Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej"

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Agresja w szkole / Beata Kubik // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s.104-112
 2. Bezpieczne miasto Bytom / Jacek Makowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s.49-50
 3. Chuligaństwo - agresja dla zabawy / Agnieszka Nowicka // edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s.60-64
 4. Chwilowa "wolność" - młodzież wobec zagrożenia narkomanią / Danuta Narożna // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s.8-11
 5. Co o patologiach społecznych powinien wiedzieć wychowawca klasy? : uczniowie zdemoralizowani(cz.II) / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 2000, nr 8, s.40-43
 6. Czy praca socjalna może/powinna zastąpić resocjalizację? : uwagi polemiczne / Danuta Urbaniak-Zając // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s.22-27
 7. Diagnostyka pedagogiczna dziecka z rodziny z problemem alkoholowym / Wioletta Junik // Remedium. - 2005, nr 1, s.1-3
 8. Diagnoza, terapii i profilaktyka uzależnień na terenie średnich miast aglomeracji górnośląskiej / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s.7-10
 9. Dział profilaktyki / Jolanta Terlikowska // Remedium. - 2002, nr 12, s.16
 10. Działania profilaktyczne a klimat szkoły / Joanna Szymańska // Remedium. - 2003, nr 2, s.6-7
 11. Działania profilaktyczne w powiecie / Edmund Juśko, Barbara D. Niziołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s.37-38
 12. Dziewięć kroków - propozycja profilaktyki domowej / Agnieszka Arendarska // Remedium. - 2001, nr 11, wkł. s.6-7
 13. Efektywność edukacyjnych programów profilaktycznych / Maria Łukawska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 3, s.25-31
 14. Grupa rówieśnicza jako podstawowe środowisko działań profilaktycznych w społeczności lokalnej / Małgorzata Michel // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1-2, s.247-259
 15. Jak nie stać się ofiarą przestępstwa? / Jacek Pyżalski // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s.48-52
 16. Jak pomóc w sytuacjach kryzysowych / Grażyna Barnaś. // Nowa Szkoła. -2005, nr 5, s. 54-55
 17. Jak pomagać? / Magda Wójcik // Remedium. - 2003, nr 5, s.20-21
 18. Jak powstrzymać sprawców przemocy? / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2003, nr 3, s.20-21
 19. Jak pracować z młodzieżą z grup ryzyka : relacja z dyskusji panelowej, Kazimierz 2003 / Magda Wójcik // Remedium. - 2003, nr 12, s.13-17
 20. Jak wspierać szkołę? / Janina Przybylska // Remedium. - 2004, nr 2, s.8-9
 21. Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s.7-10
 22. Mechanizmy przemocy i agresji : konteksty edukacyjne / Teresa Borowska // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 3, s.29-35
 23. Miejsce profilaktyki w szkole / Danuta Czarnecka // Remedium. - 2002, nr 12, s.14-15
 24. Mobbing w kontekście doświadczenia przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s.331-345
 25. Nauczyciel wobec patologii młodzieży / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2002, nr 8, s.30-35
 26. Nie wszystkim dorosłym można zaufać / Agata H. Wiśniewska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s.40-43
 27. Nieprawidłowe więzi rodzinne - przyczyną eskalacji zachowań patologicznych dzieci nr 3, s.3-5
 28. O prawie, przemocy i godności / rozm. przepr. Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 1, s.14-
 29. Od wychowania do profilaktyki / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2002, nr 12, s.8-10
 30. Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli / Monika Kwiecień-Głaz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s.39-42
 31. Postawy profesjonalistów wobec problemu krzywdzenia dzieci / Andrzej Bałandynowicz // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, s.3-10
 32. Profilaktyka w szkole : rola i zadania pedagoga szkolnego / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2004, nr 1, s.8-9
 33. Program NIE! dla przemocy tak! dla kultury / Agnieszka Gorlach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s.42-44
 34. Programy profilaktyczne wczoraj, dziś i jutro / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2003, nr 12, s.1-4
 35. Przeciw przemocy - kilka uwag / Wojciech Książek // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 5, s.12 -13
 36. Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka / Mariola Marcinkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s.45-4
 37. Przeciwdziałanie agresji i przemocy porozumienie w szkole /Elżbieta Nerwińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s.8-13
 38. Przeciwdziałanie agresji wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli / Małgorzata Krzyżanowska // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s.296-301
 39. Przemoc wobec dzieci propozycja zmian systemowych / Paweł Jaros // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s.8-14
 40. Rola indywidualności dziecka w procesie wychowania / Jerzy Mellibruda // Remedium. - 2002, nr 12, s.46-48
 41. Sposób na przemoc / Elżbieta Stachura-Strzała // Impuls. - 2004, nr 1, s.12-13
 42. Stwórzmy system interwencji i pomocy rodzinie / Joanna Abramowicz. // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 54-56
 43. Teorie psychologiczne w praktyce profilaktycznej / Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Remedium. - 2003, nr 12, s.36-37
 44. Uwarunkowania emocjonalno-obronnej strategii radzenia sobie młodzieży w trudnej sytuacji społecznej w aspekcie czynników społeczno-rodzinnych / Danuta Borecka-Biernat. - Bibliogr. // Chowanna. - 2004, t. 2, s. 144-163
 45. Uzależnienia wśród młodzieży : podjęte działania : cz. 2 / Wojciech Rosiński // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 7-8, s.48-49
 46. W stronę autodestrukcji / Marzena Pasek // Remedium. - 2005, nr 5, s.18-19
 47. Wpływ rodziny na patologiczne zachowania dzieci / Hanna Hernas // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s.37-40
 48. Wybrane zachowania autodestruktywne a stereotypy płci /Eugenia Mandal //c Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s.13-17
 49. Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s.18-25
 50. Zapobieganie patologiom społecznym dzieci i młodzieży - problemy alkoholowe / Maria Staworzyńska- Grządziel // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1-2, s.284-288
 51. Zapobieganie zaburzeniom zachowania wśród uczniów : (jako element profilaktyki uzależnień) / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Monika Noszczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s.23-27


