Dzieci zdolne wymagają troski

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009 sygn. TG 97933
  Autorka, nauczyciel dyplomowany, pracując z dziećmi w okresie wczesnoszkolnym, zwróciła uwagę na problem diagnozowania i rozwijania zdolności uczniów., Swoje spostrzeżenia, refleksje i propozycje zajęć zawarła w niniejszej publikacji, której adresatem są nauczyciele i rodzice.
 2. Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie / Katarzyna Krasoń, Grażyna Szafraniec. - Kraków : "Impuls", 2002, sygn. TG85044
  Tytułowe ''Dwa światy'' stanowią kolejny dowód wielkiego dualizmu panującego we współczesnym systemie edukacji. Dwa światy to również dwa odmienne spojrzenia autorek na problematykę edukacyjną. Dwoistość przestrzeni edukacyjnej ukazana jest poprzez dwa przeciwległe bieguny sytuacji wynikających z następujących zmiennych: poziomu aktualnego rozwoju dzieci, uzdolnień specjalnych dzieci, sytuacji materialno-bytowej rodzin, ofert edukacyjnych stwarzanych przez szkoły (społeczne i publiczne) i strony organizacyjnej pracy szkoły (zarówno społecznej jak i publicznej). Praca przeznaczona jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz studentów następujących kierunków: pedagogika wczesnoszkolna, opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja
 3. Dyrektor i szkoła, wspomaganie rozwoju ucznia / red. nauk. Krzysztof Polak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001sygn. TG82347
  Publikacja przydatna zarówno dyrektorom szkół wszystkich szczebli (w szczególności gimnazjów), jak i nauczycielom realizującym na co dzień ideę nauczania zintegrowanego. Dyrektorzy, podejmujący wysiłki modelowania indywidualnego oblicza placówki, znajdą w niej konkretne przykłady realizacji funkcji dyrektorskich, a także wybrane procedury i wzory narzędzi do badania jakości pracy szkoły. Nauczyciele znajdą przykłady fragmentów programów autorskich zaopatrzone w karty pracy ucznia.
 4. Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000, sygn. TG87615
  Dzieci zdolne potrzebują szczególnej troski i wsparcia aby mogły się prawidłowo rozwijać i osiągać dobre wyniki w szkole.
 5. Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży / Irena Przybylska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007, sygn. TG91494, TG95294
  Prezentowane myśli, tezy i wnioski są efektem krytycznej refleksji nad koncepcją inteligencji emocjonalnej i próbą ustalenia jej znaczenia dla osiągnięć szkolnych.
 6. Jak nie tracić głowy w szkole : o zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się / Mel Levine ; przeł. [z ang.] Beata Horosiewicz. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004, sygn. TG86192
  Książka została napisana z myślą o młodym czytelniku i kierowana jest do dzieci dotkniętych różnego typu zaburzeniami (dysleksja, ADHD i in.), zakłócającymi proces uczenia się.
 7. Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców / Franz J. Monks, Irene H. Ypenburg; tł. Monika Sochacka. - Kraków : "WAM", 2007, sygn. TG92553
  Poradnik dla rodziców i nauczycieli - jak rozpoznać uzdolnione dziecko już na etapie wczesnego dzieciństwa, w jaki sposób wspomagać ucznia uzdolnionego w domu i w szkole oraz jak uniknąć problemów.
 8. Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. - Kraków : "Impuls", 2005, sygn. TG95325
  Publikacja podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie czynniki decydują o tym, że niektórzy wiodą udane i pełne sukcesów życie zawodowe, podczas gdy inni się borykają z rozmaitymi problemami?
 9. Modele opieki nad dzieckiem zdolnym : materiały z I i II Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujących z Dziećmi Zdolnymi, Warszawa, maj 1998, maj 1999 / pod red. Mirosławy Partyki. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000, sygn. TG87617
 10. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008, sygn. TG94533
  Rozważania nad problematyką potrzeb edukacyjnych dzieci.
