Obowiązek informacyjny dla osób nagranych za pomocą monitoringu wizyjnego

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY
 
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych nagranych za pomocą monitoringu wizyjnego będzie Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg.

Inspektor ochrony danych
Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres email iod@pzpw.pl.

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO)* w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Biblioteki oraz w celu ochrony mienia, w tym materiałów bibliotecznych. 

­­*Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
*Art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
*Art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
*Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Zakres działania
Zakres działania monitoringu obejmuje: teren wokół Biblioteki, wejścia, salę multimedialną, salę wystaw, czytelnię, wypożyczalnię oraz hol części administracyjnej.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie w związku z obsługą systemów teleinformatycznych Biblioteki.

Okres przechowywania danych
Państwa dane w systemie monitoringu będą przechowywane przez 7 dni a następnie zostaną automatycznie usunięte. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach,
  2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku    wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Autor: BP