Języki obce

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Alternatywne nauczanie języków obcych w XX wieku : sugestopedia / Barbara Anisimowicz. - Warszawa : "Dig", 2000, sygn. .84179
 2. Autonomizacja w dydaktyce języków obcych : doskonalenie się w komunikacji ustnej : praca zbiorowa / pod red. Weroniki Wilczyńskiej. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002,  sygn. 83538
 3. Czego Janek się nauczy : przewodnik metodyczny dla nauczycieli do Europejskiego Portofilio Językowego : dla uczniów od 10 do 15 lat / Barbara Głowacka. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2005,   sygn. 87718
 4. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / pod red. Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń. - Gdańsk : "Harmonia", [2004], sygn. 91327
 5. Edukacja językowa w Unii Europejskiej : informator i przewodnik internetowy dla nauczycieli / Elżbieta Gajek. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2004, sygn. 94505
 6. Europejski system opisu kształcenia językowego : uczenie się, nauczanie, ocenianie / [aut. Daniel Coste i in. ; red. nauk. Hanna Komorowska ; tł. z ang. Waldemar Martyniuk]. - [S.l.] : Council of Europe ; Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2001, sygn. TG86305
 7. Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat : europek na zajęciach języków : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Małgorzata Pamuła [i in.]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2006, sygn. 88562
 8. Jak motywować uczniów do nauki języka obcego : motywacja w teorii i praktyce / Marek Szałek. - Poznań : "Wagros", cop. 2004,  sygn. 87805
 9. Język rodzimy a język obcy : komunikacja, przekład, dydaktyka / pod red. nauk. Andrzeja Kopczyńskiego i Urszuli Zaliwskiej-Okrutnej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2002, sygn, 85064
 10. Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Pamuła. - Wyd. 1, (dodr.). - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2004,  sygn. 84240
 11. Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957-2007) : 50 lat czasopisma "Języki Obce w Szkole" z wyborem tekstów z lat 1957-2007 / Hanna Komorowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007, sygn. 92412
 12. Muzyka i słowa : rola piosenki w procesie przyswajania języka obcego / Teresa Siek-Piskozub, Aleksandra Wach. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006,  sygn. 89262
 13. Nauczanie języków obcych - Polska a Europa / red. nauk. Hanna Komorowska. - Warszawa : "Academica", cop. 2007,  sygn. 93606
 14. Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole : praca zbiorowa / pod red. Hanny Komorowskiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000,  sygn. 83036
 15. Osiągnięcia maturzystów w roku 2008 : komentarz do zadań z języków obcych nowożytnych : sprawozdanie z egzaminu maturalnego w maju 2008 roku / [wstęp i red. Lucyna Grabowska, Barbara Czarnecka-Cicha]. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, [2008],  sygn. 93593
 16. Porozmawiaj z komputerem : technologie mowy w nauce języków obcych / Wojciech Szczupak ; oprac. rozdz. "Budujemy prostą aplikację wykorzystujacą moduł automatycznego rozpoznawania mowy" oraz napisanie programu "Labirynt" Joanna Szczupak. - Warszawa : "Mikom", 2003,  sygn. 86338
 17. Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii inforamcyjnych : teoria i praktyka / Marzena Żylińska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007,  sygn. 90921
 18. Problemy edukacji lingwistycznej : teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej się Europie. T. 2, Różne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka / pod red. Marii Teresy Michalewskiej i Mirosława Kisiela ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Pedagogiki - Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej. - Kraków : "Impuls", 2002 sygn. 84455
 19. Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych / Maria Wysocka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003,  sygn. 85838
 20. Przedszkolak, język obcy i... ty : metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach / Marta Kotarba. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007 sygn. 93001
 21. Przeżyć dwujęzyczność : jak wychować dziecko dwujęzycznie / Bogumiła Baumgartner. - Gdańsk : "Harmonia", 2008,   sygn. 93338
 22. Reforma w nauce języka obcego : nowe programy i podręczniki / Hanna Komorowska (red.) ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2003, sygn. Cz85076
 23. Samopoznanie w procesie nauki języka obcego oraz propozycje ćwiczeń obcojęzycznych / Krystyna Wojtynek-Musik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2001,  sygn. 83529
 24. Skuteczna nauka języka obcego / Marek Kuczyński. - Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008,  sygn. 94557
 25. Skuteczny nauczyciel języka obcego / Dorota Werbińska. - Dodruk do wyd.1.- Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2005 sygn. 90922
 26. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego : kontrola, ocena, testowanie / Hanna Komorowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2002,  sygn. 83038
 27. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego : kontrola, ocena, testowanie / Hanna Komorowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005,   sygn. 83959