Pozycje książkowe

 1. Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole : poradnik dla szkolnych liderów profilaktyki / pod red. Zbigniewa B. Gasia. - Lublin : Fundacja "Masz Szansę", 2004, sygn.89920
 2. Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu / Bohdan T. Woronowicz.- Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2001, sygn.83645
 3. Bezpieczeństwo dzieci: scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klis-Stańska, Marzena Nowicka.- Kraków: „Impuls”, 2002 sygn. 84227
 4. Budowanie szkolnych programów profilaktyki / Anna Balcerek-Kałek. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003, sygn. 84223
 5. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz.- Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004, sygn. 86365
 6. Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego.- Piła : „K&K”, 2002 sygn.84088
 7. Gdy dziecko ma problemy w klasie / Angel Morales Gomez ; przekł. [z hiszp.] Sylwia Mazurkiewicz-Petek. - Kraków : "eSPe", 2002, sygn. 84372
 8. Integralna profilaktyka uzależnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki. - Kraków : "Rubikon" , [2003], sygn. 86875
 9. Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego / Ewa Kosińska. - Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 83573
 10. Media / Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, Dariusz Sikorski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Gaudium", 2005, sygn. 88366
 11. Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach / Dorota Zaworska-Nikoniuk.- Toruń: „Akapit”, 2001, sygn. 86658
 12. Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna / Marek Jędrzejewski. - Warszawa : "Żak", 1999, sygn. 81066
 13. Narkotyki / Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Gaudium", 2004, sygn. 88370
 14. Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, zwalczanie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein; przekł. [z ang.] Leon Marian Kalinowski.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, sygn.85171
 15. Nauczyciel- rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cichy J .Christopher ; przekł. z ang. Jolanta Bartosik.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 sygn.85173
 16. Nauczycielem być... : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą ; poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga / Ewa Góralczyk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006, sygn. 89416
 17. Nauczyciele - rodzice nierównoprawne partnerstwo / Joanna Łukasik. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 1, s. 53-55
 18. Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne [i in.] ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, sygn. 85427
 19. Nikotyna, alkohol, narkotyki: profilaktyka uzależnień: krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski.- Kraków: „Rubikon”, 2001, sygn.82397
 20. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Kraków : "Salwator", 2006. - 316, [1] s. - sygn.89309
 21. Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki.- Kielce: „Jedność”, 2001, sygn. 84419
 22. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - 268 s. - sygn. 89454
 23. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy / Maria Mendel.- Toruń : Adam Marszałek, 2000 sygn. 80836
 24. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006. - 255 s. - (Człowiek i Zagrożenia ; z. 1) . - sygn. 89455
 25. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Adam Marszałek, 2001, sygn. 80839
 26. Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylke, Tomasz Tuszewski ; Fundacja Bene Vobis. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004, sygn. 85594
 27. Poznaję – wybieram: programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Renata Kenz.- Kraków: „Rubikon”, 2003, sygn.84230cz, 84231
 28. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży : poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga / Monika Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006, sygn. 89417
 29. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004, sygn. 87181
 30. Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2004. sygn.87611
 31. Profilaktyka w szkole : praca zbiorowa / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko, Joanny Szymańskiej. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005, sygn. 88397
