Pomoc społeczna

Zestawienia bibliograficzne

Pomoc społeczna
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Asystentura w pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych / Anna Dunajska, Daria Dunajska, Beata Klein. - Warszawa : Verlag Dashofer, 2011; NG 56139, SG 55877, TG 100960
 2. Człowiek w systemie pomocy : konteksty i rozwiązania edukacyjne : monografia zbiorowa / Red. nauk. Adela Kożyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2010: SG 54935, TG 99191
 3. Instytucje pomocy społecznej / Wojciech Maciejko. - Warszawa : "LexisNexis", 2009; NG 53050, SCz 52197, TCz 99604
 4. Komentarz do nowej ustawy o pomocy społecznej : stan prawny na dzień 1 kwietnia 2006 r / Łukasz Borkowski, Radosław Krajewski, Sylwester Szymański. - Kutno : "Leges", 2006; SG 49056
 5. Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / pod red. Zofii Frączak i Beaty Szluz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006; SG 49499, TG 92485
 6. Odpowiedzi na trudne pytania z pomocy społecznej / na pytania odpowiada Adam Lisowski. - Warszawa : "Verlag Dashofer", 2012; NG 56242, TG 102108
 7. Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Dariusz Zalewski ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005; SG 49063, TG 88894
 8. Opieka i pomoc społeczna : wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008; SG 51695, TG 95435
 9. Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech / Lilianna Jodkowska. - Warszawa : "Difin", 2009; NG 52086, SG 53156
 10. Pomoc i opieka - różne postacie / Edward Hajduk, Barbara Hajduk. - Kraków : "Impuls", 2001; NG 46837, SG 44316, TG 82210
 11. Pomoc społeczna : od klientyzmu do partycypacji / pod red. Ewy Leś. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2002/2003; TG 91165
 12. Pomoc społeczna : prawo do świadczeń, zasady przyznawania świadczeń, pracownicy pomocy społecznej, decyzje w sprawach pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Stan prawny na 15 lutego 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013; NG 55881, SG 57466, TG 104526
 13. Pomoc społeczna : procedury i tryb przyznawania świadczeń / Stanisław Nitecki. - Wyd. 3, stan prawny: 1 stycznia 2012 r. - Wrocław : Gaskor, 2012; NG 52886, TG 101213
 14. Pomoc społeczna / wprow. Iwona Sierpowska. - Wyd.4, stan prawny na 1 października 2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011; SG 56879, TG 100734
 15. Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku / Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak. - Stan prawny na 1 września 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2013; NG 56770, SG 58201, TG 104774
 16. Pomoc społeczna : zmiany i warunki skutecznego działania / Stanisława Golinowska, Irena Topińska. - Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2002; TG 83810
 17. Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności : (wybrane zagadnienia z teorii i praktyki) / praca pod red. Elżbiety Trafiałek, Anny Kieszkowskiej i Renaty Stojeckiej-Zuber. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2004; TG 103827
 18. Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne : wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. - Wyd. 10, stan prawny 1 stycznia 2014. - Warszawa : C. H. Beck, 2014; SG 58033, TG 104722
 19. Pomoc społeczna jako administracja świadcząca : studium administracyjnoprawne / Iwona Sierpowska. - Stan prawny na 1 października 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012; NG 55573, SG 57128, TG 102859
 20. Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003; NG 49441, SCz 47663, TCz 85621
 21. Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003; NG 49442, TCz 85620, SCz 47664
 22. Pomoc społeczna wobec rodzin : interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę / red. nauk. Dobroniega Trawkowska. - Toruń : "Akapit", 2011; SG 56492, TG 101586
 23. Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2010; SG 56493, TG 100014
 24. Poradnictwo i pomoc / Stephen J. Murgatroyd ; tł. Elżbieta Turlejska. - Poznań : Zysk i S-ka, 2000; NG 52097, SG 46709, TG 90852
 25. Porzuceni i powierzeni trosce : Dom Małych Dzieci / Maria Kolankiewicz. - Katowice : "Śląsk", 2002; NG 47243, SCz 45935, TG 84212
 26. Praca socjalna - pomoc społeczna : materiały i studia / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego ; Zakład Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1993; NG 43319
 27. Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. - Warszawa : "Interart", 1995; TCz 86023
 28. Praca socjalna w środowisku lokalnym : praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej / Anna Banaszak-Dankowska [i in.]. - Warszawa : "Verlag Dashofer", 2005; NG 55452, SG56532, TG 100295
