Eurosieroctwo

Zestawienia bibliograficzne

 

Eurosieroctwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

„Bez wątpienia rozłączenie rodziny jest niekorzystne dla dziecka, nawet wtedy, gdy wyjeżdża tylko jedno z rodziców. Nieobecność taka powoduje liczne zakłócenia w ramach realizacji funkcji rodziny. Eurosieroctwo jest więc zjawiskiem złożonym i wieloaspektowym”.

Ewa Sowa-Behtane

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Doświadczenie rozłąki. O sytuacji dzieci w rodzinach migracyjnych / Bożena Matyjas// W: Pedagogiczne refleksje... : księga jubileuszowa dedykowana Józefie Brągiel. Opole : Uniwersytet Opolski, 2012. S. 293-303 sygn. TG 103935
 2. Dysfunkcje rodziny / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011 sygn. TG 103323
 3. Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej / Wioletta Danilewicz.//W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 185-192 sygn. TG 94733, 95555, SG 52496, NG 51906
 4. Emigracja - lekarstwo czy trucizna? : sytuacja rodzinna dzieci emigrantów w świetle badań własnych / Krzysztof K. Przybycień, Małgorzata Przybycień.// W: Problem eurosieroctwa : wybrane aspekty. Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, 2011. - S. 61-82 sygn. TG 101507, SG 57554, NG 55574
 5. Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci / Sylwia Piekut-Burzyńska.//W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. Kraków : Impuls, 2010. - S. 49-56 sygn. TG 98064, SG 54346, NG 53516
 6. Eurosieroctwo - wpływ zjawiska na funkcjonowanie współczesnej rodziny / Renata Kowal.//W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - s. 49-68 sygn. TG 102662
 7. Eurosieroty - cena emigracji / Bogdan Więckiewicz.// W: Problem eurosieroctwa : wybrane aspekty. Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, 2011. - S. 11-33 sygn. TG 101507, SG 57554, NG 55574
 8. Funkcjonowanie i relacje dziecka w rodzinie rozłączonej z powodu wyjazdu rodzica za granicę / Marta Bugla, Agata Halek, Anna Matwiej.//W: Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - S. 232-240 sygn. SG 53508
 9. Jakość życia rodziny w świetle zjawiska migracji / Justyna Michałek.//W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego. Warszawa : Difin, 2010. - S. 157-167 sygn. TG 97287, SG 53876
 10. Kryzys psychiczny u dorastającej młodzieży w kontekście emigracji zarobkowej rodziców / Barbara Pilecka.//W: Wychowanie w środowisku. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - s. 211-214 sygn. TG 98325, SG 54687
 11. Migracja rodziców źródłem dysfunkcjonalności środowiska wychowawczego dziecka / Agnieszka Sadowska.//W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 37-47, bibliogr. sygn. TG 102662
 12. Nieśmiałość dziecka a migracja zarobkowa rodziców / Krzysztof Kazimierz Przybycień.//W: Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S.149-159 sygn. SG 54942
 13. Obraz społeczno-demograficznych cech środowiska wychowawczego rodziny niepełnej czasowo / Ewa Sierankiewicz-Miernik.//W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Toruń : "Akapit", 2010. - S. 87-99 sygn. TG 101584, 105385, SG 54955
 14. Odpowiedzialność rodzicielska w rodzinie migracyjnej / Barbara Kromolicka.// W: Pedagogiczne refleksje... : księga jubileuszowa dedykowana Józefie Brągiel. Opole : Uniwersytet Opolski, 2012. s. 305-314 sygn. TG 103935
 15. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2010 sygn. TG 97640, NG 5394, SG 54630
 16. Problem eurosieroctwa : wybrane aspekty / pod red. Bogdana Więckiewicza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczenstwie w Stalowej Woli. Instytut Socjologii. - Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, 2011 sygn. TG 101507, NG 55574, SG 57554
 17. Skazani na wykluczenie !? : zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / red. Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Wydział Nauk Społecznych, Caritas Polska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010 sygn. TG 100088, 100695 , SG 55546
 18. Społeczne piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień. - Warszawa : "Difin", 2012 sygn. TCz 102997, SG 57131, NG 55636
 19. Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących / Ewa Dubiel. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2014 sygn. TG 105650
 20. Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / red. Ryszard Bera. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010 sygn. TG 99592, SG 55406, NG 53950
 21. Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : [b. w.], 2010 sygn. TG 101309, 103115 , SG 55252, NG 54201
 22. Poczucie osamotnienia u dzieci z rodzin migrujacych zarobkowo / Barbara Sordyl.//W: Wychowanie w środowisku. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S. 215-220 sygn. TG 98325, SG 54687
 23. Postawy rodzicielskie a nieprzystosowanie społeczne eurosierot / Agnieszka Lewicka, Paweł Maciaszczyk.//W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. Krasnystaw, 2010. - S. 129-142 sygn. TG 101309, 103115, SG 55252, 57707, NG 55733-4
 24. Problem "eurosieroctwa" jako efekt migracji zarobkowych - nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej / Ewa Leśniak-Berek.//W: Aktywizacja, integracja, spójność społeczna : w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej. Toruń : "Akapit", 2009. - S. 67-89, bibliogr. sygn. TG 97672, SG 53681
 25. Problem eurosieroctwa : wybrane aspekty / pod red. Bogdana Więckiewicza. - Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, 2011 sygn. TG 101507, NG 55574, SG 57554
 26. Przyczyny pesymistycznego stylu atrybucji u eurosierot / Sylwia Piekut-Burzyńska.// W: Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń. Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2012.- S. 107-122 sygn. TG 105592, SG 56870, NG 55862
 27. Sieroctwo emigracyjne - problemy i możliwości działań profilaktycznych / Stanisław Kaczor, Teresa Z. Garleja.//W: Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Lublin : Wydaw. UMCS, 2010. - S. 185-192 sygn. TG 99592, SG 55406, NG 53950
 28. Skutki eurosieroctwa dla rozwoju dzieci / Wanda Jakubaszek.//W: Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej. Kraków : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - S. 183-191 sygn. TG 100018
 29. Społeczne piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień. - Warszawa : 'Difin", 2012 sygn. TCz 102997, SG 57131, NG 55636
 30. Sieroctwo emigracyjne - problemy i możliwości działań profilaktycznych / Stanisław Kaczor, Teresa Z. Garleja.//W: Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2010. - S. 185-192, bibliogr. sygn. TG 99592, SG 55406, NG 53950
 31. Skutki eurosieroctwa dla rozwoju dzieci / Wanda Jakubaszek.//W: Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej. Kraków : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - S. 183-191. sygn. TG 100018
 32. Wirtualna relacja eurosieroty z eurorodzicem : komunikacja w rodzinie drogą mediów elektronicznych / Agnieszka Pasternak, Monika Urbańska-Bulas.// W: Rodzina w mediach, media w rodzinie. Warszawa : "Difin", 2013. - S. 19-35 sygn. TG 103286, NG 55914, SG 57509
 33. "Zarówno tu, jak i tam"? Ku problemowi współczesnego macierzyństwa transnarodowego : studium przypadku / Iryna Durkalevych.//W: Wychowanie, profilaktyka, terapia. Kraków : "Impuls", 2012. - s. 115-129 sygn. TG 103530, SG 58209, NG 56185
 34. Zasoby adaptacyjne eurosierot / Iwona Niewiadomska.//W: Skazani na wykluczenie?. Lublin : Wydaw. KUL, 2010. - S.165-202 sygn. TG 100088, 100695, SG 55546