 32. Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. 71842
 33. Profilaktyka w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Świątkiewicz.- Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002, sygn.83110
 34. Programy profilaktyczne : podstawy profesjonalnej profilaktyki / Joanna Szymańska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000, sygn.83992
 35. Programy profilaktyki uzależnień : z doświadczeń autorów / pod red. Lucyny Telki.- Katowice : "Śląsk", 2003, sygn.84777cz
 36. Przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym, środowiskowym i społecznym / pod red. Andrzeja Obrębowskiego i Edwarda Ozimka.- Poznań : „Bonami”, 2004, sygn.85941
 37. Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: „Impuls”, 2000, sygn. 80931
 38. Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew B. Gaś.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000, sygn.82629, 84161
 39. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera.- Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1999, sygn.81026-7
 40. Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1994, sygn. 75354
 41. Sekty : co każdy powinien wiedzieć / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : "Maternus Media", 1999, sygn. 80525, 88373
 42. Sekty : oblicza werbunku / Piotr Tomasz Nowakowski.- Tychy : „Maternus Media” , 2001, sygn. 83379, 86679, 88374
 43. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", 2003, sygn. 84316
 44. Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza J. Koźmińskiego. - Piła : "K&K", 2003, sygn. 87212
 45. Szkoła, która ochrania : szkolny program profilaktyki / Barbara i Grzegorz Paziowie.- Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 83363, 83752cz
 46. Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań : programy profilaktyczne / Artur Doliński, Grażyna Gajewska, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : "Gaja", 2004, sygn. 85789
 47. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... / Bill Rogers ; [tł. Zofia Janowska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006, sygn. 89414
 48. Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.. - sygn. 88790.
 49. Tytoń / Czesław Cekiera. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : „Kaudium”, 2005, sygn. 88365
 50. Uczniowie w szkole : rzecz o zachowaniu : praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania / Bill Rogers. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2005, sygn. 88396
 51. Umowa z klasą : poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga / Ewa Góralczyk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006, sygn.89415
 52. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Krzysztof Zajączkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003, sygn.85310
 53. Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień / Dorota Pstrąg.- Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000, sygn. 82484
 54. Wygrać życie : szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. - Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 83572-3
 55. Zachowania agresywne w szkole : badania porównawcze 1997 i 2003. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005, sygn. 88395
 56. Zachowania prospołeczne i antyspołeczne / David Clarke ; przekł. [ z ang.] Milena Bianga. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, sygn.90036
 57. Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2005, sygn. 87943
 58. Zanim nie jest za późno : zapobieganie uzależnieniom w społecznościach lokalnych: praktyczny podręcznik dla każdego dla nauczycieli, rodziców i wychowawców / Ernst Servais.- [b.m] : [b.w.], [1994], sygn.77065


Strony www

 

http://www.cmppp.edu.pl/programy/przeglad/

http://www.stowarzyszenienoe.republika.pl/programyprofilaktyczne.html

http://www.cku.wodzislaw.pl/gazeta/zajaccz.htm

http://www.parpa.pl/?subL=5&checkL=2

http://www.us.szc.pl/bezpiecznaszkola

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/263024.html

http://cso.cxo.pl/artykuly/51039.html

http://kppgrodzisk.policja.waw.pl/?page=Structure&id=127

http://www.razembezpieczniej.pl/

http://www.razembezpieczniej.pl/profilaktyka.html

http://www.mswia.gov.pl/

 

 

OGRANICZANIE AGRESJI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ MŁODZIEŻY 
"RAZEM BEZPIECZNIEJ"-  ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

