Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Chuligaństwo stadionowe : studium kryminologiczne / Piotr Chlebowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, sygn. TG 96147
  Autor stara się odpowiedzieć w publikacji na podstawowe pytania dotyczące fenomenu przemocy związanej z meczami piłkarskimi. Praca została oparta o obszerne badania empiryczne, podczas których wykorzystano większość dostępnych metod i technik badawczych - badania aktowe, wywiady  z funkcjonariuszami Policji, analizę dokumentów, elementy obserwacji uczestniczącej, literaturę przedmiotu
 2. Człowiek i świat w języku subkultur / Ewa Kołodziejek. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2007, sygn. TG 91582
  Książka przybliża wiedzę na temat zwyczajów i systemów wartości tych środowisk społecznych, o których się sądzi, że wytworzyły swoiste subkultury. Oddzielne rozdziały poświęcone zostały językowi i subkulturze grup przestępczych, społeczności żołnierskiej, grupom kibiców piłkarskich,.. młodzieżowym grupom skupionym wokół hip-hopu oraz slangowi i subkulturze studenckiej. Publikacja pokazuje język jako twórcę subkultur i subkulturę jako twórcę specyficznego języka.
 3. Ekstremalne zabawy młodych : moda, hobby i pragnienie przekraczania wszelkich granic / Carlo Climati. - Kielce : "Jedność", cop. 2007, sygn. TG 92190
  Młodzi od zawsze chcieli zmieniać świat, wcielać w życie swoje ideały, musieli wyraźnie zaznaczyć swoją obecność. Konflikt pokoleń, podważanie autorytetów starszych, bunt to nieodzowne elementy dorastania, nawet wskazane przy zachowaniu odpowiednich granic... .
 4. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2003, sygn. TCz 85340
  Kolejny tom Encyklopedii Pedagogicznej, wybór haseł od: Gadamer Hans Georg do Łurii Aleksander Romanowicz.
 5. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2007, sygn. TCz 92111. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku t.6 - przedział haseł: - Suchodolski Bogdan - Uziembło Adam Olgierd
 6. Encyklopedia socjologii. T. 2, K - N / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999, sygn. TCz 81235
  Zbiór kompetentnie dobranych i usystematyzowanych informacji z określonej dziedziny wiedzy naukowej, ma umożliwić zainteresowanym wgląd w podejmowane problemy teoretyczne i empiryczne, sposoby ich rozwiązywania, a także wnioski wynikające z badań naukowych dla życia społecznego.
 7. Encyklopedia socjologii. T. 4, S - Ż / kom. red. Zbigniew Bokszański. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002, sygn. TCz 84578
  Kompendium zagadnień podejmowanych obecnie przez socjologię w skali światowej, ze szczególnym uwypukleniem problemów żywych w polskim  środowisku socjologicznym.
 8. Fani-chuligani : rzecz o polskich kibolach : studium socjologiczne / Jerzy Dudała. - Warszawa : "Żak", 2004, sygn. TG 85573
  Autor podejmuje problematykę nowatorską, teoretycznie i metodologicznie trudną oraz praktycznie doniosłą. Jest ona nowatorska bowiem socjologowie i psychologowie społeczni zaczęli się nią interesować dopiero w latach 70., a ich dorobek w tym zakresie, szczególnie w Polsce, jest niezbyt obfity i przede wszystkim analityczno-hipotetyczny. W wyniku analizy przeprowadzonych badań autor otrzymał interesujące dane, które ukazane w kontekście części teoretycznej, stanowią ważny przycznek do nowej wiedzy o najaktywniejszej części widowni sportowej, jaką stanowią zdecydowani kibice klubów sportowych.
 9. Fani futbolowi : historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania / Tomasz Sahaj. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007, sygn. TG 99593 Wydawnictwo dotyczy istotnej, wręcz palącej problematyki sportu, jaką stanowi wszystko to, co związane jest z widow3iskiem sportowym, szczególnie piłkarskim, a jeszcze szczególniej z występującym w jego obrebie zjawiskiem chuligaństwa futbolowego.
 10. Kibicowanie jako uniwersalny język / red. Michał Karaś - Żelechów : Sendsport, 2010, sygn. TG 99530
  Dni oczekiwania, czasem nawet tygodnie. Bilet, szalik, koszulka czy flaga – tego dnia muszą być pod ręką. Droga na stadion. Coraz bliżej. To widać, w końcu ludzie mijani obok coraz częściej noszą jeden kolor. Jaki? Wiadomo, nasz. Bilet pod czytnik, uśmiech dla „wielkiego brata” i rewizja. Wreszcie na trybunie. Nasi wychodzą na rozgrzewkę. Oklaski, powitanie. Rozmowa z sąsiadem z miejsca obok nie pomaga, przecież on też nie zna wyniku. Poczekamy co najmniej 90 minut. Hymn, barwy w górę, tumult i duma – już my Wam pokażemy. Ostatni gwizdek – padając sobie w ramiona lub w kompletnej, przerażającej ciszy wychodzimy. Kolejna szansa za kilka, kilkanaście dni. Ten rytuał powtarzają co tydzień miliony ludzi na całym świecie.
 11. Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych / Marian Filipiak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, sygn. TG 90596
  Autor dokonuje tu analizy pojęć związanych z kulturą alternatywną: subkultura-kontrkultura-antykultura-kultura alternatywna, kontenstacja. Omawia również subkultury w Stanach Zjednoczonych, Europie i Polsce.
 12. Potomkowie Hooligana - Szalikowcy : społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych / Radosław Kowalski. - Toruń : Adam Marszałek, 2000, sygn. TCz 80847
  Praca skupia się na opisie grupy „szalikowców", znanych ze swej agresji fanów drużyn piłkarskich. Autor podejmuje ważny społecznie problem agresji, który może zainteresować specjalistów „od agresji", „od sportu", „od młodzieży". Na pewno zainteresuje szersze grono odbiorców - zwykłych obywateli, którzy nie czują się wystarczająco bezpiecznie we własnym społeczeństwie i młodzież, która niejednokrotnie we własnym społeczeństwie czuje się obco.
 13. Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. - Warszawa : "Żak", 2004, sygn. TG 88278, 89686, TCz 87183
  Przemoc, używki, obojętność, beznadzieja dotycząca przyszłości. Oto obraz życia polskiego społeczeństwa narysowany przez kilkunastu autorów - głównie psychologów społecznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 14. Przestępczość stadionowa : etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku / pod red.: Wiesława Pływaczewskiego, Jana Kudrelka. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2010, sygn. TG 99504
  Zróżnicowane stanowiska autorów i różny poziom ich prezentacji w artykułach, świadczą o planowanym przez redaktorów książki modelu partnerskiej dyskusji nad problemem, którego rozwiązywanie leży nie tyle w gestii Policji, ale wielu organów administracji rządowej i samorządowej, sądów i prokuratury, organizacji pozarządowych opartych na wynikach badań kryminologicznych i nauk humanistycznych.
 15. Subkultury młodzieżowe : aspekty psychospołeczne / Przemysław Piotrowski. - Warszawa : "Żak", cop. 2003, sygn. TG 86687, 91872, 91954, 93153, 93780, 94967, 95080, TCz 90934
  Autor charakteryzuje siedemnaście subkultur: od bikiniarzy do hakerów komputerowych. Rozdział ten stanowi interesujący i wyczerpujący przegląd subkultur młodzieżowych ostatnich lat, z ukazaniem wpływu trendów zagranicznych na kształt polskich subkultur, ukazuje również ich dynamiczne przemiany - zanikanie i rozwój - jako zjawiska odbijające przemiany społeczno-kulturowe oraz ekonomiczno-ustrojowe.
 16. Szkoła wobec subkultury pseudokibiców / Marek Babik. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2010, sygn. TG 97595
  Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie nauczycielom i pedagogom najbardziej podstawowych zagadnień dotyczących zachowań młodzieży, w których można odnajdywać symptomy zachowań subkultury kibicowskiej. Autor stara się jak najdokładniej opisać zjawisko kibicowania uwzględniając fakt, że części nauczycieli nie jest ono znane. Z tych też względów zamieszczony został w publikacji bogaty materiał fotograficzny, mający zobrazować omawiane zagadnienia.
 17. Wewnątrz subkultury : ponowoczesne znaczenie stylu / David Muggleton. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2004, sygn. TG 87234, 90935, 95079
  Opierając się na licznych wywiadach z osobami ubierającymi się w sposób, który można określić jako niekonwencjonalny pod względem stylu, autor pragnie ustalić, czy współczesne subkultury wykazują nowoczesne bądź ponowoczesne wrażliwości i formy. Przekonująco dowodzi, że marny do czynienia z jednymi i drugimi - naciskowi na ponowoczesny hiperindywidualizm, płynność i fragmentaryczność towarzyszy modernistyczne podkreślenie autentyczności i ukrytej istoty.
 18. Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych / Tadeusz Bąk. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008, sygn. TG 93302
  Problematyka dorastania dzieci i młodzieży stanowi przedmiot zainteresowania wielu nauk. Prezentowana książka analizuje bardzo aktualny a zarazem doniosły problem od strony teoretycznej i społeczno-praktycznej. Zaprezentowano tu szeroko potraktowaną interdyscyplinarną wiedzę odnośnie złożonych procesów wyłaniania się i społecznej ewolucji wybranych do szczegółowych analiz współczesnych subkultur młodzieżowych.