 11. Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : "Impuls", 2007, sygn. TG92246
  Książka pokazuje wybrane obszary działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej środowisk wychowawczych, jakimi są szkoła, świetlica środowiskowa czy inne placówki kulturalno-oświatowe.
 12. Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005, sygn. TG87660
 13. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2000, sygn. TCz 80858, TG80859
  Aktualne kompendium wiedzy na temat stymulowania i rozwoju dzieci zdolnych. Prezentowana monografia podejmuje problematykę uczniów, których wybitne zdolności przejawiają się w toku nauki szkolnej. Doświadczenie nauczycieli i psychologów wskazuje na to, że istnieje duża grupa uczniów mających osiągnięcia niższe w stosunku do swoich możliwości intelektualnych, a zarazem są i tacy, którzy osiągają więcej, niż wskazywałyby na to wyniki uzyskiwane przez nich w testach inteligencji.
 14. Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej Edward Sękowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, sygn. TG85865
  Autorzy omawiają tu tak ważne zagadnienia edukacyjne jak: związek między inteligencją, zdolnościami a osobowością, psychologiczne uwarunkowania osiągnięć szkolnych, eksperymentalne badania wyobraźni twórczej, proces identyfikacji i diagnozowania zdolności uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych. Pozycja przeznaczona dla studentów pedagogiki i psychologii, a także dla nauczycieli, pedagogów i innych osób pracujących z osobami zdolnymi.
 15. Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls" 2009, sygn. TG 96206
  Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne jest twórcze myślenie. Umiejętność generowania nowych pomysłów daje przewagę w życiu zawodowym i osobistym. Książka przedstawia nowatorską koncepcję kreatywnego myślenia i ma za zadanie doprowadzić czytelników do osiągnięcia pełni twórczych możliwości. Zawiera cenne, praktyczne
 16. Rozwijanie wielorakich zdolności człowieka : wybrane zagadnienia / red. Małgorzata Suświłło. - Toruń : Adam Marszałek, 2009, sygn. TG95299, TG95300
  Książka zawiera  dziewięć rozdziałów o zróżnicowanej od strony formalnej strukturze, jednak ze względu na poruszane o nich tematy i charakter prac (teoretyczne i badawcze) owa różnorodność jest uzasadniona. Odpowiedniość wszystkich rozdziałów do tematu całego tomu czyni z jego treści szeroki wachlarz spojrzeń na problem wielorakich zdolności człowieka.
 17. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. - Kraków : "Impuls", 2000, sygn. TG82213
  Badania wykazują, że zdolne dzieci często cechuje syndrom braku osiągnięć.
 18. Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia / Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń : "Aker", [2003],  sygn. TG87214
  Uczniowie zdolni charakteryzują się dwiema podstawowymi cechami: ponadprzeciętnymi osiągnięciami lub potencjalnymi zdolnościami do takich osiągnięć 
 19. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004, sygn. TG86203, TCz86590
  Należy bowiem traktować ucznia zdolnego całościowo jako istotę nie tylko inteligentną czy twórczą, ale też społeczną, emocjonalną, duchową. Uczniowie ci niewątpliwie potrzebują wsparcia i zrozumienia zarówno ze strony nauczycieli, jak i rodziców.
 20. Trening twórczości / Edward Nęcka [oraz] Jarosław Orzechowski, Aleksandra Słabosz, Błażej Szymura. - [Wyd. 4]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, sygn. TG87982
  Trenowanie twórczości jest możliwe tylko pod warunkiem, że myślenie i działanie twórcze potraktujemy tak samo jak wszelkie inne rodzaje aktywności.
 21. Twoje dziecko jest inteligentne : jak poznać i rozwijać jego umysł / Dawna Markova, Anne Powell ; przeł. z ang. Marta Lewandowska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2006, sygn. TG89078 
  Nie zaniedbywać dzieci szczególnie uzdolnionych.
