Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa  książkowe

 1. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2001, sygn. TG82722
 2. Biblioteka szkolna - I i II etap kształcenia / Bogumiła Konieczny-Rozenfeld. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007, sygn. TG91825
 3. Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju : teoria i praktyka / pod red. Lidii Ippoldt, Haliny Kosętki i Iwony Pietrzkiewicz. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009, sygn. TG97386
 4. Biblioteki szkolne : wytyczne IFLA/UNESCO / red. tomu Elżbieta Barbara Zybert; oprac.Tove Pemmer Saetre,Glenys Willars pod auspicjami Sekcji Bibliotek Szkolnych i Centrów Zasobów Informacji. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003, sygn.  TG84994
 5. Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach / Marcin Drzewiecki. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2005, sygn.TG88379
 6. Edukacja czytelnicza i medialna : tablice dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych / Jadwiga Andrzejewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006, sygn. TG90409
 7. Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek Strzemieczny. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2010], sygn.  TG 99101
 8. Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji / Hanna Batorowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009, sygn. TG96362 
 9. Metoda projektów : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2010], sygn. TG99100
 10. Metoda projektów w teorii i praktyce / Zofia Wójcikowska, Anna Kiszczak ; Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego. - Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 2000, sygn. TI2956
 11. Metoda projektu w Szkolnym Klubie Europejskim : (projekty nauczycieli) / Nikitenko Danuta ; Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Filia w Legnicy. - Legnica : Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001, sygn.  TI2984
 12. Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej / Monika Nagowska. - Warszawa : "Sukurs", 2010, sygn.  TG 98927
 13. Poradnik nauczyciela bibliotekarza / Urszula Juhanowicz, Teresa Wejcht, Wojciech Witecki ; pod red. Bohdana Orłowskiego. - Wyd. 3, stan prawny 1 października 2006 r. - Konstancin : Programowanie Komputerów, 2006, sygn. TG 90682
 14. Praca z aktywem bibliotecznym : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Izabela Żukowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002, sygn. TG83664
 15. Regulacje prawne bibliotek szkolnych / Urszula Pałysińska ; red. merytoryczna Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2004, sygn. TCz 85799
 16. Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. - Wyd. 2. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2009, sygn. TG95262
 17. Vademecum nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska. - Wyd. 7 uzup. i popr. - Warszawa : "Sukurs", 2007, sygn.TG92620

 

Artykuły z czasopism

 1. Alfabet literacki : projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej / Urszula Ferdynus // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s.11-12
 2. Architekt informacji w bibliotece szkolnej / Stanisław Skórka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s.2-5
 3. Badaj w bibliotece / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s.
 4. Biblioteczne godziny twórczości, czyli porządek i przygoda w pracy z uczniem twórczym : program zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s.6-7
 5. Bibliotek szkolnych walka o prztrwanie / Danuta Brzezińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 9, s.3-6
 6. Biblioteka dla każdej szkoły / Bogumia Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s.3-4
 7. Biblioteka edukacji medialnej / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s.27
 8. Biblioteka szkolna - moją biblioteką : scenariusz zajęć / Jolanta Dorobisz // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s.20-21
 9. Bibliotekarz potrafi - darmowe programy dla szkoły / Jakub Wełnowski // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s.10
 10. Bibliotekarz w obliczu technologii informacyjnych i komunikacyjnych / Sebastian D. Kotuła // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s.2-4
 11. Biblioteki szkolne w międzynarodowych wytycznych i aktach prawnych / Dorota Grabowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 11, s.3-8
 12. Gromadzenie e- audiobooków w bibliotece szkolnej i możliwości wykorzystania / Agnieszka Chętnik // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 1, s.7-11
 13. Dokumentowanie źródeł informacji po nowemu : wybrane problemy / Mariola Antczak // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s.11-13
 14. Dziś poznamy świat reklamy : scenariusz lekcji edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klasy II gimnazjum / Bożena Hajduga // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s.11
 15. Internetowe centrum informacji multimedialnej jako miejsce wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego / Wiesława Budrowska [i in.] // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s.14-19
 16. Jak wypromować bibliotekę? / Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s.5-9
 17. Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji multimedialnej / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s.16-18
 18. Media relations a biblioteka szkolna / Mariola Antczak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s.5-7
 19. Między biblioteką szkolną, publiczną i pedagogiczną : projekt edukacyjny / Anna Dorota Zdunek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s.22-23
 20. Międzynarodowe dokumenty dotyczące bibliotek szkolnych / Dorota Grabowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7-8, s.5-7
 21. Nowa podstawa programowa : o współpracy nauczycieli z biblioteką szkolną / Monika Nagowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s.5-8
 22. Nowoczesne oblicze bibliotek : program rozwoju bibliotek / Małgorzata Dąbrowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s.10-11
 23. Oferta biblioteki szkolnej / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s.3
 24. Pomysły na promocję biblioteki szkolnej / Barbara Michałek // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 2, s.32-35
 25. Prawo autorskie w szkole czyli...publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s.8-10
 26. Prawo autorskie w szkole, czyli ...legalne korzystanie z programów komputerowych / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, s.8-11
 27. Prawo autorskie w szkole, czyli... szczególne uprawnienia instytucji oświatowych / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s.6-
 28. Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych (2007/2008) // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s.34
 29. Regulacje prawne bibliotek szkolnych / Maria Wilczyńska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 9, s.15-16
 30. Standardy pracy biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 9, s.8-9
 31. Szkolne biblioteki w świetle aktualnych przepisów prawnych / Hanna Sokołowska // Bibliotekarz. - 2008, nr 11,s.2-7
 32. Uczenie się przez całe życie : Biblioteki szkolne i nowe drogi uczenia się - Slamit 4 / Iwona Kosińska, Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 7-8, s.3-5
 33. Własny program edukacyjny nauczyciela bibliotekarza. Cz. 1 / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s.9-11
 34. Współpraca biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi / Bożena Lewandowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s.8-9

Autor: PBW Tarnobrzeg