 

Artykuły z czasopism

 1. Barbarzyństwo na stadionach / Witold Bugajny // Problemy Alkoholizmu. - 1997, nr 5, dod. s.VI-VII
 2. Chuligaństwo futbolowe a przestępczość / Andrzej Rejzner // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 5, s.30-35
 3. Krytyka fantastyczna jako metoda badań futbolowej kultury uczniów / Piotr Skuza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s.37-46
 4. Motywacja osiągnięć a agresja u kibiców piłkarskich / Jan F. Terelak, Wiktor Łukojć // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 7/8, s.1-12
 5. Nie będę wandalem / Renata Małycha- Duda // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s.50-52
 6. Nie wystarczy być przeciw / Witold Półtorak // Kultura Fizyczna. - 2001, nr 7/8, s.20-23
 7. Różne style życia "na kibicowskim szlaku" / Piotr Skuza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s.34-42
 8. Wpływ szkoły i domu rodzinnego na zachowania młodego kibica / Mirosław Pietryga // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 2, dod. s.9-10

 

Ciekawe linki

http://balladafilm.pl/Community/638770,Film,balladafilm_Fanatycy_odc_1.html

http://www.youtube.com/watch?v=bv5j4Izww1c&feature=related

http://www.kibice.net/

http://www.polscykibice.com/beta/index.php?action=home

http://szalikowcy.com/

http://my-kibice.pl/

http://www.kibice.pl/

Autor: PBW Tarnobrzeg