Artykuły z czasopism   

1.         Agresja w szkole / Beata Kubik //  Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s.104-112

2.         Bezpieczne miasto Bytom / Jacek Makowski //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s.49-50

3.         Chuligaństwo - agresja dla zabawy / Agnieszka Nowicka //  edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s.60-64

4.         Chwilowa "wolność" - młodzież wobec zagrożenia narkomanią / Danuta Narożna //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s.8-11

5.         Co o patologiach społecznych powinien wiedzieć wychowawca klasy? : uczniowie zdemoralizowani(cz.II) / Jan Tatarowicz //  Nowa Szkoła. - 2000, nr 8, s.40-43

6.         Czy praca socjalna może/powinna zastąpić resocjalizację? : uwagi polemiczne / Danuta Urbaniak-Zając //  Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s.22-27

7.         Diagnostyka pedagogiczna dziecka z rodziny z problemem alkoholowym / Wioletta Junik //  Remedium. - 2005, nr 1, s.1-3

8.         Diagnoza, terapii i profilaktyka uzależnień na terenie średnich miast aglomeracji górnośląskiej / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Agata Rzymełka-Frąckiewicz //  Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s.7-10

9.         Dział profilaktyki / Jolanta Terlikowska //  Remedium. - 2002, nr 12, s.16

10.     Działania profilaktyczne a klimat szkoły / Joanna Szymańska //  Remedium. - 2003, nr 2, s.6-7

11.     Działania profilaktyczne w powiecie / Edmund Juśko, Barbara D. Niziołek //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s.37-38

12.     Dziewięć kroków - propozycja profilaktyki domowej / Agnieszka Arendarska //  Remedium. - 2001, nr 11, wkł. s.6-7

13.     fektywność edukacyjnych programów profilaktycznych / Maria Łukawska //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 3, s.25-31

14.     Grupa rówieśnicza jako podstawowe środowisko działań profilaktycznych w społeczności lokalnej / Małgorzata Michel //  Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1-2, s.247-259

15.     Jak nie stać się ofiarą przestępstwa? / Jacek Pyżalski //  Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s.48-52

16.     Jak pomóc w sytuacjach kryzysowych / Grażyna Barnaś. // Nowa Szkoła. -2005, nr 5, s. 54-55

17.     Jak pomagać? / Magda Wójcik //  Remedium. - 2003, nr 5, s.20-21

18.     Jak powstrzymać sprawców przemocy? / Agnieszka Czapczyńska //  Remedium. - 2003, nr 3, s.20-21

19.     Jak pracować z młodzieżą z grup ryzyka : relacja z dyskusji panelowej, Kazimierz 2003 / Magda Wójcik //  Remedium. - 2003, nr 12, s.13-17

20.     Jak wspierać szkołę? / Janina Przybylska //  Remedium. - 2004, nr 2, s.8-9

21.     Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży / Teresa Kaniowska //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s.7-10

22.     Mechanizmy przemocy i agresji : konteksty edukacyjne / Teresa Borowska //  Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 3, s.29-35

23.     Miejsce profilaktyki w szkole / Danuta Czarnecka //  Remedium. - 2002, nr 12, s.14-15

24.     Mobbing w kontekście doświadczenia przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka //  Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s.331-345

25.     Nauczyciel wobec patologii młodzieży / Anna Fidelus //  Nowa Szkoła. - 2002, nr 8, s.30-35

26.     Nie wszystkim dorosłym można zaufać / Agata H. Wiśniewska //  Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s.40-43

27.     Nieprawidłowe więzi rodzinne - przyczyną eskalacji zachowań patologicznych dzieci
nr 3, s.3-5

28.     O prawie, przemocy i godności / rozm. przepr. Rafał Osiński //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 1, s.14-

29.     Od wychowania do profilaktyki / Zbigniew B. Gaś //  Remedium. - 2002, nr 12, s.8-10

30.     Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli / Monika Kwiecień-Głaz //  Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s.39-42

31.     Postawy profesjonalistów wobec problemu krzywdzenia dzieci / Andrzej Bałandynowicz //  Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, s.3-10

32.     Profilaktyka w szkole : rola i zadania pedagoga szkolnego / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys //  Remedium. - 2004, nr 1, s.8-9

33.     Program NIE! dla przemocy tak! dla kultury / Agnieszka Gorlach //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s.42-44