 29. Praca w domach i ośrodkach pomocy społecznej bez tajemnic / Magdalena Kasprzak. - Warszawa : "Infor", 2010; SG 54920
 30. Prawo zabezpieczenia społecznego : ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna / Jan Jończyk. - Wyd. 2 uaktual., stan prawny na 1 stycznia 2003 r. - Kraków : "Zakamycze", 2003; TG 89073
 31. Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna : wymiar polski i europejski / pod red. Jerzego Krzyszkowskiego i Ryszarda Majera. - Częstochowa : Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV, 2004; TCz 87830
 32. Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową : poradnik dla pracowników socjalnych / Michał Mazur. - Warszawa : "Verlag Dashofer", 2013; NG 56257, TG 103706
 33. Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej : konteksty polsko-słowacko-czeskie. red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik, Anna Tokarova, Eduard Lukac. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010; SG 54957
 34. Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon ; Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. - Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007; SG 50265
 35. Przeciw biedzie : programy, pomysły, inicjatywy / red. nauk. Elżbieta Tarkowska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002; NG 49694, SG 55984, TG 83375
 36. Przeciw sieroctwu : zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna / pod red. Sylwii Badory ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2009; TG 103830
 37. Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2009; SCz 53236, TCz 96575
 38. Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej : przykład działalności Klubu Integracji Społecznej / Arkadiusz Żukiewicz. - Kraków : "Impuls", 2009; SG 53472, TG 95790
 39. Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej / pod red. Jolanty Grotowskiej-Leder. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008; SG 53708
 40. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi - od filantropii greckiej do pracy socjalnej / Janusz Radwan-Pragłowski, Krzysztof Frysztacki. - Katowice : "Śląsk", 1998; NG 44590, SG 50516
 41. Starość zależna - opieka i pomoc społeczna : perspektywa gerontologii społecznej / red. nauk. Zofia Szarota. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011; SG 56598, TG 100051
 42. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi - od filantropii greckiej do pracy socjalnej / Janusz Radwan-Pragłowski, Krzysztof Frysztacki. - Katowice : "Śląsk", 1998; NG 47260, SG 47197, TG 85032
 43. System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / pod red. Sylwii Badory i Danuty Marzec. - Kraków : "Impuls", 2002; NG 47260, SG 47197, TG 85032
 44. Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Tomasz Kaźmierczak, Marta Łuczyńska. - Katowice : "Śląsk", 1998; NG 47249, SCz 40136
 45. Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń : Adam Marszałek, 2008; SG 52427, TG 95210
 46. Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety Kościńskiej. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013; SG 58344, TG 103950
 47. Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności / pod red. nauk. Anny Zawady. - Kraków : "Impuls", 2010; NG 53408, SG 54462, TG 98281
 48. Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym / pod red. Witolda Jedynaka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012; NG 56336, SG 57650, TG 103841
 49. Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. - Wyd. 3. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004; SG 47670, TG 85831
 50. Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji : wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej / Izabela Krasiejko. - Toruń : "Akapit", 2013; SG 58074, TG 103509
 51. Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą : perspektywa europejska / red. Zofia Waleria Stelmaszuk. - Katowice : "Śląsk", 2001; NG 47250, SCz 45933, TG 83610

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Aby osiągnąć wspólny cel / Justyna Bujnowska, Sylwia Cieszyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 3, s. 34-36
 2. Asystenci rodziny w nowym systemie wsparcia / Beata Krajewska // Praca Socjalna. – 2012, nr 2, s. 102-113
 3. Co zawiera ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Tamara Uliasz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 7, s. 3-9
 4. Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych. / Piotr Mosiek // Problemy Opiekuńczo-Wychpowawcze. – 2002, nr 4, s. 54-55
 5. Godni i niegodni pomocy : subiektywne kryteria oceny zasługiwania na pomoc / Piotr Michoń // Polityka Społeczna. – 2013, nr 2, s. 7-12
 6. Instytucjonalne próby „udomowienia” bezdomnego - analiza relacji bezdomny - instytucja z perspektywy podmiotów badanych / Małgorzata Kostrzyńska Pedagogika Społeczna. – 2012, nr 1, s. 81-99