 22. Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; tł. Tadeusz Szafrański. - Warszawa : "Pax", 2003, sygn. TG86220
  W każdym dziecku kryją się zdolności, siła wyobraźni i kreatywność, trzeba je tylko ożywić, rozwijać i wspierać. Takie jest przekonanie autorki.
 23. Umiejętności manualne dzieci w wieku 5-7 lat / Beata Grabowska. - Kraków : "Petrus", cop. 2009, sygn. TG93612
  W książce teoria, zawarta w literaturze przedmiotu spotyka się z praktyką, dlatego staje się użyteczna w każdym przedszkolu i w klasach nauczania początkowego nie tylko, że pozwala zobaczyć etapy doskonalenia i sprawności manualnych dzieci, ale też pozwala zweryfikować swoje spostrzeżenia, doświadczenia i wnioski i spojrzeć na nie z innej perspektywy, przez pryzmat niniejszych spostrzeżeń po to, by się z nimi zgodzić lub nie, ale by sprowokować do myślenia i wypracowywania jak najlepszych metod pracy w dziećmi w przedszkolu.
 24. Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher ; [ tł. Aneta Rylska-Juruś]. - Rzeszów: "Fosze", 2009, sygn. TG 95720
  Niewielu rodzi się geniuszy. Wszystkie dzieci mają mnóstwo talentów. Dlaczego te życiowe szanse są systematycznie w naszych szkołach zaprzepaszczane? Czy winni są rodzice, którzy są zbyt przemęczeni i za wygodni, aby przejąć odpowiedzialność za jedyny w swoim rodzaju talent własnego dziecka? Czy też winni są nauczyciele.
 25. Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela / Krystyna Wojda, Małgorzata Szybalska, Jan Chojnacki. - Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2005 r. - Warszawa : "ABC", cop. 2005, sygn. TG88975
  Od lat istnieje spór przedstawicieli różnych podejść do nauczania zdolnych dzieci. Jedni twierdzą, że dla lepszego rozwoju potencjałów korzystniejsze jest nauczanie w specjalnie do tego przeznaczonych szkołach.
 26. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008, sygn. TG93613
  Książka ma charakter teoretyczno-metodyczny, zawiera: wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki zdolności, możliwości wspierania rozwoju zdolności, propozycje rozwiązań praktycznych. Autorzy zwracają uwagę na prawo wszystkich dzieci do rozwoju potencjału intelektualnego i zdolności, niezależnie od statusu materialnego rodziny, w ramach powszechnej edukacji.
 27. Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych / Kazimierz Kotlarski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006, sygn. TG90875
  Publikacja ta daje odpowiedź na pytanie jaki jest przebieg kariery edukacyjnej w dłuższym przedziale czasowym oraz jakie wybrane czynniki wewnętrzne i środowiskowe współwyznaczają tę karierę.
 28. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005, sygn. TG88555
 29. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005, sygn. TG88556
  Publikacja  (T,1 i T.2) adresowana jest do szerokiego grona humanistów, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów, nauczycieli oraz studentów kierunków związanych z nauczaniem, a także psychologów.
 30. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Kraków : "Impuls", 2005, sygn. TG87275
  Autorka skupiła się przede wszystkim na pracy plastycznej z dziećmi zdolnymi, wrażliwymi oraz nieśmiałymi w wieku 5-13 lat. Sztuka dla jednych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, jednak dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą
 31. Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole / Małgorzata Stańczak. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009, sygn. TG 96581
  Rozwój zdolności i uzdolnień dzieci i młodzieży nie następuje samoistnie. To, czy dziecko charakteryzować się będzie jedynie potencjalnymi możliwościami, czy też ponadprzeciętnymi osiągnięciami w dużej mierze uwarunkowane jest wpływem środowiska. Generalizowanie opinii o tym, że polskie szkolnictwo nie podejmuje żadnych działań na rzecz uczniów zdolnych jest bardzo krzywdzące, wiele bowiem szkół jest wysoce zainteresowanych i zaangażowanych w kształcenie uczniów zdolnych.
