Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń. - Kraków : "Impuls", 2007, sygn. TG 92166, TCz 92211
 2. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Kraków : "Impuls", 2008, sygn. TG 95481
  Wydawnictwo będzie pomocne wszystkim, którzy podejmą trud łamania barier w porozumiewaniu się. Przede wszystkim skierowane jest do logopedów, psychologów, nauczycieli i terapeutów dokształcających się na podyplomowych studiach, do studentów i wszystkich zainteresowanych problematyką alternatywną i wspomaganą komunikacją.
 3. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006, sygn. TG 91149, 92916
 4. Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności / Krystyna Pankowska, Aneta Madziara, Hanna Jastrzębska-Gzella. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006, sygn. TG 89448
 5. Droga do samodzielności : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności / Anna Izabela Brzezińska [i in.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009, sygn. TG 98458
  Autorzy w przystępny sposób przedstawiają sposoby wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Prezentują zarówno najważniejsze czynniki, które ów rozwój mogą stymulować, jak i te, które go utrudniają, a nawet mogą przeszkodzić w jego prawidłowym przebiegu. Zadaniem książki jest pokazanie rodzicom i opiekunom, co może osiągnąć ich wychowanek na danym etapie rozwoju, jeśli stworzy mu się optymalne warunki.
 6. Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych : charisteria dla Profesora Janusza Homplewicza / pod red. Krystyny Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007, sygn. TG 92391
 7. Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, sygn. TG 98398
  Ideą  książki jest ujęcie problematyki osoby z niepełnosprawnością w kontekście biologicznym, psychologicznym i społecznym. Ważne jest nie tylko dostrzeżenie uwarunkowań zaburzeń dzieci, młodzieży i dorosłych, ale również, co wydaje się dzisiaj ważniejsze - zaproponowanie bardziej skutecznych form oddziaływania rewalidacyjnego.
 8. Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym / Zenon Gajdzica. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007, sygn. TG 91495
 9. Efektywna integracja szkolna : systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym / Grzegorz Wiącek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2008, sygn. TG 97750
  W swoim wydawnictwie autor ukazał, że edukacja integracyjna nie jest czynnikiem dynamizującym rozwój dziecka niepełnosprawnego, nie sprzyja bowiem redukcji narastającego w nim lęku ani osiągnięciu korzystnej pozycji w strukturze klasy, zwiększa natomiast koszty emocjonalne. Efekty edukacji integracyjnej inaczej oceniają nauczyciele prowadzący i wspomagający, a inaczej rodzice. Każda z tych grup wiąże odmienne oczekiwania z tą formą kształcenia.
 10. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : [klasy I-III] / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2007, sygn. TG 91025, 91412
 11. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (klasy IV-VI szkoły podstawowej) / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2007, sygn. TG 91762
 12. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (gimnazjum) / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2008, sygn. TG 94631
 13. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2006, sygn. TG 89422
  W książce znalazły się przykłady planowania pracy zarówno dziećmi przedszkolnymi, jak i dziećmi starszymi z poważnymi deficytami rozwoju intelektualnego, które czasem wymagają zupełnie innych metod i warunków pracy. Zamieszczone w książce konspekty i scenariusze mogą służyć za przykład rozwiązań metodycznych dla mniej doświadczonych pedagogów specjalnych, pracujących z dziećmi wieku przedszkolnym, nauczycielek przedszkoli lub przedszkolnych grup integracyjnych, reedukatorów, logopedów, a także rodziców dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy niejednokrotnie aktywnie włączają się do pracy na rzecz przedszkola, czy szkoły.
 14. Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Sławomira Sadowska. - Kraków : "Impuls", 2006, sygn. TG 89953
 15. Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością / Anna Lechowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005, sygn. TG 96963
 16. Kształcenie specjalne w systemie oświaty : vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców / Teresa Serafin. - Stan prawny na 22 kwietnia 2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, sygn. TG 96171
  Książka „Kształcenie specjalne w systemie oświaty” jest praktycznym vademecum standardów organizacji kształcenia specjalnego. Ma charakter poradnika. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów niepełnosprawnych oraz możliwe formy spełniania przez nich obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki na wszystkich etapach edukacyjnych.