 

 

Artykuły z czasopism:

 1. By żyło się lepiej? / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 6, s. 42-45
 2. Cena dobrobytu / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 7
 3. Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik.// Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15
 4. Emigracja zarobkowa rodziców a zdrowie dziecka / Barbara Sordyl.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 26-30, bibliogr.
 5. Emigracja zarobkowa rodziców i eurosieroctwo dzieci przedszkolnych / Ewa Sowa-Behtane.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 11-12, s. 44-49
 6. Eurorodzice, eurodzieci / Bożena Gwizdek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 43-44
 7. Eurosieroctwo - problemy macierzyństwa na odległość / Teresa Zbyrad.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 3-9
 8. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5
 9. Eurosieroty czyli kto? / Małgorzata Klimka.// Sygnał. - 2015, nr 2, s. 7-9
 10. Eurosieroty i emocje / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 4-12
 11. Eurosieroty / Krzysztof Błachewicz.// Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 16-19
 12. Eurosieroty : problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian? / Krzysztof Blachewicz.// Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 16-19
 13. Eurosieroty : rodziny na rozdrożach Europy / Beata Woźniak-Faliszewska.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2012, nr 1, s. 6-13
 14. Eurosieroty : różne punkty widzenia, jeden cel / Małgorzata Klimka.// Sygnał. - 2015, nr 2, s. 10-12
 15. Jak pomóc transnarodowym? : co piąte polskie dziecko przeżyło rozłąkę z jednym lub obojgiem rodziców z powodu rodzicielskiej migracji / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 50, s. 11
 16. Jaś sam w domu / Wiesław Łuka.// Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 11
 17. "Kukułcze dzieci" - problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 15-20, bibliogr.
 18. Migracja a psychospołeczny rozwój dziecka / Beata Boćwińska-Kiluk, Elżbieta Bielecka.// Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 47-60
 19. Migracje rodzicielskie - skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje / Bartłomiej Walczak.// Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 143-162, bibliogr.
 20. Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin / Krzysztof Głowiak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 57-59
 21. Migracje zarobkowe Polaków - szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania rodziny / Anna Kanios.//W: Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2010. - 205-214, bibliogr.
 22. Samotni / Beata Banasiak, Agnieszka Młynarczyk.// Sygnał. - 2015, nr 2, s. 39-41
 23. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny migrantów / Justyna Wrzochul-Stawinoga.// Życie Szkoły. - 2014, nr 3, s. 16-19
 24. Tata na emigracji / Barbara Smolińska.// Charaktery. - 2008, nr 7, s. 76-77
 25. Uczeń, którego rodzice pracują za granicą / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 9, s. 26-31
 26. W zawieszeniu : "Eurosieroty" w naszej klasie / Ewa Miłoszewska.// Głos Nauczycielski. - 2009, nr 20, s. 11
 27. Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 3-15
 28. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euromigracji" rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21-26
 29. Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-33
 30. Zagraniczna praca zarobkowa rodziców a kształtowanie się osobowości młodego człowieka / Iwona Kurkiewicz.//W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. - S. 91 - 100. Sygn. TG 99860, NG 54349
 31. Zjawisko eurosieroctwa w Podkarpackiem / Krzysztof Głowiak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 45-46

Autor: PBW Tarnobrzeg