Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Biblioteka w komunikacji publicznej.  Jacek Wojciechowski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010 (Nauka-Dydaktyka-Praktyka), sygn.  TG 99564, NG 53928, SG 55381
  Współczesny przewodnik bibliotekarza, nieodzowny w rozumieniu współczesnej funkcji biblioteki, poszerzeniu wiedzy i kompetencji zawodowych. Autor podejmuje ważny temat roli bibliotek w komunikacji publicznej, zwracając szczególną uwagę na biblioteczne procesy mediacyjne w różnych typach bibliotek, a także ich miejsce w otoczeniu lokalnym i środowiskach ponadlokalnych.
 2. Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa . Małgorzata Kisilowska. - Warszawa :Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010 (Nauka-Dydaktyka-Praktyka), sygn. TG 99563, NG 53927, SG 55380
  Autorka kreśli  obraz użytkownika, z którym przyjdzie się w najbliższym czasie „zmierzyć” bibliotekarzom. Będą to ludzie, dla których nie są istotne trwałe i głębsze relacje międzyludzkie. Nie będą też w stanie ich  stworzyć. Będą to ludzie wysoce zindywidualizowani i niechętni do przyjmowania informacji poszerzającej zagadnienie o związany z nią kontekst, przyzwyczajeni do pośpiechu i ujawniający w sposób ostentacyjny poziom zniecierpliwienia w sytuacji, gdy źródło informacji ma objętość większą niż jeden arkusz wydawniczy i nie zostało jeszcze umieszczone w Internecie. Rolą bibliotekarza „pierwszego kontaktu” będzie w takich sytuacjach bardzo zaawansowane antycypowanie potrzeb informacyjnych użytkowników. Poza tym należy się spodziewać, że, przyzwyczajeni do korzystania z zasobów elektronicznych o każdej porze doby, „twórco-użytkowniko-konsumenci” kultury będą oczekiwali także takiego trybu pracy instytucji, których misja zawiera się także w działaniach na rzecz ochrony przed „sieciowym wykluczeniem społecznym”.
 3. Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek . Bolesław Howorka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010, sygn. TCz 98107, NG 53319, SG 54265
  Książka stanowi kompendium wiedzy na temat stosowania prawa w bibliotekach i problemów, które spotyka bibliotekarz w swojej pracy. Znajdziemy tu szerokie omówienie aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie bibliotek, zasady postępowania i procedury, które muszą być przestrzegane w działalności bibliotecznej. Autor omówił m.in. ustawy:  o bibliotekach,  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także inne przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, zawodu bibliotekarza, statusu czytelnikaitp.
 4. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece. Paweł Pioterek. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2008, sygn. TG  93816 , NG 51309, SG 51745
  Budowa i doskonalenie zespołów pracowniczych budzi duże zainteresowanie współczesnych organizacji. Z badań naukowych wynika, że na powodzenie i efektywność organizacji oprócz czynników materialnych, technicznych i finansowych, istotny wpływ mają
  ludzie - ich umiejętności, kompetencje, możliwości oraz wyznawane wartości.
  Równie ważne są relacje między ludźmi, forma organizacji ich pracy oraz role jakie pełnią w zespole.
 5. Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej / Małgorzata Fedorowicz. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010, sygn. TG 98496, SG 54494
  W procesie włączania niepełnosprawnych w ramy społeczeństwa istotną rolę odgrywają biblioteki,
   zwłaszcza biblioteki publiczne, które powinny być odpowiednio przygotowane do obsługi tej kategorii użytkowników. W naszym kraju, mimo pewnych postępów w
  działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, biblioteki nie zawsze potrafią zapewnić im właściwą obsługę, a przy tym sami bibliotekarze są wobec nich czasami bezradni, ponieważ - z jednej strony - nie znają wielu sprawdzonych w innych krajach rozwiązań, z drugiej zaś - brakuje im informacji na temat standardów, wypracowanych w tym zakresie na gruncie międzynarodowym.
 6. Elektroniczny wizerunek biblioteki. Pod red. Mai Wojciechowskiej. - Gdańsk : "Ateneum" - Szkoła Wyższa, 2008, sygn. TG 94954
  Książka zawiera 21 referatów. We  wstępie swoich rozważań autorka podaje, że nowoczesna biblioteka powinna być wyposażona w sprzęt komputerowy, nie tylko dostępny dla uczniów i nauczycieli, ale  powinien służyć gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i udostępnianiu
  informacji. Autorka podaje serwisy dla bibliotekarzy, z których można korzystać.
  Bibliotekarz szkolny to obecnie cenzor tego czego uczniowie potrzebują w zdobywaniu informacji. To on musi im uświadomić, że tak łatwo złamać prawo autorskie „ściągając” prace z Internetu. To na nim spoczywa „pierwsza” edukacja informatyczno – biblioteczna. Zadanie ukształtowania ucznia, które później zaowocuje chęcią odwiedzania biblioteki, uczestniczenia w jej życiu.