 28. Strategie uczenia się, a opanowanie języka niemacierzystego / Anna Studenska. - Warszawa : "Żak", cop. 2005,  sygn. 89128
 29. Teoria i praktyka dydaktyki języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym / pod red. Janusza Arabskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2001,  sygn. 83527
 30. Uczyć się bawiąc : strategia ludyczna na lekcji języka obcego / Teresa Siek-Piskozub. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001,  sygn. 82935
 31. Wczesne nauczanie języków obcych : integracja języka obcego z przedmiotami artystycznymi w młodszych klasach szkoły podstawowej / Małgorzata Pamuła. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 200,2  sygn. 84555
 32. Wczesnoszkolna edukacja językowa a nauczanie czytania : program alfabetyzacji w języku niemieckim jako obcym na przykładzie wybranych metod i elementarzy / Ewa Wieszczeczyńska. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007, sygn. 91641
 33. Zanim wybierzesz podręcznik : metody oceniania materiałów do nauki języków / Aleksandra Łuczak-Łomża i Ewelina Metera-Debaene.-Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2002 sygn. 83957 

 

Artykuły z czasopism

 1. A cup of tea : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego / Bożena Dąbrowska //  Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 1, s.96-97
 2. Aktualizacja treści nauczania przedmiotu "Praktyczne tłumaczenie" w ramach specjalizacji tłumaczeniowej / Leszek Mikrut //  Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 1, s.32-35
 3. Aktywizacja przez korelację / Dorota Żuchowska, Alicja Petrykiewicz //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s.136-138
 4. Akulturacja a interferencja kulturowa - wnioski z badań / Krzysztof Polok //  Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s.123-134
 5. Analiza przyimka on w świetle gramatyki kognitywnej oraz jej implikacje dydaktyczne / Anna Bączkowska //  Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s.27-33
 6. Asystent językowy : możliwość wykorzystania środków Unii Europejskiej w celu rozwijania kompetencji językowych i kulturowych / Dariusz Witkowski, Maciej Mrugalski //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s.38-41
 7. Autentyczna komunikacja na lekcji języka obcego : niemożliwe? / Katarzyna Kozłowska //  Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 114-118
 8. Autonomia a wczesnoszkolne nauczanie i uczenie się języków obcych / Ewa  Andrzejewska //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s.68-75
 9. Autonomia ucznia podczas realizacji projektów programu eTwinning / Gracjana Więckowska //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s.104-116
 10. Bariery a nabywanie języka obcego / Anna Dorn //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s.38-43
 11. Blaski i cienie nauczania dwujęzycznego w Polsce / Teresa Makulska, Monika  Szczucka- Smagowicz //  Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s.53-55
 12. Być Polakiem : ojczyznę kochać trzeba i szanować / Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir //  Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s.5-18
 13. Czaty językowe jako forma nauki języka obcego / Magda Grutzmacher //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s.91-97
 14. Czy istnieje już surdoglottodydaktyka? / Ewa Domagała-Zyśk //  Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 4, s.3-7
 15. Czy rozwijanie autonomii ucznia jest kluczem do sukcesu w nauczaniu języków obcych? / Anna Abramczyk //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s.55-61
 16. Czynniki wpływające na zapamiętywanie leksyki obcojęzycznej / Ewa Dźwierzyńska //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s.37-42
 17. Ćwiczenia konwersacyjne i rozwijanie sprawności wypowiadania się w języku obcym / Dorota Tomczuk //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s.54-59
 18. Ćwiczenia tłumaczeniowe w nowoczesnym nauczaniu języków obcych / Paweł Scheffler //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s.38-62
 19. Ćwiczenia z materiałami wizualnymi rozwijające sprawność mówienia / Janina Skrzypczyńska //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s.148-15
 20. Dialog interkulturowy jako piąta sprawność na lekcji języka obcego / Dorota Mihułka //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s.13-18
 21. Dlaczego warto zdawać egzaminy językowe / Marek Herda //  Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 6, s.120-123
 22. Dyskusja - niezbędny element w procesie nauczania języka obcego / Halina Szwajgier //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s.128-130
 23. Dysonans między tematami poznawczymi wprowadzonymi do nauczania języka obcego a zainteresowaniami i wiedzą ogólna ucznia szkoły średniej / Darius Langhoff //  Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s.134-140
 24. Efektywność rozwoju kompetencji gramatycznej w nauczaniu dwujęzycznym / Marzena Będkowska-Obłąk //  Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s.95-101
 25. Efektywność stosowania wybranych technik nauczania słownictwa w świetle badań empirycznych / Justyna Wróbel //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s.52-56