  W dysertacji przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w specjalnie wybranych szkołach, których dyrektorzy zadeklarowali szczególną aktywność kadry nauczycielskiej w zakresie pracy z uczniem zdolnym, czego miernikiem były dobre wyniki nauczania, wysoki odsetek laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na różnych szczeblach, a także wysoki wskaźnik przyjęć na wyższe szczeble kształcenia. Wybrane do badań placówki cieszyły się w lokalnym środowisku opinią szkół o wysokim poziomie nauczania, a niektóre z nich określano nawet mianem „kuźni" talentów. Badaniami objęto nielosową 104-osobową grupę uczniów zdolnych zdiagnozowanych na podstawie testów psychologicznych oraz 250-osobową grupę uczniów niezdiagnozowanych, uznanych za zdolnych zgodnie z przyjętymi kryteriami, a także 25-osobową grupę dyrektorów badanych szkół
 32. Zdolny maluch / Richard C. Woolfson. - Warszawa : "Muza", 2002, sygn. TG83891
  Poradnik dla rodziców, którzy pragną stymulować rozwój dziecka w wieku od 15 do 36 miesięcy. Zawiera wiele praktycznych wskazówek dotyczących form aktywności rozwijających mówienie, uczenie się czy nawiązywanie kontaktów interpersonalnych.
 33. Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia / B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. TG94430
  Jak nauczyć dzieci samodzielnego uczenia się? Jak pobudzić je do myślenia i poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie?
 34. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2007, sygn. TG92167
  W pracy opisany został proces diagnozowania Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych - zjawiska, które dotyczy uczniów zdolnych mających trudności w nauce. 

 

Artykuły z czasopism

 1. Akcja : uczeń zdolny w szkole / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s.51-52
 2. Co słychać u zdolnych? / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s.59-61
 3. Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych? / Janusz Abramczyk // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s.18-22
 4. Czy ubóstwo czyni głupszym? / Christian Wolf ; tł. Paweł Brysacz // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s.132-138
 5. Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s.101-110
 6. Dlaczego należy pomagać najlepszym uczniom? / Piotr Jarząbek // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 1, s.35-40
 7. Dzieci specjalnej nadziei / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s.23-26
 8. Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój / Agnieszka Łuczak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s.23
 9. Dzieci zdolne wymagają troski / Anna Chaber-Dądala // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 26-30
 10. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : "K.E. Liber", 2005. - ISBN 83-60215-05-7 sygn. 87615
 11. Dziecko zdolne - dziecko trudne? / Magdalena Sarnowska // Nowe w Szkole. - 2001/02, nr 4, s.10-12 Dla polskiego szkolnictwa uczeń wybitnie zdolny - to uczeń trudny.
 12. Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s.21-26
 13. Dziecko zdolne w szkole - prawda czy mit? / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s.20-21
 14. Efekty pracy z uczniem zdolnym : konferencja dla dyrektorów szkół i przedszkoli / Barbara Wolny // Ergo. - 2005, nr 9, s.13-14
 15. Egzamin gimnazjalny z języka obcego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s.59-63
 16. Gdy z uczniem "coś" się dzieje / Monika Kowalska-Wojtysiak // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s.98-105
 17. Głos trzeci / Andrzej Bieniak // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s.9-13
 18. Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s.14-18
 19. Jak oceniać zdolności motorycznego uczenia się / Dariusz Radziwon // Lider. - 2000, nr 12, s.24-26
 20. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania : cz. 2 / Anna Madalena Glinka // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s.44-47
 21. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s.43-46
 22. Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? / Cecylia Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s.51-53
 23. Jak znaleźć sens w tym co się robi / Beata A. Igielska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, 10-12
 24. Koło matematyczne na miarę XXI wieku czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie / Grażyna Polasiak // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s.21
 25. Kompetencje ucznia i nauczyciela / Maria Kielar-Turska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s.5-13