 7. Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych : teoria i praktyka / pod red. Anity Has-Tokarz i Renaty Malesy. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2011, sygn. TG 101698
  W ostatnich latach ożywiła się dyskusja na temat przyszłości bibliotek publicznych, a także misji, jaką mają spełniać w społeczeństwie informacji i wiedzy; postrzega się je jako centra informacji, edukacji i kultury.. Czy rzeczywiście placówki te są lokalnymi "wrotami do wiedzy"? Czy realizują stawiane im cele i nadążają za zmianami otaczającego je świata? Publikacja niniejsza stara się odpowiedzieć na te i inne pytania, porusza kwestie wyzwań, jakie przed bibliotekami publicznymi stawia społeczeństwo informacji i wiedzy, pokazuje przykłady rozwiązań praktycznych, które mogą być inspiracją dla środowiska bibliotekarzy.
 8. Między tekstem a czytelnikiem : żywe slowo w bibliotece : tradycja i współczesność / Małgorzata Pietrzak. - Toruń : "Akapit", 2012,  sygn. TG 102538
  Książka adresowana jest przede wszystkim do bibliotekarzy, aczkolwiek może ona również dostarczyć cennych inspiracji nauczycielom języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagogom pracującym w świetlicach szkolnych i środowiskowych, instruktorom prowadzącym zajęcia teatralne, terapeutom sięgającym w swojej pracy do form teatralnych. Jak pisze Autorka - we Wprowadzeniu - "...Celem rozprawy jest ukazanie roli żywego słowa w pracy bibliotekarza z czytelnikiem, wynikającej zarówno z historii bibliotek i tradycji czytelnictwa oraz z nowych zadań, jakie stawia się obecnie przed bibliotekami.
 9. Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej / Monika Nagowska. - Warszawa : "Sukurs", 2010, sygm.TG 98927
 10. O bibliotekach po mojemu. Jacek Wojciechowski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, sygn. TG 101777
  Co by było, gdyby bibliotekarska profesja w Polsce awansowała do poziomu, jaki dziś jest standardem w Skandynawii? Autor w czasami lekki, innym razem dosadny, albo przekorny sposób nakłania do regeneracji przeświadczeń, oderwanie się od codziennych wydarzeń i na odmienne, rozleglejsze spojrzenie na pracę bibliotekarzy oraz biblioteki... Czy aby cokolwiek zmienić wystarczy robić mało, niewiele, trochę? Jak bardzo rzeczywistość jest kreowana przez samych bibliotekarzy? Zbiór fascynujących felietonów został podzielony na trzy grupy:
  teksty o tym co nas w bibliotekarstwie otacza, pogłębione refleksje na temat bibliotekarskiej rzeczywistości oraz omówienia kilku publikacji zagranicznych, sygnalizujących, nad czym łamią sobie głowy inni.
 11. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Erica", 2011, sygn.. TG100694
  Podręczny słownik bibliotekarza . Oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka przy współpracy Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011, sygn. TCz 101524
 12. Prawo autorskie w pracy bibliotekarza. Bolesław Howorka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, sygn. TG 101775 
  Problematyka prawa autorskiego jest obecnie jednym z ważniejszych elementów wiedzy współczesnego bibliotekarza pracującego w różnego typu bibliotekach, od naukowych do publicznych. Znajomość podstawowych zasad związanych z ochroną własności intelektualnej to obowiązek każdego bibliotekarza. Autor omówił w książce kolejno wszystkie artykuły prawa autorskiego, zwracając szczególną uwagę na kwestie ważne dla bibliotekarzy.
 13. Ściąga dla bibliotekarzy : strony www bibliotek, instytucji kultury, fundacji, serwisów informacyjnych, blogów i inne adresy przydatne w codziennej pracy bibliotekarza. Oprac. Grażyna Bilska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012 , sygn. TG 101776
  Zestawienie stron WWW. Przypomina ważne, interesujące i pożyteczne miejsca, których nie mamy na stałe w pamięci. Prawdopodobnie każdy odkryje też, dzięki niej, jakiś nowy dla siebie adres, który dobrze jest znać.
 14. Ustawa o bibliotekach : komentarz / Jan Ciechorski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, sygn. TG 102171
  W swoim komentarzu Jan Ciechorski naświetla potencjalne zagrożenia, sygnalizuje kwestie wymagające szczególnej uwagi, pokazuje wpływ paragrafów na funkcjonowanie bibliotek różnego typu.
 15. Vademecum bibliotekarza [Dokument elektroniczny] : praktyczne i aktualne informacje dla
  bibliotekarzy. Zespół aut. pod red. Lucjana Bilińskiego. - Stan prawny na maj 2011 r. -Warszawa : "Verlag Dashofer", 2011. – Segregator + CD
  Vademecum zostało opracowane z myślą o bibliotekarzach pracujących w różnych bibliotekach. Dobór materiału uwzględnia wszystkie najważniejsze problemy,
  którymi zajmują się biblioteki: podstawy prawne działalności bibliotek, zasady gromadzenia, opracowywania i ochrony zbiorów, postulowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, komputeryzacja i internet w bibliotece, nowe zasady kształcenia i doskonalenia bibliotekarzy, biblioteka w zreformowanej szkole.
