Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Człowiek a środowisko życia : podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy / Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2007 sygn. TG 92539, SG 51209, 51798
 2. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas. - [Wyd. 2.]. - Poznań : Zysk i S-ka, 2010 sygn. TG 98898, 99481, SG 55528
 3. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006 sygn. TG 89033, 89823, NG 51786
 4. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 sygn. NG 52421, SG 53131,TG 96148
 5. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006 sygn. TG 99261
 6. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Kraków "Impuls", 2011 sygn. TG 99708, SG 55445
 7. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i rodowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004 sygn. SG 48266, TG 85826, 99262, NG 48815
 8. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Warszawa ; "Żak", 2009 sygn. NG 52614, SG 53434, TG 96456
 9. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : "Harmonia", 2009 sygn. TG 96448
 10. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010 sygn. TG 98497, SG 55446
 11. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Wyd. 3. - Gdańsk : "Harmonia" 2008 sygn. TG 97149, SG 54495, NG 53459
 12. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : karty pracy / [aut. Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska ; il. Elżbieta Jarząbek]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010 sygn. TG 98498, SG 55447
 13. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010 sygn. SG 54399, TG 98499
 14. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006 sygn. SG 50008, TG 91149, 92916
 15. Diagnoza psychoanalityczna / Nancy McWilliams ; wstęp do wyd. pol. Zofia Milska-Wrzosińska ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009 sygn. SG 54400, NG 52473, TG 96149
 16. Diagnoza psychologiczna : diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna / Katarzyna Stemplewska-Żakowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009 sygn. NG 52942, SG 54051, 54644, TG 96516
 17. Diagnoza psychologiczna : proces, narzędzia, standardy / Władysław Jacek Paluchowski ; kom. nauk. Danuta Kądzielawa [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007 sygn. TG 91864, SG 51054, NG 52943
 18. Diagnoza psychologiczna dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym : Jesienne Spotkania Czerniawskie, spotkanie 4 : materiały z konferencji zorganizowanej przez Pracownię Terapii Neuropsychologicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Czerniawa, 16-19 października 2003 roku / oprac. Joanna Przesmycka-Kamińska. - Wrocław : UniwersytetWrocławski, 2004 sygn. TG 87673
 19. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2006 sygn. NG 49783, SG 48978, TG 89095, 90639
 20. Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna / [red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002 sygn. TG 86301, NG 48732
 21. Formy pomocy uczniom z inteligencją niższą niż przeciętna w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych / Grażyna Kwaśniewska, Anna Wojnarska. // W: Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001. - S. 23 – 30 sygn. TG 82409, SG 48068, NG 47081
 22. Gotowi do startu : program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010 sygn. TG 98643, SG 54800
 23. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : [klasy I-III] / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2007 sygn. TG 91025, 91412
 24. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (klasy IV-VI szkoły podstawowej) / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2007 sygn. TG 91762
 25. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (gimnazjum) / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2008 sygn. TG 94631, NG 52335
 26. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2009 sygn. NG 52494, TG 95992, SCz 53308
 27. Jakość pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej : mierzenie, budowanie systemu, zarządzanie / Anna Frydrychowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006 sygn. TG 90544, NG 52685, SCz 52791
 28. Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", cop. 2012 sygn.  TG 101697, SG  56664
 29. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : "Impuls", 2011 sygn. SG 55461, TCz 99716
 30. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : "Impuls", 2009 sygn. SG 53741, TG 97076
 31. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006 sygn. SG 49328, TG 91273, NG 50616
 32. Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej / red. Wojciech Książek ; oprac. Elżbieta Gałecka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001 sygn. TG 1711-1712, 1719-1720, SB 2076- 2077, NB 1805-1806
 33. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008 sygn. SG 51659, TG 94533
 34. Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 sygn. TG 92897, SG 51712
 35. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. - Kraków : "Impuls", 2008 sygn. SG 51476, NG 51821, TG 94780
 36. Pedagogiczne działania nauczycieli szkół specjalnych na I etapie edukacji / Grażyna Tkaczyk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 sygn. TG 94540
 37. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010 sygn. TG 99735-99736, SG 55568-55569
 38. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010 sygn. TG 99737-99738, SG 55570-55571
 39. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2010] sygn. TG 99739-99741, SG 55565-55566
