Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu

Zestawienia bibliograficzne

1.    Coaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy /  Małgorzata Sidor-Rządkowska.. - Warszawa : Wolters Kluwer 2018  sygn. TG 111313
2.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer ; aut. Maciej Barczak i in.] ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. -Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2014  sygn. TG 107089, NG 57811, SG 59529
3.    Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. - Warszawa : "Scholar" 2011  sygn. TG 101009, NG 56757, SG 56519
4.    Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań. - Warszawa : "Difin", 2015  sygn. TG 107853, NG 57821
5.    Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2013  sygn. TG 103875, NG 56368, SG 58169
6.    Instrumenty polityki społecznej. - Warszawa : "Difin" 2016  sygn. TG 109054, SG 60683
7.    Jaki wybrać zawód? : zaplanuj swoją przyszłość / Katharine Brooks. - Bydgoszcz : "Branta" 2010  sygn. TG 97717, NG 53143, SG 54412
8.    Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. - Kraków : "Impuls", 2009  sygn. TG 97976, SG 53741
9.    Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : "Difin" 2012  sygn. TG 102190, NG 55412, SG 56696
10.  Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych / red. nauk. Agnieszka Cybal-Michalska, Bożena Kanclerz, Lucyna Myszka-Strychalska, Paulina Peret-Drążewska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2018  sygn. TG 111279, SG 61998
11.  Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. - Kraków : "Impuls" 2011  sygn. TG 100292, NG 54072, SG 55917
12.  Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ : podręcznik / Anna Paszkowska-Rogacz ; współpr. Krystyna Lelińska. - Warszawa : Fundacja Realizacji Programów Społecznych 2011  sygn. TG 101848, NG 54965, SG 55974
13.  Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : "Difin" 2011  sygn. TG 101165, 103281, NG 54746, SG 56261
14.  Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : "Difin" 2016  sygn. TG 109329,NG 58693, SG 61029
15.  Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2011  sygn. NG 55987, SG 57330
16.  Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla (red.), Wioleta Duda. - Warszawa : "Difin" 2016  sygn. TG 108951, SG 60619
17.  Praca człowieka w XXI wieku : konteksty, wyzwania, zagrożenia. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008  sygn. TG 93714
18.  Psychologia dążeń i skłonności zawodowych / Henryk Jarosiewicz. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski 2012  sygn. NG 55975, SG 58387
19.  Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego . - Warszawa : "Difin", 2010  sygn. TG 97448, NG 53016
20.  Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia. - Kraków : "Impuls" 2014  sygn. TG 106818, SG 59637
21.  W kręgu działań pomocowych i poradniczych / red. nauk. Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2016  sygn. TG 109581
22.  W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości. - Toruń : "Adam Marszałek", 2013  sygn. TG 104414
23.  Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2012  sygn. TG 104790, NG 56363, SG 58151
24.  Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej / Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej cop. 2017  sygn. NG 59490
25.  Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. Państwowy Instytut Badawczy 2007  sygn. SG 50403
26.  Wybrane problemy pedagogiki pracy / red. Ryszard Gerlach, Aleksandra Kulpa-Puczyńska, Renata Tomaszewska-Lipiec. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008  sygn. TG 93723, SG 52708
 
  Artykuły z czasopism
 
27.  Absolwent - pierwszy krok w przyszłość zawodową.// Doradca Zawodowy. - 2015,
nr 1, s. 39-40
28.  Brytyjski model poradnictwa / Aleksandra Marcinkowska, Renata Fijałkowska.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 10, s, 83-85
29.  Cybernetyczny Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego : wirtualny przewodnik życia / Piotr Bińczak.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 1-2, s. 74-78
30.  Czas na świadomą edukację / Piotr Bińczak.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 7-8, s. 74-77
31.  Czego pracodawcy oczekują od absolwentów? / Monika Dawid-Sawicka.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 78-79   
32.  Czytam wędrując ku dorosłości : scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2018, nr 2, s. 34-38
33.  Dojrzewanie do zawodu / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2016, nr 6, s. 22-24
34.  Doradztwo - między teorią a praktyką / Zdzisława Barankiewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 74-77
35.  Doradztwo zawodowe. Moduł I. Poznaję siebie, poznaję swoje mocne strony, poznaję swoje zainteresowania : propozycja scenariuszy lekcji wychowawczych z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego o strukturze modułowej, dla uczniów gimnazjum / Małgorzata Klimka-Kołysko.// Sygnał. - 2017, nr 1, s. 34-40
36.  Doradztwo zawodowe. Moduł II. Świat zainteresowań, świat zawodów, świat pracy : propozycja scenariuszy lekcji wychowawczych z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego o strukturze modułowej dla uczniów gimnazjum / Małgorzata Klimka-Kołysko.// Sygnał. - 2017, nr 2, s. 30-37
37.  Doradztwo zawodowe. Moduł III. Całożyciowy rozwój kompetencji : propozycja scenariuszy lekcji wychowawczych z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego
o strukturze modułowej dla uczniów gimnazjum / Małgorzata Klimka-Kołysko.// Sygnał. - 2017, nr 3, s. 27-33
38.  Doradztwo zawodowe vs doradztwo personalne / Patrycja Dorsz vel Drożdż.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 1, s. 18-21
39.  Gra o przyszłość / Ewa Wojtowicz.// Sygnał. - 2015, nr 6, s. 41-44
40.  I co dalej...?// Remedium. - 2017, nr 6, s. 8-9
41.  Jak transparentnie i efektywnie kontraktować usługi rynku pracy?.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 1, s. 48-49
42.  Kim będę, gdy dorosnę? Poznajemy zawody : scenariusz zajęć świetlicowych / Marzena Białkowska.// Świetlica w Szkole. - 2009, nr 2, s. 27-28
43.  Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole przysposabiającej do pracy / Monika Gazdulska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 208-216, bibliogr.
44.  Nauczanie zawodu wymaga zmian / Andrzej Połoński.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 13-16
45.  O zmianach w edukacji zawodowej / Janusz Moos.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11,
s. 14-16
46.  Poczucie własnej skuteczności zawodowej / Waldemar Kozłowski.// Edukacja. - 2014, nr 4, s. 36-49
47.  Pomoc w wyborze lepszej przyszłości / Tomasz Sobierajski.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 70-73
48.  Poradnictwo i orientacja zawodowa - studium teoretyczne / Piotr Kowolik.// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 31-47
49.  Przed wyborem zawodu / Lidia Golba.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 74-79
50.  Rola poradni w procesie wyboru zawodowego / Dorota Mielcarek, Maria Zabłocka.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 80-83
51.  Ważna jest wysoka jakość kształcenia zawodowego / Tadeusz Sławecki ; rozm. przepr. Elżbieta Piotrowska-Albin, Małgorzata Pomianowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 12-16
52.  Wybór zawodu a zainteresowania i uzdolnienia ucznia (na przykładzie szkół policealnych) / Paweł Broda.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 191-200
53.  Wybór zawodu i stosunek do pracy małżeństw młodocianych - komunikat z badań / Urszula Kempińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 3, s. 24-28
54.  Zawodowa kapsuła czasu Klasy 3b / Monika Grabowska.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 2, s. 50-51
55.  Żeby zawód nie zawiódł / Ela Binswanger.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 56-59
  
Multimedia
 
56.  Poradnictwo zawodowe w gimnazjum [Dokument elektroniczny] : poradnik dla nauczycieli przedmiotu / Katarzyna Druczak, Joanna Minta. - Warszawa : KOWEZiU 2013   sygn. TPŁW 299

Autor: BP Tarnobrzeg