 26. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci / Ryszard Rakowski ; rozm. przepr. Stanisław Sławiński // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 7-8, s.56-57
 27. Kreatywny czyli niegrzeczny? / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s.70-77
 28. Krzywe zwierciadło ocen / DorotaTurska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s.20-26
 29. Kształcenie uczniów uzdolnionych / Ryszarda E. Bernacka // Remedium. - 2002, nr 10, s.10-11
 30. Kształtowanie postawy twórczej / Danuta Czelakowska // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s.402-406
 31. Kto odkryje mój talent? / Renata Gut // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s.17-20
 32. Matematyczny mózg / Urszula Oszwa // Remedium. - 2002, nr 5, s.10-12
 33. Metoda G.Polya w rozwijaniu zdolności matematycznych / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. - 2009, nr 4, s.24-27
 34. Mierzenie kompetencji dzieci w placówce przedszkolnej / Małgorzata Lewandowska // Nowe w Szkole. - 2001/02, nr 4, wkł. Kierowanie Szkołą nr 4, s.2-4
 35. Międzynarodowe zrozumienie przez wspólną edukację / Arkadiusz Żukiewicz // Nowa Szkoła. - 2004, nr 1, s.29-32
 36. Młode talenty : warto wspierać uzdolnionych uczniów, inspirować ich do dalszej pracy, ułatwiać im zaistnienie w lokalnym środowisku / Jolanta Wawoczny // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, s.21
 37. Młodzież uzdolniona informatycznie / Sławomir Szaruga // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s.61
 38. Multikompetencja ucznia oraz nauczanie języków trzecich i kolejnych / Zofia Chłopek // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s.25-32
 39. Na marginesie zarządzania- zarządzania talentami / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. - 2010, nr 3, s.10-13
 40. Nie przegap uzdolnień / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s.99-108
 41. O kreatywności uczniów / Danuta Czelakowska // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s.530-534 Rozwijanie kreatywności (praca dziecka z utworem literackim, zabawy słowem).
 42. Obcowanie ze słowem obcym / Wioletta Piegzik // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s.33-38
 43. Obraz dziecka w zabawie w twórczości Józefa Ratajczaka / Zofia Ożóg-Winiarska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 3, s.5-24
 44. Ocenianie, sprawdzanie czy kontrola? : część I / Iwona Strachanowska // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 2-3, s.114-121 Sprawdzanie osiągnięć uczniów
 45. Od indywidualizacji nauczania do indywidualnej pracy z uczniem / Maria Bester, Grażyna Fleszer // Ergo. - 2005, nr 9, s.26-29
 46. Osiągnięcia polskich uczniów na międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych i konkursach w 1998r. // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 11, s.44-46
 47. Osiągnięcia uczniów w liceum - czyli dla tych, którzy jeszcze edukują w wychowaniu technicznym w liceach ogólnokształcących / Zdzisław Demek // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000, nr 4, s.9-13
 48. Pokarało mnie geniuszem... / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. - 2008, nr2, s.67-76
 49. Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s.46-48
 50. Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s.44-46
 51. Potrzeba troski o ucznia zdolnego / Urszula Raś // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 4, s.28-32
 52. Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s.18-20
 53. Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s.45-49
 54. Praca z dzieckiem zdolnym : na przykładzie Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Mielcu / Bożena Kardyś, Beata Mizura // Ergo. - 2005, nr 11, s.24-26
 55. Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s.36-41
 56. Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s.27-30
 57. Praca z uczniem zdolnym / Daniela Maj // Geografia w Szkole. - 2009, nr 2, s.48-51
 58. Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak // Wychowawca. - 2006, nr 1, s.14-14
 59. Praca z uczniem zdolnym / Jolanta Śnieżek // Ergo. - 2005, nr 4, s.5-6
 60. Praca z uczniem zdolnym / Małgorzata Słyk // Życie Szkoły. - 2000, nr 4, s.206-207
 61. Praca z uczniem zdolnym : zestawienie bibliograficzne / Agata Śliwicka, Jolanta Świątek-Gruszka // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr1, s.22-23
 62. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii / Melania Sobańska-Bondaruk, Radosław Lolo // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s.42-51
 63. Praca z uczniem zdolnym w Austrii / Irena Koszyk // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s.25-28 Jak pracują z uczniem uzdolnionym w Austrii.