34.     Programy profilaktyczne wczoraj, dziś i jutro / Zbigniew B. Gaś //  Remedium. - 2003, nr 12, s.1-4

35.     Przeciw przemocy - kilka uwag / Wojciech Książek //  Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 5, s.12 -13

36.     Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka / Mariola Marcinkowska //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s.45-4

37.     Przeciwdziałanie agresji i przemocy  porozumienie w szkole /Elżbieta Nerwińska //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s.8-13

38.     Przeciwdziałanie agresji wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli / Małgorzata Krzyżanowska //  Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s.296-301

39.     Przemoc wobec dzieci propozycja zmian systemowych / Paweł Jaros //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s.8-14

40.     Rola indywidualności dziecka w procesie wychowania / Jerzy Mellibruda //  Remedium. - 2002, nr 12, s.46-48

41.     Sposób na przemoc / Elżbieta Stachura-Strzała //  Impuls. - 2004, nr 1, s.12-13

42.     Stwórzmy system interwencji i pomocy rodzinie / Joanna Abramowicz. // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 54-56

43.     Teorie psychologiczne w praktyce profilaktycznej / Katarzyna Okulicz-Kozaryn //  Remedium. - 2003, nr 12, s.36-37

44.     Uwarunkowania emocjonalno-obronnej strategii radzenia sobie młodzieży w trudnej sytuacji społecznej w aspekcie czynników społeczno-rodzinnych / Danuta Borecka-Biernat. -  Bibliogr. // Chowanna. - 2004, t. 2, s. 144-163

45.     Uzależnienia wśród młodzieży : podjęte działania : cz. 2 / Wojciech Rosiński //  Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 7-8, s.48-49

46.     W stronę autodestrukcji / Marzena Pasek //  Remedium. - 2005, nr 5, s.18-19

47.     Wpływ rodziny na patologiczne zachowania dzieci / Hanna Hernas //  Małżeństwo
 i Rodzina. - 2004, nr 4, s.37-40

48.     Wybrane zachowania autodestruktywne a stereotypy płci /Eugenia Mandal //c Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s.13-17

49.     Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe / Krystyna Ostrowska //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2007, nr 1, s.18-25

50.     Zapobieganie patologiom społecznym dzieci i młodzieży - problemy alkoholowe / Maria Staworzyńska- Grządziel //  Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1-2, s.284-288

51.     Zapobieganie zaburzeniom zachowania wśród uczniów : (jako element profilaktyki uzależnień) / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Monika Noszczyk //  Wychowanie
 na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s.23-27

Pozycje książkowe

52.     Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole : poradnik dla szkolnych liderów profilaktyki / pod red. Zbigniewa B. Gasia.  - Lublin : Fundacja "Masz Szansę", 2004, sygn.89920

53.     Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu / Bohdan T. Woronowicz.- Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2001, sygn.83645

54.     Bezpieczeństwo dzieci: scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klis-Stańska, Marzena Nowicka.- Kraków: „Impuls”, 2002 sygn. 84227

55.     Budowanie szkolnych programów profilaktyki / Anna Balcerek-Kałek. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003, sygn. 84223

56.     Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz.- Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004, sygn. 86365

57.     Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego.- Piła : „K&K”, 2002  sygn.84088

58.     Gdy dziecko ma problemy w klasie / Angel Morales Gomez ; przekł. [z hiszp.] Sylwia Mazurkiewicz-Petek. - Kraków : "eSPe", 2002, sygn. 84372

59.     Integralna profilaktyka uzależnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki. - Kraków : "Rubikon" , [2003], sygn. 86875

60.     Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego / Ewa Kosińska. - Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 83573

61.     Media / Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, Dariusz Sikorski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Gaudium", 2005, sygn. 88366

62.     Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach / Dorota Zaworska-Nikoniuk.- Toruń: „Akapit”, 2001, sygn. 86658

63.     Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna / Marek Jędrzejewski. - Warszawa : "Żak", 1999, sygn. 81066

64.     Narkotyki / Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Gaudium", 2004,  sygn. 88370

65.     Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, zwalczanie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein; przekł. [z ang.] Leon Marian Kalinowski.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, sygn.85171

66.     Nauczyciel- rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cichy J .Christopher ; przekł. z ang. Jolanta Bartosik.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 sygn.85173