 17. Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim / Dorota Smykowska. - Kraków : "Impuls", 2006, sygn. TG 88970, 92612
 18. Mądrze się bawię, dobrze się uczę : przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły / Aneta Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", 2007, sygn. TG 97160
  Dzieci niepełnosprawne ruchowo są najczęściej pełnosprawne umysłowo, a więc  nie w niepełnosprawności leży źródło ich problemów w szkole. A więc w czym? Problem polega w metodzie, jaką są one przygotowywane do nauki szkolnej. Ponieważ każde z nich ma inne potrzeby, stosuje się wiele terapii, jednak nie zawsze skutecznie. Aneta Jegier proponuje nie nową metodę, a kilka ćwiczeń, które powinny uzupełnić terapię i pozwolić na harmonijny rozwój dziecka. Książka ma charakter otwarty, nie prezentuje sztywnych zasad, bo takowych nie ma. Wskazuje natomiast pewien kierunek postępowania z dziećmi niesprawnymi ruchowo.
 19. Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych / Andrzej Lis-Kujawski. - Kraków : "Impuls", 2010, sygn. TG 97252
  Książka przedstawia problematykę ukrytego programu szkoły integracyjnej z perspektywy interakcyjnej. W kontekście rozwoju i coraz większego znaczenia szkolnictwa integracyjnego w Polsce opracowanie naświetla ten słabo zbadany do tej pory aspekt jego funkcjonowania. Publikacja konsekwentnie stara się powiązać problematykę ukrytego programu szkoły z zagadnieniami psychologicznego wpływu, jaki wywiera on na uczniów z niepełnosprawnościami oraz na ich myślenie o sobie oraz własnej niepełnosprawności.
 20. Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Tadeusz Wolak. - Kraków : "Impuls", 2010, sygn. TG 97664
  Cyfrowo-literowa notacja muzyczna (cylinomuz) powstawała przez wiele lat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Wyrosła z potrzeby gry na instrumentach i ciekawości niepełnosprawnych dzieci. Dołączona do książki płyta DVD, zawierająca nagrania zespołu muzycznego Promyk, przedstawia praktyczne zastosowanie metody cyfrowo-literowej w muzykowaniu zespołowym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 21. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowska. - Toruń : "Akapit", 2006, sygn. TG 89275
 22. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008, sygn. TG 94533
  Specjalne potrzeby edukacyjne rozpatrywane są tu w relacji nauczyciel – rodzina, a także we wszystkich przejawach życia dziecka. Prezentowane artykuły wpisują się w ten nurt analiz pedagogicznego działania, w którym nauczyciele, wychowawcy, rodzice poszukują dróg optymalnego wykorzystania tych dyspozycji dziecka, ucznia, jakie można pobudzić w celu uzyskania poprawy w funkcjonowaniu w różnych rolach wymaganych od ich podopiecznych.
 23. Nikt nie powiedział, że ładnie rysuję / Sylwia Dobrzańska-Piętkowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006, sygn. TG 89423
 24. Od Natury do... Kultury : sztuka i edukacja drogą rozwoju osób niepełnosprawnych / red. Edyta Nieduziak-Błońska. - Sandomierz : Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Tratwa", 2009, sygn. TG 95370
 25. Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, sygn. TG 92897
  Książka ukazuje się w momencie burzliwego rozwoju pedagogiki specjalnej, traktowanej jako dziedzina posiadająca liczne powiązania i będąca pod wpływem zmian zachodzących w obrębie innych dyscyplin nauki, takich jak psychologia, medycyna i etyka. Książka odzwierciedla w dużym stopniu postęp, jaki dokonuje obecnie w pedagogice specjalnej i na jej styku z dziedzinami pokrewnymi. Z tych względów zasługuje ona na polecenie potencjalnym czytelnikom, głównie pedagogom, zarówno teoretykom, jak i praktykom, studentom kierunków pedagogicznych oraz nauczycielom i rodzicom dzieci specjalnej troski.