 64. Profil zdolności poznawczych osoby uzdolnionej językowo - studium przypadku / Adriana Biedroń, Anna Szczepaniak // Edukacja. - 2008, nr 4, s.40-48
 65. Projekt państwowego gimnazjum realizującego model wzbogaconego kształcenia uczniów zdolnych / Małgorzata Pokora // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s.40-45
 66. Promowanie uczniowskiej elity / Piotr Burek // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 11, s.24-27
 67. Propozycje Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w sprawie kształcenia uczniów wybitnie uzdolnionych w zreformowanym systemie edukacji // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 7-8, s.58-59
 68. Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s.3-8
 69. Przekonania o własnym talencie : a sukcesy edukacyjne nastolatków // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s.26-27
 70. Przezwyciężanie patologii w kształceniu uczniów zdolnych / Erwin Gondzik // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3-4, s.133-138 Motywowanie uczniów zdolnych.
 71. Przyspieszenie rozwoju talentów w reformującej się oświacie / Erwin Gondzik // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 2, s.144-147
 72. Rozwój uzdolnień / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium. - 2002, nr 1, s.10-12 Wiek a ujawnianie się uzdolnień.
 73. Rywalizacja i ściąganie / Danuta Sterna // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s.1281-31
 74. Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia / Elżbieta Misiorna // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s.5-10
 75. Skąd brać inspirację uczenia się? wiedza czy umiejętność? technika czy przypadek / Maria Piegowska // Guliwer. - 2008, nr 5, s.36-37
 76. Specyfika i przyczyny Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych uczniów w świetle literatury pedagogiczno-psychologicznej / Beata Dyrda // Chowanna. - 1999, t. 1-2, s.24-39
 77. Spotkania ze sztuką / Alina Gryń, Kamila Dębicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s.535, 545
 78. Standardy kształcenia uczniów zdolnych / Jerzy Janowicz // Matematyka. - 2005, nr 1, s.19-25
 79. Strategie regulacji emocjonalnej / Maria Taracha // Remedium. - 2002, nr 10, s.18-19 Kształtowanie się zdolności do regulowania własnych emocji.
 80. Stymulowanie twórczej aktywności dziecka / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s.17-19
 81. Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych / Joanna Sosnowska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s.61-65 Rozwój osobowości uczniów zdolnych.
 82. Szczególne uzdolnienia - zarys problematyki / Maria Witkoś // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s.329-332
 83. Szkoła wobec własnej pracy ucznia nad swoim rozwojem / Dzierżymir Jankowski // Edukacja. - 2000, nr 2, s.29-35
 84. Troska o ucznia zdolnego w rzeszowskim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Prezentek / Anna Telus // Ergo. - 2005,nr 8, s.16-19
 85. Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego / Beata Dyrda //  Chowanna. - 2010, t.1, s.109-117
 86. Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s.107-116
 87. Uczeń pracuje na swoim poziomie / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2010, nr 3, s.38-39
 88. Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze : analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s.13
 89. Uczeń zdolny i mało zdolny w koncepcjach jawnego doboru do klas / Lucyna Preuss-Kuchta // Edukacja. - 2001, nr 4, s.67-76
 90. Uczeń zdolny w klasach I-III / Krystyna Bieluga // Życie Szkoły. - 1997, nr 6, s.340-346
 91. Uczeń zdolny- dobrodziejstwo czy problem? / Beata Krzywda // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s.51-55
 92. Uczniowie uzdolnieni / Jolanta Sporniak // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s.202-205