 40. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna : wybrane zagadnienia / pod red. Wojciecha Brejnaka, Waldemara Woźniaka. - Łódź : Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010, sygn. TG 100483
 41. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu / [red. merytoryczny Katarzyna Leśniewska]. - Warszawa : Raabe, cop. 2011, sygn. TCz 102781, NG 55493
 42. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu : przewodnik praktyczny / Diana Rowicka-Łagowska, Monika Jaińska. - Warszawa : "Juka", 2011, sygn.TG 100844, NG 55116, SG 56853
 43. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole / [red. merytoryczny Katarzyna Leśniewska]. - Warszawa : Raabe, 2011, sygn. TCz   102463, NG 55419
 44. Poradnia w szkole : z doświadczeń szkolnego ośrodka pomocy rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kozdrowicz ; Polska Liga Trzeźwość. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, 1993 sygn. TG 72845, NG 41491, SG 35902
 45. Poradnictwo pedagogiczne / Róża Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986 sygn. TG 60027-60028, 60214-60215, 74991, NG 40025, 37896-37897, SG 29009-29011
 46. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Kraków : "Impuls", 2009 sygn. NG 52724, TG 96598, SG 53614
 47. Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, Diagnoza / red. nauk. Maria Deptuła. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009 sygn. TG 98313, SG 54959
 48. Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2, Działania / red. nauk. Maria Deptuła. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010 sygn. TG 99104
 49. Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla klas I-III / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2009 sygn. NG 52383
 50. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 1 / [red. nauk. Maria Piszczek]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2001 sygn. TG 85528, SG 49532
 51. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 2 / [red. nauk. Maria Piszczek]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002 sygn. TG 85529, SG 49533
 52. Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna / Halina Pętlewska. - Wyd. 3 poszerz. - Kraków : "Impuls", 2003 sygn. TG 84399, SG 46691, NG 48120
 53. Psychologia praktyczna w systemie oświaty : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Ostrowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999 sygn. TG 82595, TCz 82594                
 54. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / red. nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2008 sygn. TG 92262, SG 51029, NG 51078
 55. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010 sygn. TG 97286, NG 53063, SG 55178
 56. Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej / Anna Suchańska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007 sygn. TG 90451, SG 49716, NG 50371
 57. Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / [współaut. Hanna Gryniewicz i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 sygn. TG 87726-87727
 58. System wspierania rozwoju dziecka oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu : przewodnik dla nauczyciela /Jadwiga Pytlarczyk. - Płock, "Iwanowski", [2011], sygn.TG  100841
 59. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Wyd. 5. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007 sygn. TG 95478, 90977, SG 49357
 60. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008 sygn. TG 94566, SG 53485
 61. Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2004 sygn. TG 86611, SCz 48037, SG 48038, NG 48980
 62. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne ipropozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005 sygn. TG 88135, NG 50438, SG 48041
 63. Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie : przewodnik metodyczny / Anna Frydrychowicz [i in.]. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004 sygn. TG 93030, SG 52828
 64. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 1 / Barbara Wolniewicz-Grzelak. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", 2002 sygn. TG 84084
 65. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 2 / pod red. Barbary Wolniewicz-Grzelak i Alicji Nowakowskiej. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", 2002 sygn. TG 84085
 66. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 3 ; pod red. Barbary Wolniewicz-Grzelak i Alicji Nowakowskiej. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", 2002 sygn. TG 84086
 67. Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. – Kraków : „Impuls”, 2008 sygn. TG 92681, 94482, SG 51488
 68. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 sygn. TCz 87732, TG 87733, SG 48659
 69. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gail King ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003 sygn. TG 84572, NG 48411
 70. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010 sygn.SG 55032
 71. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej i Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011 sygn. TG 99859
 72. Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008, sygn. TG 93720, SG 51785
 73. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001 sygn. TG 82409, SG 48068, NG 47081
 74. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 4. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004 sygn. TG 83531, NG 49053
 75. Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny : praca zbiorowa pod red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2010.