 26. Pedagogiczne działania nauczycieli szkół specjalnych na I etapie edukacji / Grażyna Tkaczyk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, sygn. TG 94540
 27. Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Janina Wyczesany. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG 96864, 97533
 28. Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. - Kraków : "Impuls", 2010, sygn. TG 97728
  W książce wskazano „grzechy główne” edukacji skierowanej ku osobom niepełnosprawnych. dotyczące m.in.: braków w przygotowaniu kadry współpracującej z dzieckiem niepełnosprawnym, niedostosowania placówek edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów (począwszy od dostępności fizycznej miejsca, po zagadnienia merytoryczne kształcenia), postaw społecznych wobec niepełnosprawności, marginalizowania problematyki wczesnego wsparcia dziecka w rozwoju, wsparcia rodziny i nauczycieli, czy też wciąż zbyt późnej diagnozy niepełnosprawności.
 29. Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej -Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2007, sygn. TG 92037
 30. Profesjonalizm a serce : rozważania o nauczycielu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem : [praca zbiorowa] / [pod red. Grażyny Kowalczyk ; aut. Ewa Batko i in.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009, sygn. TG 97138
 31. Program kształcenia zintegrowanego dla I etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Aleksandra Feder, Anna Nieścierowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2009, sygn. TB 2567
 32. Program kształtowania i korekcji pojęć społeczno-przyrodniczych u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w okresie wczesnoszkolnym / Grażyna Tkaczyk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, sygn. TG 90212
 33. Program nauczania dla II etapu edukacji w szkole masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim dla klas IV-VI / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2009, sygn. TG 96872
 34. Skarbiec nauczyciela-terapeuty : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2006, sygn. TG 91314
 35. Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / pod red. naukową Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG 95671
  Na całość opracowania składają się trzy części. W pierwszej autorzy skupiają się na problematyce rozwoju emocjonalnego oraz społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Część druga obejmuje wybrane zagadnienia funkcjonowania szkoły osadzonej w tyglu różnorodnych oczekiwań społecznych wobec tej instytucji. W ostatniej części Czytelnik znajdzie teksty ukazujące złożoność uwarunkowań samego procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
 36. Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Iwona Sierpowska, Anna Kogut. - [Stan prawny na 17 sierpnia 2010 r.]. - Wrocław : "Gaskor", 2010, sygn. TG 98672
  „Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa” to omówienie regulacji iązujących w przedmiocie praw i obowiązków oraz ciężarów i uprawnień, które polski ustawodawca wiąże ze szczególną sytuacją osoby niepełnosprawnej. Publikacja syntezuje informacje zaczerpnięte z aktów różnej hierarchii i należące do różnych gałęzi prawa. Szczególną uwagę poświęcono ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz omówieniu zadań organów administracji publicznej.
 37. Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : "Humanitas", 2009, sygn. TG 96357
  W niniejszym tomie zamieszczono artykuły, będące omówieniem zagadnień obejmujących szeroką problematykę edukacji dziecka i stwarzania mu możliwości realizacji na miarę swoich możliwości. Artykuły dotykają rozmaitych sfer rozwoju ucznia, których właściwe zespolenie i refleksja pomoże stworzyć szkołę na miarę możliwości dziecka. Prezentowana publikacja skierowana jest do studentów pedagogiki, czynnych zawodowo nauczycieli, nauczycieli doradców i konsultantów metodycznych, pracowników wojewódzkich ośrodków metodycznych i rodziców.
 38. Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. - Łódź : "JK " : "Feeria", 2009, sygn. TG 97956
  Wydawnictwo zawiera porady dla rodziców i nauczycieli o pracy przez zabawę ze wszystkimi dziećmi - w tym z nadmiernie zamkniętymi, znerwicowanymi, dyslektycznymi, z ADHD, ADD, autyzme i, zaburzeniami rozwojowymi.
 39. Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, sygn. TG 98028
  Książka Hanny Olechnowicz ─ jednego z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie ─ podejmuje bardzo ważny problem aktywizacji dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka przedstawia programy i metody animowania więzi dziecka z rodziną czy rówieśnikami, a także działania mające  na celu budowanie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie aktywności twórczej. Prezentowane eksperymenty ukazują potencjał dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz sposoby jego rozwijania przez nauczycieli i terapeutów.