 93. Ukryte talenty : wystawa prac nauczycieli / Katarzyna Ewa Wojciechowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s.15
 94. Umysł pod kluczem (maturalnym) / Krzysztof J. Szmidt // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s.117-124
 95. Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie / Krystyna Bieluga // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s.136-141
 96. Uzdolnienia twórcze ogólna sprawność umysłowa a wyniki w nauce dzieci w okresie dorastania / Bogdan Kosień // Chowanna. - 1999, t. 1-2, s.41-53
 97. VII[Siódmy] Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych / Anna Czerwińska // Chemia w Szkole. - 2000, nr 5, s.258-267
 98. W jaki sposób stworzyć własny profil inteligencji wielorakiej? : cz. III / Anthony Hall // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s.25-26
 99. Warunki kształcenia uczniów zdolnych / Jadwiga Trzpis // Ergo. - 2006, nr 10, s.15-18
 100. Wiara w rozwój czyni cuda / Kinga Lachowicz-Tabaczek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s.5-14
 101. Wokół duchowości / Mira Prajsner // Remedium. - 2002, nr 4, s.13-15
 102. Wspieramy twórcze postawy uczniów / Stanisława Fadrowska-Adamczyk // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 10, s.18
 103. Wśród mieszkańców Stumilowego Lasu : (scenariusz zajęć dla klasyIII aktywizujący różnorodne inteligencje) / Bogumiła Gul // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s.15-16
 104. Wychowanie dziecka uzdolnionego / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium. - 2002, nr 5, s.8-10 (Badania dotyczące dzieciństwa znanych naukowców, pisarzy i architektów wykazały, że rodzice twórców to na ogół ludzie wykształceni, ceniący sukces w pracy zawodowej).
 105. Wystarczy nie przeszkadzać dziecku w rozwoju / Apolonia Suchora-Olech, Mariola Szczepańska // Życie Szkoły. - 1999, nr 8, s.570-573
 106. XLIX[Czterdziesta dziewiąta]Olimpiada Fizyczna : zawody I stopnia / Włodzimierz Ungier, Krzysztof Karpierz // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 2-3, s.113-121
 107. Zdolne dziecko / Agnieszka Olczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s.9-13
 108. Zdolności a kompetencje społeczne uczniów / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2005, nr 9, s.16-17
 109. Zdolności motoryczne dzieci i młodzieży. Cz. 3 / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. - 2009, nr 2, s.21
 110. Zdolności motoryczne dzieci i młodzieży. Cz.11 / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. - 2009, nr 11, s.21
 111. Zdolności motoryczne dzieci i młodzieży. Cz.12 / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. - 2009, nr 12, s.21
 112. Zdolności motoryczne dzieci i młodzieży. Cz.14 / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. - 2010, nr 2, s.21
 113. Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym / Wiesława Limont // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 8, s.451-454
 114. Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s.13-15
 115. Zdolność i uzdolnienie / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium. - 2001, nr 11, s.8-9
 116. Zdolny sobie poradzi / Włodzimierz Zielicz // Remedium. - 2001, nr 7-8, s.16-17

 

Strony WWW

 1. http://www.oeiizk.edu.pl/wychowawca/lechniak/22.pdf
 2. http://www.oeiizk.edu.pl/wychowawca/rzeznicka/uczzd.htm
 3. http://www.literka.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=6868
 4. http://lms.cku.sopot.pl/cku/wp-content/uploads/2009/02/sodn_zdolny.pdf
 5. http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/pedagogika/15387-praca_z_uczniem_zdolnym.html
 6. http://www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/1997/10/zdolny.html
 7. http://scholaris.pl/cms/index.php/news/show_art?id=3491&cat_id=254
 8. http://www.pbw.waw.pl/pbw/pliki/Zestawienia/Uczen%20zdolny_z.pdf
 9. http://www.problemy-oswiaty.org.pl/organizacja-szko-y/ucze-zdolny-jak-realizowa-priorytet-men-30.html

 

Autor: PBW Tarnobrzeg