67.     Nauczycielem być... : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą ; poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga / Ewa Góralczyk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006,   sygn. 89416

68.     Nauczyciele - rodzice nierównoprawne partnerstwo / Joanna Łukasik. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 1, s. 53-55

69.     Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne [i in.] ; przekł. Monika Gajdzińska.  - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, sygn. 85427

70.     Nikotyna, alkohol, narkotyki: profilaktyka uzależnień: krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski.- Kraków: „Rubikon”, 2001, sygn.82397

71.     Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Kraków : "Salwator", 2006. - 316, [1] s. - sygn.89309

72.     Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki.- Kielce: „Jedność”, 2001, sygn. 84419

73.     Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - 268 s. - sygn. 89454

74.     Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy / Maria Mendel.- Toruń : Adam Marszałek, 2000  sygn. 80836

75.     Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006. - 255 s. - (Człowiek i Zagrożenia ; z. 1) . - sygn. 89455

76.      Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Adam Marszałek, 2001, sygn. 80839

77.     Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylke, Tomasz Tuszewski ; Fundacja Bene Vobis. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004, sygn. 85594

78.     Poznaję – wybieram: programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych / Renata Kenz.-  Kraków: „Rubikon”, 2003,
 sygn.84230cz, 84231

79.     Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży : poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga / Monika Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006, sygn. 89417

80.     Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004, sygn. 87181

81.     Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2004. sygn.87611

82.     Profilaktyka w szkole : praca zbiorowa / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko, Joanny Szymańskiej. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005, sygn. 88397

83.     Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1993, sygn. 71842

84.     Profilaktyka w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Świątkiewicz.- Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002, sygn.83110

85.     Programy profilaktyczne : podstawy profesjonalnej profilaktyki / Joanna Szymańska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000, sygn.83992

86.     Programy profilaktyki uzależnień : z doświadczeń autorów / pod red. Lucyny Telki.- Katowice : "Śląsk", 2003, sygn.84777cz

87.     Przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym, środowiskowym i społecznym / pod red. Andrzeja Obrębowskiego i Edwarda Ozimka.- Poznań : „Bonami”, 2004, sygn.85941

88.     Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: „Impuls”, 2000, sygn. 80931

89.     Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew B. Gaś.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000, sygn.82629, 84161

90.     Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera.- Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1999, sygn.81026-7

91.     Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1994, sygn. 75354

92.     Sekty : co każdy powinien wiedzieć / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : "Maternus Media", 1999, sygn. 80525, 88373

93.     Sekty : oblicza werbunku / Piotr Tomasz Nowakowski.- Tychy : „Maternus Media” , 2001, sygn. 83379, 86679, 88374

94.     Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", 2003, sygn. 84316

95.     Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza J. Koźmińskiego. - Piła : "K&K", 2003, sygn. 87212

96.     Szkoła, która ochrania : szkolny program profilaktyki / Barbara i Grzegorz Paziowie.- Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 83363, 83752cz

97.     Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań : programy profilaktyczne / Artur Doliński, Grażyna Gajewska, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : "Gaja", 2004, sygn. 85789

98.     Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... / Bill Rogers ; [tł. Zofia Janowska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006, sygn. 89414

99.     Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.. - sygn. 88790.

100.Tytoń / Czesław Cekiera. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : „Kaudium”, 2005, sygn. 88365

101.Uczniowie w szkole : rzecz o zachowaniu : praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania / Bill Rogers. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2005, sygn. 88396

102.Umowa z klasą : poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga / Ewa Góralczyk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006,  sygn.89415

103.Uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Krzysztof Zajączkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003, sygn.85310

104.Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień / Dorota Pstrąg.- Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000, sygn. 82484

105.Wygrać życie : szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. - Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 83572-3

106.Zachowania agresywne w szkole : badania porównawcze 1997 i 2003. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005, sygn. 88395

107.Zachowania prospołeczne i antyspołeczne / David Clarke ; przekł. [ z ang.] Milena Bianga.  - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, sygn.90036

108.Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich
przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2005, sygn. 87943

109.Zanim nie jest za późno : zapobieganie uzależnieniom w społecznościach lokalnych: praktyczny podręcznik dla każdego dla nauczycieli, rodziców i wychowawców / Ernst Servais.- [b.m] : [b.w.], [1994], sygn.77065

STRONY  WWW

Autor: PBW Tarnobrzeg