę biblioteczną.
 2. Oprogramowanie podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Nie wolno go kopiować, bądź używać do innych celów niż określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprzęt komputerowy należy użytkować zgodnie z wymogami BHP i jego przeznaczeniem. 

§ 8

 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania: ze sprzętu komputerowego, zasobów multimedialnych biblioteki i Internetu
 2.  Użytkownik może kopiować, drukować i skanować dokumenty wg cennika obowiązującego w bibliotece.
 3. Użytkownik może korzystać z komputera bez ograniczenia czasowego, a w przypadku gdy na stanowisko oczekuje kolejna osoba - z ograniczeniem do jednej godziny.
§ 9

 1. Korzystający z urządzeń komputerowych  winien: zostawić u bibliotekarza kartę biblioteczną, posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu z którego chce skorzystać, zgłaszać bibliotekarzowi uszkodzenie lub nieprawidłowości w pracy komputerów, po zakończeniu pracy pozostawić komputer w niezmienionej konfiguracji.
 2. Z jednego stanowiska komputerowego może korzystać tylko jedna osoba.
 3.  Zabrania się: wykorzystywania komputerów do celów zarobkowych, tworzenia, wyszukiwania i prezentowania materiałów o treści obrażającej uczucia innych w tym treści pornograficznych, zakładania własnych katalogów na dyskach, spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu.
 
V.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Czytelnik korzystający z usług Biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu
 2.  Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni i czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki (kierownicy filii). Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 3. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat.
 4. W czytelni  multimedialnej bibliotekarz nie udziela stałej pomocy w obsługiwaniu stanowiska komputerowego i oprogramowania. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania bibliotekarz ma prawo do upomnienia czytelnika. W sytuacji niezastosowania się czytelnika do upomnienia,  bibliotekarz może natychmiast przerwać korzystanie z komputera lub zablokować konto. Okres  blokowania  minimalnie 1 miesiąc.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni i Czytelni  Biblioteki Pedagogicznej  w Tarnobrzegu i filii w Nisku i Stalowej Woli

Rodzaj oraz wysokość pobieranych opłat:

 

L.p. Opłata za: Wysokość opłaty
1. Wydanie karty czytelnika 0.00 zł
2. Przetrzymanie materiałów bibliotecznych 0,10 zł -  od 1 wol. za każdy  dzień zwłoki
3. Zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych rynkowa wartość, książki, nie mniej niż 40 zł, 
4. Zwrot kosztów wysyłki za sprowadzenie książki
 z innej biblioteki
Wg kosztów wysyłki (opłaty, których żąda biblioteka wysyłająca ponosi zamawiający).


Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2018 r.

Autor: BP Tarnobrzeg