 40. Tworzyć czy odtwarzać? : rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem / [red. merytoryczna Grażyna Kowalczyk]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009, sygn. TG 97141
 41. Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. - Kraków : "Impuls", 2008, sygn. TG 92681, 94485
 42. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków : "Impuls", 2010 sygn. TG 98394
 43. Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością : teoria, diagnoza, wspomaganie / pod red. Jolanty Baran i Adama Mikruta. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2007, sygn. TG 93035
  Zbiór artykułów, którego zamierzeniem jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu teorii, diagnozowania oraz wspomagania rozwoju kompetencji komunikacyjnych osób z niepełnosprawnością. Uczenie się właściwego interpretowania zachowań komunikacyjnych, adekwatnego odpowiadania na nie, a jeszcze wcześniej - odpowiedniego stymulowania do komunikacji intencjonalnej wynika z podstawowych zadań kształcenia przyszłych nauczycieli  i terapeutów osób z niepełnosprawnością różnego rodzaju oraz stopnia.
 44. Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju / Janina Wyczesany, Zenon Gajdzica. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006, sygn. TG 91173
 45. Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008, sygn. TG 93720
  Celem pracy jest ustalenie pełnej, rozwiniętej diagnozy wspomagania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczących się w specjalnych, ogólnodostępnych lub integracyjnych formach edukacji, jak również określenie przyczynowo-skutkowych zależności realizowanych funkcji wspomagania rozwoju w obrębie systemu: rodziny, szkoły i środowiska. Główne zadania pracy sprowadzają się do diagnozy i oceny wartości wzajemnej współpracy, weryfikowania, jakie rodzaje działań oraz jakie płaszczyzny i formy współdziałania najbardziej służą celom wszechstronnego rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w aktualnie dostępnych formach ich edukacji.
 46. Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym - działania stosowane i postulowane / Dorota Smykowska. - Kraków : "Impuls", 2008, sygn. TG 93436, 94469
 47. Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG 95672
  W prezentowanej publikacji znajdują się prace o charakterze badawczym oraz opisujące utrudnienia i możliwości integracji osób z niepełnosprawnością. Autorzy prac wskazują na konieczne i niezbędne oddziaływania w stosunku do osób niepełnosprawnych i ich środowisk w celu lepszego wzajemnego funkcjonowania i poprawy „jakości życia”. Doniesienia informują o możliwościach postępowania rehabilitacyjnego w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Słowacji i w Czechach.
 48. Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów a przygotowanie do użytecznego życia / pod red. Jana Pańczyka. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008, sygn. TG 94574

 

Artykuły z czasopism

 1. Arkusz pomocniczy do gromadzenia informacji potrzebnych dla celów skonstruowania wielospecjalistycznej diagnozy ucznia o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej / Dorota Bilewicz [i in.] // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s.79-116
 2. Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym / Ewa Grudziewska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s.194-200
 3. Babcia i dziadek na królewskim dworze / Magdalena Charbicka, Maria Raszewska // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s.73-84
 4. Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną / Raisa Iwanowna Łałajewna // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s.184-191
 5. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk // Wychowawca. - 2008, nr 10, s.14-15
 6. Edukacja niepełnosprawnych - tacy sami, a jednak... / Agnieszka Jachowicz // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s.16-19
 7. Egzamin gimnazjalny z języka obcego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s.59-63
 8. Ekozabawa to wielka sprawa : ekologia w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanych i znacznym / Piotr Pekała // Aura. - 2007, nr 7, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 154, s.7-8
 9. Jak realizować indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? / Darosława Nowacka // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, .14-15
 10. Jak tworzyć indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? / Darosława Nowacka // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s.12-13
 11. Jak usprawniać wzrok ucznia niedowidzącego ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju / Barbara Grzyb, Joanna Rymiszewska // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s.50-66
 12. Konstruowanie programów indywidualnych : cz. 1 / Barbara Marcinkowska // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s.192-195
 13. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole przysposabiającej do pracy / Monika Gazdulska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s.208-216
 14. Łączenie muzykoterapii z elementami logopedii w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Małgorzata Modelska // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s.34-38
 15. Magiczna kula i mgła w terapii dziecka niepełnosprawnego / M. Chrabicka, M. Raszewska // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s.63-68