 

Artykuły z czasopism

 1. Badanie jakości pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej / Anna Frydrychowicz.// Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 7 – 11
 2. Byle nie do psychologa / Mateusz Marciniak // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 131 – 136
 3. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej / Krzysztof Wojcieszek // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2001, nr 1, s. 14 – 15
 4. Co można poprawić? / Józef Rostworowski ; rozm. przepr. Jolanta Tęcza-Ćwierz. // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 7-8
 5. Doradztwo pedagogiczne - niewykorzystany element doskonalenia nauczycieli / Seweryn Sulisz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 6, s. 4-9
 6. Dostosowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 3 – 9
 7. Drogi i bezdroża pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Bożena Tomaszek // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 141-147
 8. Duża i potrzebna zmiana : (pomoc psychologiczno-pedagogiczna) / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 3-6
 9. Dylematy nauczycieli dotyczące udzialania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz-Adamska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 6-10
 10. Dyskusje wokół tożsamości poradnictwa pedagogicznego / Barbara Skałbania.// Edukacja Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 189-197
 11. Ewolucja form pomocy świadczonych w poradni psychologiczno – pedagogicznej w toku reformy systemu oświaty : (w oparciu o doświadczenia bytomskiej PPP) / Alicja Żywczok, Wojciech Żywczok // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 1, s. 5 – 10
 12. Horyzonty diagnostyki edukacyjnej / Bolesław Niemierko. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Edukacja. - 2006, nr 1, s.5-25
 13. Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych / Balsam Aouil // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 119 – 138
 14. Komu i do czego potrzebny jest w szkole psycholog? / Ewa Góralczyk.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 18-29
 15. Kto może być pedagogiem szkolnym ? / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 17 –19
 16. Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej / BeataKrajewska.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 14-21
 17. O pracy z rodzicami / Maria Adamów – Ratajczak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 26 –29
 18. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon / Elżbieta Kłosowska, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/ 11, s. 37 – 39
 19. O rozumiejącym diagnozowaniu / Marta Kochan-Wójcik. // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 34-43
 20. Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego / Hanna Śniatała // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 33 –36
 21. Opiniodawstwo psychologiczno–pedagogiczne dla potrzeb edukacji / Piotr Wiliński // Edukacja. – 2003, nr 1, s. 97 – 110
 22. Pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzata Luty // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 39
 23. Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli / Edyta Boruch // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 20 – 25
 24. Pedagog szkolny w Szkole zawodowej / Anatol Bodanko // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2005, nr 3, s. 20 – 24
 25. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 26. Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji / Tomasz Kruszewski // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 252 – 259
 27. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna a szkoła / Danuta Walczak // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 54 – 55
 28. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci   młodzieży : (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) / Irena Niemczak. // Nowa Szkoła. - 2011, nr 2, s. 51 57
 29. Poradnie do szkół / Magdalena Kaszulanis.// Głos Nauczycielski. - 2009, nr 18, s. 6
 30. Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii / Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 55 – 56
 31. Praca pedagogiczno-terapeutyczna z uczniem uzależnionym / Ilona Podleśna. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. I-II
 32. Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka / Izabela Owczaruk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 25-32
 33. Praktyczna organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosław Wołojewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 19-24
 34. Prawne uwarunkowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach / Ewa Brańska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod."Przed Szkołą" nr 1, s. 28-31
 35. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16 – 19
 36. Psycholog w każdej szkole / Tomasz Wolańczyk ; rozm. przepr. Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 7, s. 11
 37. Psycholog w szkole – potrzeby i szanse niesienia pomocy / Agnieszka Krzemianowska – Ozga, Zenon Krzemianowski // Nowa Szkola. – 2007, nr 9, s. 18 – 22
 38. Refleksje pedagoga szkolnego / Małgorzata Janota – Palusińska // Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 14 – 15
 39. Rozpoznanie sytuacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie szkoły / Aneta Paszkiewicz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7 s. 33-39
 40. Skala makro, skala mikro : trudne dzieci w szkole, czyli dobre prawo, ale tylko w teorii / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 18, s. 10
 41. Skąd wziąć na to czas? : pomoc psychologiczno-pedagogiczną "po nowemu" / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 15, s. 6
 42. Szanse i trudności pomocy psychologicznej w szkole / Anna Borucka.// Remedium. - 2006, nr 1, s. 6-7
 43. Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo – wychowawczej szkoły / Bożena Matyjas // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 4, s. 45 – 48
 44. Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Polsce / Jan Czesław Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 14 – 19
 45. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb. // Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 7/8, s. /I - V/ wkładka
 46. Wsparcie w odpowiednim momencie / Joanna Wilkowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 60 – 63
 47. Wstępna diagnoza nieprzystosowania społecznego w okresie adolescencji / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 26-29
 48. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Sławomira Głasek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 34 – 38
 49. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Renata Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7 – 8, s. 30 – 31
 50. Zadania psychologa szkolnego / Anna Cierpka // Psychologia w szkole. – 2008, nr 3, s. 49 –55
 51. Zaskoczeni skalą : jak placówki przygotowują się do zmian w systemie wsparcia? / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. -  2011, nr 15, s. 7

Autor: PBW Tarnobrzeg