 16. Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza. Danuta Saniewska ; współpr. Mirosława Bogacz, Bożena Boryczka, Krystyna Wijaczka. - Warszawa : "Sukurs", 2011, sygn. TG 101849
  W obecnym wydaniu  przedstawiono: trendy rozwojowe bibliotekarstwa szkolnego na świecie oraz zagadnienia dotyczące modelowych przeobrażeń i regulacji mających wpływ na funkcjonowanie nowoczesnej biblioteki szkolnej;status polskiej biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza oraz aspekty prawa autorskiego, które mają zastosowanie w bibliotekach szkolnych; informacje dotyczące planowania i projektowania komputeryzacji, oprogramowania dla biblioteki szkolnej, zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i komputerowi, informacje o urządzeniach wspomagających, tworzeniu stron WWW.

 

Artykuły z czasopism

 1. Audiobook - słuchanie i radość lektury / Jacek Ladorucki // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 9, s. 4-9
 2. Biblioteka - szkolne centrum projektów kulturalnych / Andrzej Szewczyk // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 1, s.6-9
 3. Bibliotekarz- wychowawcą? / Joanna Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 3, s. 4-5
 4. Biblioteki pedagogiczne są przydatne uczniom szkół średnich / Krzysztof Maciąg // Bibliotekarz. - 2012, nr 2, s.5-11
 5. Co powinien bibliotekarz? / Stefan Kubów // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 1,s. 36
 6. Czy bibliotekarz może być doradcą informacyjnym? / Anna Konieczko // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 1, s. 7-8
 7. Domena publiczna czyli jak wykorzystać uwolnioną twórczość w edukacji / Magdalena Gutowska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 3, s. 6
 8. Edukacja audiowizualna w bibliotece szkolnej : omówienie zasobów internetowych, które można wykorzystać w pracy z uczniami / Aleksandra Czetwertyńska, Marianna Hajdukiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s.8-10
 9. Edukacja filmowa w bibliotece / Edyta Zachurzok // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, s.6-9
 10. GIMP w pracy nauczyciela bibliotekarza / Jadwiga Pawluk // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, Biblioteka Centrum Informacji nr 04, s. 14-16
 11. Jak zachęcić uczniów do czytania czasopism? / Ewa Sobczyńska, Sylwia Szkuć // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 20
 12. Małe narzędzia dla innowacyjnego nauczyciela bibliotekarza / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s.10-12
 13. Motywacja pracowników w bibliotece / Iwona Zbroszczyk // Bibliotekarz. - 2012, nr 4, s.7-11
 14. Nadążyć za zmianami : (nie tylko) filmowe pomysły na promocję edukacji medialnej w szkole / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, wkładka Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 3-5
 15. Nasze konkursy czytelnicze : czyli jak organizować konkursy przy pomocy... uczniów / Maria Mameła // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 15
 16. Nauczyciel bibliotekarz jako psycholog / Grażyna Petruczynik // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s. 5-7
 17. Nauczyciel plus bibliotekarz / Maria Mendela // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 11-12
 18. Prawo autorskie nie musi być nudne / Karolina Miozga, Jolanta Stelmach // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, s.14-15
 19. Projekt gimnazjalny w bibliotece szkolnej : ciekawy pomysł popularyzacji czytelnictwa / Grażyna Bartkowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 14-15
 20. Promocja książki i aktywizacja uczniów poprzez stronę internetową biblioteki szkolnej / Jarosław Marszalik // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 6-7
 21. Przepis na prezentację maturalną : praktyczny poradnik dla nauczycieli (bibliotekarzy) i uczniów / Anna Rzędowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s. 13-15
 22. Recepta na sukces biblioteki / Dorota Skotnicka ; rozm. przepr. Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 2, s. 25-27
 23. Sześciolatek w bibliotece szkolnej / Maria Mendela // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s.8-12
 24. Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna w bibliotekach szkolnych / Katarzyna Paliga // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 5-6
 25. W poszukiwaniu różnych informacji / Joanna Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 3, s. 14-15
 26. Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej : praktyczny poradnik dla nauczycieli (bibliotekarzy) i uczniów / Anna Rzędowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 1, s.1 -17
 27. Zasady używania pieczęci urzędowych i pieczątek w szkołach / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 7-8
 28. Zastosowanie prezentacji multimedialnych w pracy nauczyciela bibliotekarza / Ewa Osoba, Aneta Szadziewska // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 3, s.20-25
 29. Zwierzaki promujące czytelnictwo / Iwona Agatowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 21

Autor: PBW Tarnobrzeg