Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej

Zestawienia bibliograficzne

Zawodoznawstwo w Polsce  w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej - zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Zawodoznawstwo (inaczewiedza o zawodach) – jedno z podstawowych pojęć pedagogiki pracy jak też dziedziną socjologii pracy.

Wydawnictwa zwarte

 1. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, sygn. TG 97991, 101629, TCz 98295
 2. Całożyciowe poradnictwo zawodowe dla nauczycieli / Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009, sygn. TG 96967
 3. Człowiek w organizacji : ludzie, struktury, organizacje / Maciej Gitling. - Warszawa : "Difin", 2013, sygn. TG 104258
 4. Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, sygn. TG 99966, TCz 100502
 5. Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa Sarzyńska. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, sygn. TG 99175
 6. Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej / Zygmunt Wiatrowski. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. Państwowy Instytut Badawczy, 2009, sygn. TG 96026
 7. Druga szansa młodzieży : studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy / Edward Nycz. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2014, sygn. TG 106304
 8. Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu / Agnieszka Gromkowska-Melosik. - Kraków : "Impuls", 2011, sygn. TG 100063
 9. Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. Agnieszka Grzybek. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003, sygn. TG 83900
 10. Europejska polityka społeczna / pod red. Renaty Gabryszak, Dariusza Magierka. - Warszawa : "Difin", 2011, sygn. TG 101639
 11. Kobiety i instytucje : kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. - Katowice : "Śląsk", 2006, sygn. TG 88958
 12. Młodzi niepełnosprawni : aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia / pod red. Ewy Giermanowskiej. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2007, sygn. TG 92628, TCz 92627
 13. Osobiste i rodzinne korelaty aktywności zawodowej matek dzieci
  z niespełnosprawnością / Monika Parchomiuk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, sygn. TCz 101163
 14. Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa / Kazimierz M. Czarnecki red. nauk. - Sosnowiec : "Humanitas", 2008, sygn. TG 92852
 15. Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla (red.), Wioleta Duda. - Warszawa : "Difin", 2016, sygn. 108951
 16. Profesjologia : nauka o zawodowym rozwoju człowieka / Kazimierz M. Czarnecki. - Sosnowiec : "Humanitas", 2010, sygn. TG 99361
 17. Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce : analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży / Bohdan Rożnowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009, sygn. TG 96986
 18. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce / pod red. Ireny E. Kotowskiej. - Warszawa : "Scholar", 2009, sygn. TG 97644
 19. Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / red. Ryszard Bera. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, sygn. TG 99592
 20. Zawodoznawstwo / Tadeusz W. Nowacki. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1999, sygn. TCz 80313
 21. Zawodoznawstwo : wiedza o współczesnej pracy / Zdzisław Wołk. - Warszawa : "Difin", 2013, sygn. TG 103759

Artykuły z czasopism

 1. Analiza oferty edukacyjnej doskonalącej kompetencje proekologiczne pracowników / Iwona Kacak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 116-124
 2. Asesor - ekspert oceniający projekty unijne - charakterystyka zawodu / Mateusz Halicki.// Doradca Zawodowy. - 2011, nr 1, s. 40-44, bibliogr.
 3. Competence standards and frameworks : some lessons from the United Kindom / Stan Lester.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 3, s. 132-141
 4. Dekalog doradcy zawodowego / Jacek Żyro.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1,
  s. 22-24
 5. Doskonalenie zawodowe bezrobotnych w Republice Federalnej Niemiec / Zenon Wiśniewski, Michał Moszyński.// Polityka Społeczna. - 2007, nr 7, s. 21-31, bibliogr.
 6. Dostęp Polaków do rynku pracy w krajach Unii Europejskiej do 31 grudnia 2007 r. / Edward Marek.// Polityka Społeczna. - 2008, nr 11/12, 59-60
 7. Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej / Edward Marek.// Polityka Społeczna. - 2008, nr 11/12, s. 23-2
 8. Innowacyjny model poradnictwa zawodowego w Chełmie / Anna Antczak.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 53-56
 9. Jak zdobywa się wiedzę i doświadczenie zawodowe w Anglii : spostrzeżenia polskiego imigranta / Iwona Sławecka.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 73-75
 10. Kim jest profesjolog? / Piotr Kowolik.// Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 3/4, s. 43-46, bibliogr.
 11. Kształcenie i wymagany zakres kompetencji zawodowych nauczycieli w krajach Unii Europejskiej / Anna Wiłkomirska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 4,
  s. 157-167
 12. Kwestionariusz oczekiwań doradczych - empiryczna weryfikacja koncepcji Bożeny Wojtasik / Anna Paszkowska-Rogacz.// Edukacja Dorosłych. - 2011, nr 1, s.125-142
 13. Łączenie teorii z praktyką : dualny system edukacji zawodowej w Niemczech / Jolanta Rubiniec.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 76-80
 14. Motywacja pod lupą / Agnieszka Ciereszko.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1,
  s. 29-3
 15. Mój zawód - moja przyszłość / Marta Szczodrak.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7,
  s. 67
 16. Mulimedia w doskonaleniu kompetencji zawodowych / Wojciech Oparcik.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 210-219
 17. Nowe podejście do kariery zawodowej w XXI wieku / Anna Marszałek.// Polityka Społeczna. - 2013, nr 7, s. 20-25
 18. Perspektywy zawodowe w ocenie osób kończących studia / Anna Turowska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2013, nr 2, s. 117-127
 19. Pracownicy współczesnego rynku pracy o uwarunkowaniach własnego rozwoju zawodowego / Czesław Plewka.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 2,
  s. 39-50
 20. Szkoła wobec zmian na rynku pracy / Marek Szymczak.// Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s.3-6
 21. Tajemnice kreatywności / Magdalena Goetz.// Sygnał. - 2016, nr 5, s. 49-53; 24-28
 22. Wskaźnikowy model profesji i jego ograniczenia / Danuta Urbaniak-Zając.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 3-10
 23. Wybory zawodowo edukacyjne młodzieży w stadium dorastania / Ryszard Parzęcki.// Edukacja. - 2001, nr 4, s.53-60
 24. Zarządzanie karierą : wyznaczanie celów życiowych / Małgorzata Solecka - Koplin.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 12, s. 10-11
 25. Zawody deficytowe w województwie śląskim - analiza trendów zmian w latach 2006-2008 / Rafał Muster.// Polityka Społeczna. - 2009, nr 2, s.15-20
 26. Zawody przyszłości a transfer kompetencji / Wacław Kisiel-Dorohinicki.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 2, s. 14-17

Autor: PBW Tarnobrzeg