 26. Filmowe adaptacje literatury w kształceniu językowym na poziomie średnio zaawansowanym / Włodzimierz J. Szymaniak //  Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 1, s. 3-7
 27. Formy kształcenia językowego w wielkopolskich niepaństwowych szkołach wyższych / Marek Szałek //  Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 1, s.36-39
 28. Gietrzwałdzki konkurs poligloty - klasy IV-V szkoły podstawowej / Jolanta Wilga //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2,s.163-168
 29. Glottodydaktyczne poglądy na rolę gramatyki - implikacje edukacyjne / Wioletta Piegzik //  Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, s.13-20
 30. Gry i zabawy w nauczuniu języków obcych / Dorota Żłobikowska //  Nowe w Szkole. - 2000/01, nr 7, s.12
 31. Gry i zabawy w procesie nauczania języków obcych / Aneta Mróz //  Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 1, s.164-168
 32. Gry i zabawy w procesie nauczania języków obcych / Aneta Mróz //  Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 1, s.164-168
 33. Integracja międzyprzedmiotowa - a co to takiego? / Lidia Cybulska //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s.133-135
 34. Integracja sprawności językowych a rozwój kompetencji gramatycznej / Joanna Pędzisz //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s.135-148
 35. Interferencja językowa na lekcjach języka obcego / Małgorzata Szamborska //  Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 1, s.160-162
 36. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia / Ludmiła Szypielewicz //  Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 5, s.37-40
 37. Internet w nauczaniu języka obcego / Elżbieta Pachocińska //  Nowe w Szkole. - 2001/02, nr 4, s.12-13
 38. Jak rozwijać kompetencję interakcyjną na lekcji języka obcego (na przykładzie języka francuskiego jako obecgo) / Alain Broute //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s.19-24
 39. Jak uczyć dzieci języków obcych / Dorota Sikora-Banasik //  Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s.5-8
 40. Jak zachęcić dzieci do ćwiczeń wymowy? / Barbara Rudzińska //  Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 1, s.48-50
 41. Jak zaczęliśmy projekt międzynarodowy... / Joanna Margielewska //  Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, s.165-166
 42. Język a interkulturowość / Małgorzata Izert //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s.26-32
 43. Języki obce dawniej i dziś : część I : z historii nauczania języków obcych w Polsce - od średniowiecza do II wojny światowej / Anna Jurek //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s.5-19
 44. Języki obce dawniej i dziś. Część II : z historii nauczania języków obcych w Polsce - od okresu Polski Ludowej / Anna Jurek //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s.3-17
 45. Języki obce w Lingu@net Europa / Magdalena Grutzmacher //  Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s.159-165
 46. Językowy asystent na zajeciach języka obcego w nauczaniu wczesnoszkolnym / Teresa Winczek-Fila //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s.97-10
 47. Językowy rajd internetowy / Marzena Pieńkowska //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s.151-158
 48. Kilka uwag o sukcesie w nauce języka obcego / Katarzyna Karpinska-Szaj //  Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 1, s.4-10
 49. Konstruktywizm a ocenianie kształtujące : jak to się dzieje, że wiemy to, co wiemy i co to ma wspólnego z poglądami na ocenianie ? / Grażyna Czetwertyńska //  Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 6, s.16-19
 50. Korzystamy z Internetu - piszemy opowiadania, tworzymy filmy i komiksy / Agnieszka Tarabała //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s.152-153
 51. Kreatywny nauczyciel - interesująca lekcja / Katarzyna Baumann //  Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s.101-106
 52. Kształcenie kompetencji literackiej na lekcjach języka polskiego jako obcego, czyli rzecz wyobraźni / Tamara Czerkies //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s.52-58
 53. Lekcja palcem po mapie : turystyka a nauka języka obcego / Julia Magdalena Różewska //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s.119-121
 54. Lingwodydaktyka komputerowa / Józef Dobrowolski //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s.106-109
 55. Mapy myśli - jak pomóc naszej pamięci w nauce języka obcego / Elżbieta Gajewska //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s.117-118
 56. Metafory konwencjonalne w nauczaniu języka obcego / Ewa Piechota //  Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 1, s.16-18
 57. Metoda komunikacyjna - J'accuse czyli próba obrony / Anna Turula //  Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 5, s.41-46
 58. Metoda komunikacyjna - więcej cieni czy blasków - fiasko czy sukces - a może jedno i drugie? / Anna Kosacz //  Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 4, s.58-60
 59. Mnemotechniki na lekcji języka obcego / Anna Sulikowska //  Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 5, s.10-15
 60. Multimedialne laboratoria językowe / Elżbieta Pachocińska //  Nowe w Szkole. - 2002, nr 4, s.13-14
