Jan Puk z Trześni laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga

Tarnobrzeg

„Od początku świata drewno człowiekowi służyło,
Ja go pokochałem.
Ze mną będzie żyło, będę z niego robił piękne dzieła,
Aby sztuka ludowa nigdy nie zginęła”
Jan Puk
 
 
Jan Puk z Trześni został laureatem tegorocznej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. 

Laureat to rzeźbiarz, twórca unikatowych zabawek ludowych, sprzętów gospodarskich, architektury wiejskiej. To także poeta ludowy, autor kronik o dawnych mieszkańcach wsi, niestrudzony propagator kultury lasowiackiej. Jan Puk jest laureatem wielu odznaczeń państwowych i nagród. Jego prace stanowią elementy wielu kolekcji muzealnych, m.in. Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w muzeach domach kultury i szkołach. Historia i działalność twórcza artysty są tematem wielu prac licencjackich i magisterskich.

My także mieliśmy zaszczyt w 2018 roku, w swoich murach, organizować wystawę prac pana Jana z okazji 30-lecia jego pracy artystycznej.
 
Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawana jest od 1974 r. i ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia wy­bit­ne osią­gnię­cia twór­ców lu­do­wych, na­ukow­ców, ba­da­czy i po­pu­la­ry­za­to­rów oraz osób, in­sty­tu­cji i or­ga­ni­za­cji wspie­ra­ją­cych kul­tu­rę lu­do­wą na całym ob­sza­rze Pol­ski i poza gra­ni­ca­mi kraju. W tym roku nagroda zostanie przyznana już po raz czterdziesty siódmy.

LAUREATOWI GRATULUJEMY OTRZYMANEJ NAGRODY!
 
Wystawa prac Jana Puka w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu

Autor: BP Tarnobrzeg