 16. Metoda ruchu rozwijającego w praktyce : ćwiczenia Weroniki Sherborne / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s.46-48
 17. Muzykoterapia / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s.38-40
 18. Nasze podróże po Europie / Dorota Barszcz, Anna Mielecka, Sylwia Marszalec-Bok // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s.64-73
 19. Nauczanie języka angielskiego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Małgorzata Burzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s.171-172
 20. Niepełnosprawni, czyli cudowne zdolności polskiej szkoły... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s.42-46
 21. Nieproste życie z Aspergerem : cz.1 / Joanna Święcicka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s.92-97
 22. Odkrywać siebie i innych : integracja na lekcjach plastyki / Anna Niziołek // Wychowawca. - 2008, nr 10, s.12-13
 23. Ogród - miejsce integracji / Agnieszka Gawłowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s.14-16
 24. Ogród pełen kwiatów... z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Kinga Krawiecka // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s.221-225
 25. Opanowanie lęku przed wodą w procesie nauki elementarnego pływania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Marcin Hawrylak // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s.65-68
 26. Podmiotowość osoby niepełnosprawnej : konspekt zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i II kl. gimnazjum / Anna Skóra // Wychowawca. - 2008, nr 10, s.27-28
 27. Poznawanie dziecka z zespołem Aspergera podczas zabaw muzyczno-ruchowych / Robert Landowski // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s.87-91
 28. Praca kompensacyjno-wyrównawcza / Beata Musielak // Wychowaniew Przedszkolu. - 2010, nr 3, s.46-49
 29. Program organizacji kształcenia technicznego dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w SOSW nr 2 w Lublinie / Anna Prokopiak // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s.26-32
 30. Program terapii indywidualnej usprawniającej komunikację dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością / Danuta Gorajewska // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s.139-150
 31. Realizacja programu wcześniej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie (studium przypadku) / Agata Potapska-Skwara // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s.74-80
 32. Rola muzyki w pracy z dziećmi głeboko upośledzonymi / Lucyna Wielgosz // Ergo. - 2006, nr 5, s.26-31
 33. Rozwój własnym tempem / Marta Jerzewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s.41-45
 34. Rzeczywistość szkolna dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem w integracji / Małgorzata Gulip // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s.47-50
 35. Scenariusze zajęć logopedycznych z wykorzystaniem komputera prowadzonych z chłopcem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym / Anna Skoczylas // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s.80-83
 36. Serce za uśmiech... / Anna Pniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s.58-59
 37. Stymulacja motoryczna mikroruchami według Kena Sasamotu w terapii Maćka / Zbigniew Bregier // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s.32-39
 38. Szanse edukacyjne włączającej w szkołach ogólnodostępnych / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s.173-183
 39. Terapia integracji sensorycznej metodą pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i głębokim / Marta Wiśniewska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s.79-84
 40. W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s.10-20
 41. Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa // Wychowawca. - 2008, nr 11, s.20-21
 42. Wpływ realizacji programu nauczania na zasób słownictwa uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Jacek Sikorski // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 3,s.29-36
 43. Współpraca szkoły z rodziną dzieci upośledzonych umysłowo / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s.16-18
 44. Wstęp do rozważań o nauczycielu uczącym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Grażyna Kowalczyk // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s.100-102
 45. Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej - zasady badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki / Katarzyna Patyk // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s.293-301
 46. Wyrównywanie trudności w nauczanie matematyki uczniów lekko upośledzonych umysłowo / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s.60-66
 47. Zabawy i ćwiczenia wyciszające negatywne emocje u dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Anna Chajdys, Halina Smolińska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s.84-90
 48. Zabawy z wykorzystaniem żywiołów w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie / Joanna Mikulska // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s.68-78
 49. Zastosowanie komunikacji alternatywnej w edukacji niemówiących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Ewa Herzyk // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s.81-85
 50. Zastosowanie stymulacji wielozmysłowej w terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym / Edyta Łapińska // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s.125-132

Autor: PBW Tarnobrzeg