 61. My i nasi uczniowie : budowanie wzajemnych relacji / Karolina Horak //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s.175-180
 62. Nauczmy uczniów się uczyć - efektywne techniki uczenia się / Ewa Moszczyńska //  Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 3, s.26-29
 63. Nauczyć, jak  się uczyć - kilka uwag o treningu strategii i technik uczenia się / Anna Sulikowska //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s.26-31
 64. Nie bójmy się nowych technologii w nauczaniu języków obcych / Grzegorz Szot //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s.84-87
 65. Nie tylko gry dydaktyczne / Dorota Żuchowska //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s.165-168
 66. Nowoczesne technologie i nie tylko / Ewa Rysińska //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s.193-194
 67. O nauce języka obcego bez barier / Bogdan Bernacki //  Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 3, s.55-58
 68. O potrzebie obcowania z dziełem literackim w nauczaniu dwujęzycznym / Monika Grabowska //  Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s.65-67
 69. Obóz językowy / Maria Jadczak //  Nowe w Szkole. - 2001/02, nr 2, s.11-12
 70. Ogólnopolski projekt internetowy Internet - Vagabund / Daniel Makus //  Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 5, s.64-67
 71. Piosenka na lekcji / Kinga Adamczyk //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s.118-122
 72. Plan tygodniowy jako ciekawa alternatywa na lekcjach języka obcego / Konstancja Kuligowska //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6,s.146-151
 73. Pochwała czy zachęta : w poszukiwaniu najefektywniejszych sposobów motywacji ucznia do pracy / Karolina Horak //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s.180-181
 74. PowerPoint na ćwiczeniach z języka obcego / Magdalena Kaleta-Kuzińska //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s.112-114
 75. Powrót filmów wideo do warsztatu nauczycieli języków obcych / Irina Modrzycka, Marta Iżykowska-Staruch //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s.89-95
 76. Prezentacja limeryków / Ewa Górczak //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s.130-133
 77. Przysłowie, powiedzenie, sentencja jako rozgrzewka językowa / Nina Markiewicz //  Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 1, s.77-79
 78. Rola i znaczenie kompetencji komunikacyjnej w procesie nauczania języków obcych / Marek Laskowski //  Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 2, s.27-29
 79. Rozwijanie kompetencji leksykalnej na lekcjach języka obcego / Wioletta A. Piegzik //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s.49-55
 80. "Słowa, słowa - nic tylko słowa" -strategie pomocne w opanowaniu nowego słownictwa w nauce języka obcego / Izabela Kowalczyk //  Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 2, s.50-55
 81. „Śpiewać każdy może..." - rola piosenek w nauczaniu języka obcego / Jacek Pradela //  Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 4, s.35-38
 82. Spiżarnia z lekcjami błyskawicznymi / Gabriela Czarnik //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s.74-82
 83. Sprawność pisania w nauczaniu języka obcego / Ewa Lipińska //  Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 5, s.10-19
 84. Szot - mazurski taniec regionalny na lekcjach języków obcych / Izabela Uściłko //  Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s.254-256
 85. Techniki rozwijające rozumienie tekstu / Ewa Lipińska, Anna Seretny //  Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, s.45-57
 86. Technologia informacyjna w promowaniu autonomii w świetle wielorakich perspektyw inteligencji uczniów / Agata Hofman //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s.63-68
 87. Tendencje interkulturowe we współczesnej glottodydaktyce / Bożena Banach //  Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 3, s.3-15
 88. Testy jako instrumenty glottodydaktyczne / Krzysztof Polok //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s.63-69
 89. Uczenie się języków obcych w ujęciu holistycznym, czyli czym jest uczenie całościowe / Magdalena Rozenberg //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s.10-14
 90. Użycie dramatu i scenariusza filmowego w nauce języka drugiego / Darius Langhoff //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s.109-114
 91. Więcej na temat środków mnemotechnicznych / Patrycja Kamińska //  Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 2-3, s.108-113
 92. Wizualne wspomaganie nauczanie języków obcych / Ewa Turkowska //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s.37-44
 93. Wpływ strukturalizacji zapamiętywanych informacji na efektywność ich przypominania / Ewa Dźwierzyńska //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s.40-43
 94. Współpraca z zagranicą - doskonałe wsparcie w nauczaniu języka obcego / Leszek Pawelski //  Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 2-3, s.173-177
 95. Zastosowanie poezji w nauczaniu języka obcego / Edyta Dadej //  Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s.51- 61
 96. Związek autonomii z fosylizacją języka / Marzena S. Wysocka //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s.60-65

Autor: PBW Tarnobrzeg