Powstanie kościuszkowskie

Zestawienia bibliograficzne

Powstanie kościuszkowskie – zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego”

[Tekst przysięgi złożonej przez Tadeusza Kościuszkę 24 marca 1794 roku na krakowskim Rynku; Wikiźródła]


Powstanie kościuszkowskie – to powstanie narodowe przeciw Rosji, a następnie także przeciw Prusom, trwające od 24 marca do 16 listopada 1794 roku. Objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa polskiego. Przyczyną wybuchu walk był II rozbiór Polski i groźba kolejnego podziału kraju pozostającego pod rządami targowiczan, faktycznie zaś pod okupacją rosyjską. Nie bez znaczenia była rewolucja we Francji, wzmagająca rewolucyjne nastroje w Polsce. Powstanie przygotowały osoby związane ze Stronnictwem Patriotycznym w kraju i na emigracji.

Miało ono ogromny wpływ na rozwój polskiej myśli politycznej, próby Kościuszki wciągnięcia do walki mas ludowych i radykalizm społeczny jakobinów tworzyły tradycję nurtu lewicowego polskich ruchów wolnościowych, łączących walkę o niepodległość z programem reform społecznych

Po upadku powstania Austria, Prusy i Rosja dokonały w 1795 roku III rozbioru Polski.

 

I. Wydawnictwa zwarte

 1. 190 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej : (materiały z sesji 16 maja 1984 roku) / red. Mieczysław Adamczyk, Henryk Suchojad. - Kielce : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986, sygn. TI 2197
 2. 200 rocznica powstania kościuszkowskiego / pod red. Henryka Kocója. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1994, sygn. TG 80301
 3. Bitwa pod Racławicami / Jan Lubicz-Pachoński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. TG 57734
 4. Blaski i cienie insurekcji kościuszkowskiej / Krzysztof Bauer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982, sygn. TG 75654, 48706-07
 5. Bohater spod Racławic / Marek Ruszczyc. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985, sygn. TG 57390
 6. Insurekcja kościuszkowska / Mirosław Francić. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988, sygn. TG 65499, 65667, NG 38993, SG 31387
 7. Kościuszko po Insurekcji 1794-1817 : dwa fragmenty / Jan Lubicz-Pachoński. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986, sygn. TG 60343, SG 29164
 8. Naczelnik w sukmanie / Andrzej Zahorski. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990, sygn. TG 88992, TCz 68742, NG 39921, SG 33490
 9. Nie znam takiego monarchy : [Jan Kiliński] / Dionizy Sidorski. - Katowice : "Śląsk", 1982, sygn. TG 49315
 10. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu / [wybór i oprac.] Andrzej Kijowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984, sygn. TG 53374
 11. Powstanie kościuszkowskie 1794 / Bartłomiej Szyndler. - Warszawa : "Ancher", 1994, sygn. TG 73241, NG 41872, SG 35894
 12. Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym / oprac. Barbara Sobolowa. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1985, sygn. TG 57039, 57374, NG 46188, 37171, SG 29479
 13. Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego / Zdzisław Sułek ; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1982, sygn. TG 48671
 14. Stanisław August w insurekcji kościuszkowskiej / Zbigniew Góralski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, sygn. TG 64893
 15. Śląsk a insurekcja kościuszkowska / Zdzisław Janeczek, Henryk Kocój. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1986, sygn. 58350
 16. Tadeusz Kościuszko - w 200 [dwusetną] rocznicę wybuchu powstania : (propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli historii) / Marian Dąbrowa ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993, sygn. TI 2708
 17. Tadeusz Kościuszko 1746-1817 / Bartłomiej Szyndler. - Warszawa : "Bellona", 1991, sygn. TG 69526
 18. Tadeusz, syn Ludwika i Tekli / Tadeusz Kruk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980, sygn. TG 39734, SG 20514
 19. Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1997, sygn. TG 78070
 20. Uniwersał połaniecki / oprac. Jerzy Topolski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1984, sygn. TG 52991, 53249, SG 26083
 21. Uniwersał połaniecki / oprac. Jerzy Topolski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1984, sygn. TG 54728
 22. Wielka Rewolucja Francuska a Polska : zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowskiego : (problemy wybrane) / Henryk Kocój. - Warszawa : "Pax", 1987, sygn. TG 62662
 23. Wojciech Bartosz Głowacki : chłopski bohater spod Racławic i Szczekocin / Jan Lubicz-Pachoński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 60170-71, SG 29165
 24. Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego / Krzysztof Bauer ; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1981, sygn. TG 44882, 45113, NG 34869
 25. Wojsko powstania kościuszkowskiego w oczach współczesnych malarzy / Leonard Ratajczyk, Jerzy Teodorczyk. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1987, sygn. TG 62740, SG 30270
 26. Wódz kosynierów Tadeusz Kościuszko / Jan St. Kopczewski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985, sygn. SG 27383
 27. Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku / Stanisław Herbst. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1983, sygn. TG 50996-97, NG 35907
 28. Zwycięstwo czy klęska? : w 190 rocznicę powstania kościuszkowskiego : praca zbiorowa / pod red. Henryka Kocója. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984, sygn. NG 36294

 

II. Artykuły z czasopism

 1. Jego imię jest Polska / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2011, 45, s.2-5
 2. Językowy obraz wodza powstania z roku 1794 / Józef Jaworski.// Język Polski. - 2012, nr 1, s. 62-69
 3. Kościuszko : scenariusz apelu / Agnieszka Rottau-Bracka.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 10, s. 23-25.
 4. Powstanie Kościuszkowskie w obrazach - lekcja historii w pracowni komputerowej / Urszula Szymańska-Kujawa.// Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 90-97
 5. Tadeusz Kościuszko i powstańczy etos w szkolnych podręcznikach historii XXI wieku / Barbara Kubis.// Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s.27-37
 6. Trzy powstania narodowe / Aleksandra Janas.// Dzikovia. - 2006, nr 28, s.3-5
 7. Wielki przez rozum, cnoty i waleczne sprawy : Tadeusz Kościuszko - inscenizacja dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Katarzyna Dyrcz.// Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 34-35

Autor: PBW Tarnobrzeg