 7. Kiedy matka porzuca dziecko : "okna życia" - ratunek czy droga na skróty? / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2012,nr 1, s. 13
 8. Koszty utrzymania rodzin a polityka rodzinna w Polsce / Magdalena Arczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 2, s. 14-19
 9. Kryzys - ubóstwo - rodzina - dzieci / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. – 2014, nr 1, s. 58-79
 10. Logika systemu opieki nad osobami starszymi / Zofia Szweda-Lewandowska // Polityka Społeczna. – 2013, nr 10, s. 1-5
 11. Miejsce pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej / Katarzyna Chrąściel // Praca Socjalna. – 2009, nr 1, s. 42-60
 12. O jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej / Łukasz Jarek // Polityka Społeczna. – 2011, nr 3, s. 23-27
 13. O problemach profilaktyki społecznej / Bogumiła Kosek-Nita, Danuta Raś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 1, s. 20-22
 14. O profesjonalizacji pracy socjalnej raz jeszcze / Ewa Kantowicz // Praca Socjalna. – 2009, nr 1, s. 26-41
 15. O solidarności i kontroli w pomocy społecznej / Piotr Sałustowicz // Praca Socjalna. – 2010, nr 2, s. 20-36
 16. O współpracy instytucji pomocy społecznej z sądem rodzinnym / Alina Prusinowska-Marek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 1, s. 26-29
 17. Obowiązki pracownika socjalnego wobec rodziny / Józef Młyński // Praca Socjalna. – 2010, nr 5, s. 24-46
 18. Organizacja opieki długoterminowej w Polsce - problemy i propozycje rozwiązań / Piotr Błędowski, Anna Wilmowska-Pietruszyńska // Polityka Społeczna. – 2009, nr 7, s. 9-13
 19. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w systemie pomocy społecznej / Zofia Jaźwińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 10, s. 15-16
 20. Początki i rozwój opieki nad sierotami w społeczności europejskiej w okresie nowożytnym / Joanna M. Domańska // Edukacja i Dialog. – 2011, nr 3-4, s. 11-13
 21. Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw : 8. ogólnopolska konferencja w Warszawie / Beata Kaczyńska // Polityka Społeczna. – 2012, nr 3, s. 39-40
 22. Pomoc społeczna jako interwencja publiczna - ujęcie ewaluacyjne / Agnieszka Hryniewicka // Praca Socjalna. – 2010, nr 2, s. 66-78
 23. Pomoc społeczna na Podkarpaciu – próba analizy / Piotr Frączek // Praca Socjalna. – 2012, nr 2, s. 82-101
 24. Pomoc społeczna w Polsce - wyzwania współczesności / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. – 2007, nr 3, s. 71-89
 25. Praca socjalna w modelu aktywnej polityki społecznej / Elżbieta Trafiałek // Praca Socjalna. – 2008, nr 1, s. 37-48
 26. Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją / Iwona Wagner // Praca Socjalna. – 2010, nr 1, s. 3-20
 27. Prawo człowieka do samostanowienia a obowiązek udzielenia pomocy przez instytucje pomocy społecznej / Ewa Kulesza // Praca Socjalna. – 2013, nr 3, s. 6-17
 28. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle danych statystycznych / Katarzyna Napiórkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 8, s. 3-15
 29. Realizacja zadań socjalnych w świetle badań / Agata Cudowska // Praca Socjalna. – 2013, nr 2, s. 34-46
 30. Sieroctwo społeczne : pojęcie kontrowersyjne? / Beata Baron // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 1, s. 12-18
 31. Stacjonarna opieka społeczna : spojrzenie w przyszłość / Łukasz Jurek // Polityka Społeczna. – 2007, nr 5-6, s. 15-22
 32. Strategie interwencji kryzysowej w kontekście założeń Unii Europejskiej i polskich regulacji prawnych / Maria Januszewska-Warych // Nauczyciel i Szkoła. – 2013, nr 1, s. 121-133
 33. Sytuacja i możliwości wsparcia rodzin wielodzietnych / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 4-5, s. 33-38
 34. Środowisko lokalne w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych / Anna Zawada // Praca Socjalna. – 2009, nr 3, s. 17-27
 35. Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce / Elżbieta Krytyńska, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2007, nr 9, s. 1-5
 36. W Polsce brak skutecznego systemu opieki następczej / Agnieszka Sikora ; rozm. przepr. Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 3, s. 20-24
 37. Współpraca pracowników socjalnych ze środowiskiem lokalnym - korzyści i wyzwania / Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk // Polityka Społeczna. – 2013, nr 5-6, s. 1-8
 38. Wymiar odpowiedzialności w pomocy społecznej / Joanna Staręga-Piasek // Praca Socjalna. – 2013, nr 3, s. 29-35
 39. Zapomoga zdrowotna / Marcin Majchrzak // Sygnał. – 2014, nr 1, s. 45-46
 40. Zmiany w opiece nad dzieckiem i rodziną w latach 1989-2009 / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 3-10

Autor: PBW Tarnobrzeg